Nehemias 8:1-18

8  At ang buong bayan ay nagtipun-tipon na parang iisang lalaki+ sa liwasan+ na nasa tapat ng Pintuang-daan ng Tubig.+ Nang magkagayon ay sinabi nila kay Ezra+ na tagakopya na dalhin ang aklat+ ng kautusan ni Moises,+ na iniutos ni Jehova sa Israel.+  Sa gayon ay dinala ni Ezra na saserdote+ ang kautusan sa harap ng kongregasyon+ ng mga lalaki at gayundin ng mga babae at ng lahat ng may sapat na unawa upang makinig,+ nang unang araw ng ikapitong buwan.+  At nagpatuloy siyang bumasa+ nang malakas mula roon sa harapan ng liwasan na nasa tapat ng Pintuang-daan ng Tubig, mula sa pagbubukang-liwayway+ hanggang sa katanghaliang tapat, sa harap ng mga lalaki at ng mga babae at ng iba pang may-unawa; at ang pandinig+ ng buong bayan ay nakatuon+ sa aklat ng kautusan.  At si Ezra na tagakopya ay nanatiling nakatayo sa isang entabladong kahoy,+ na ginawa nila para sa okasyong iyon; at nakatayo sa tabi niya si Matitias at si Sema at si Anaias at si Uria at si Hilkias at si Maaseias sa kaniyang kanan, at sa kaniyang kaliwa ay si Pedaias at si Misael at si Malkias+ at si Hasum+ at si Has-badana, si Zacarias at si Mesulam.  At binuksan+ ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan, sapagkat siya ay nasa dakong mataas kaysa sa buong bayan; at nang buksan niya iyon ay tumayo ang buong bayan.+  Nang magkagayon ay pinagpala ni Ezra si Jehova+ na tunay na Diyos, ang Isa na dakila, at doon ay sumagot ang buong bayan, “Amen! Amen!”+ kasabay ng pagtataas ng kanilang mga kamay.+ Pagkatapos ay yumukod+ sila at nagpatirapa kay Jehova habang ang kanilang mga mukha ay nakasubsob sa lupa.+  At si Jesua at si Bani at si Serebias,+ si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodias, si Maaseias, si Kelita, si Azarias, si Jozabad,+ si Hanan, si Pelaias,+ ang mga Levita nga, ay nagpaliwanag ng kautusan sa bayan,+ habang ang bayan ay nakatayo.+  At patuloy silang bumabasa+ nang malakas mula sa aklat, mula sa kautusan ng tunay na Diyos, na ipinaliliwanag iyon, at binibigyan iyon ng kahulugan; at patuloy silang nagbibigay ng unawa sa pagbasa.+  At si Nehemias,+ na siyang Tirsata,+ at si Ezra+ na saserdote, na tagakopya, at ang mga Levita na nagtuturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan: “Ang mismong araw na ito ay banal kay Jehova na inyong Diyos.+ Huwag kayong magdalamhati o tumangis man.”+ Sapagkat ang buong bayan ay tumatangis habang naririnig nila ang mga salita ng kautusan.+ 10  At sinabi niya sa kanila: “Yumaon kayo, kainin ninyo ang matatabang bagay at inumin ninyo ang matatamis na bagay, at padalhan ninyo ng mga bahagi ng pagkain+ yaong hindi ipinaghanda ng anuman; sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon, at huwag kayong mamighati, sapagkat ang kagalakan kay Jehova ang inyong moog.” 11  At pinagsasabihan ng mga Levita ang buong bayan na tumahimik, na sinasabi: “Tumahimik kayo! sapagkat ang araw na ito ay banal; at huwag kayong mamighati.” 12  Kaya ang buong bayan ay lumisan upang kumain at uminom at upang magpadala ng mga bahagi ng pagkain+ at upang magdaos ng isang malaking kasayahan,+ sapagkat naunawaan nila ang mga salita na ipinaalam sa kanila.+ 13  At nang ikalawang araw ang mga ulo ng mga ama ng buong bayan, ang mga saserdote at ang mga Levita, ay nagpisan kay Ezra na tagakopya, upang magtamo nga ng kaunawaan sa mga salita ng kautusan.+ 14  Pagkatapos ay nasumpungan nilang nakasulat sa kautusan na nag-utos si Jehova sa pamamagitan ni Moises+ na ang mga anak ni Israel ay dapat na manahanan sa mga kubol+ sa panahon ng kapistahan sa ikapitong buwan,+ 15  at na dapat silang maghayag+ at magpalabas ng isang panawagan sa lahat ng kanilang mga lunsod at sa buong Jerusalem,+ na nagsasabi: “Lumabas kayo sa bulubunduking pook+ at kumuha kayo ng mga dahon ng olibo+ at mga dahon ng punungkahoy ng langis at mga dahon ng mirto at mga dahon ng palma at mga dahon ng masasangang punungkahoy upang gumawa ng mga kubol, ayon sa nasusulat.” 16  At ang bayan ay lumabas at kumuha ng mga iyon at gumawa ng mga kubol para sa kanilang sarili, ang bawat isa ay sa ibabaw ng kaniyang sariling bubong+ at sa kanilang mga looban at sa mga looban+ ng bahay ng tunay na Diyos at sa liwasan+ ng Pintuang-daan ng Tubig+ at sa liwasan ng Pintuang-daan ng Efraim.+ 17  Sa gayon ang buong kongregasyon niyaong mga bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng mga kubol at nanahanan sa mga kubol; sapagkat ang gayon ay hindi ginawa ng mga anak ni Israel mula nang mga araw ni Josue na anak ni Nun+ hanggang sa araw na iyon, kung kaya nagkaroon ng napakalaking pagsasaya.+ 18  At binasa nang malakas ang aklat ng kautusan ng tunay na Diyos araw-araw,+ mula nang unang araw hanggang sa huling araw; at idinaos nila ang kapistahan nang pitong araw, at nang ikawalong araw ay nagkaroon ng isang kapita-pitagang kapulungan, ayon sa alituntunin.+

Talababa