Nehemias 12:1-47

12  At ito ang mga saserdote at ang mga Levita na umahong kasama ni Zerubabel+ na anak ni Sealtiel+ at ni Jesua:+ si Seraias, si Jeremias, si Ezra,  si Amarias,+ si Maluc, si Hatus,  si Secanias, si Rehum, si Meremot,  si Ido, si Ginetoi, si Abias,  si Mijamin, si Maadias, si Bilga,  si Semaias,+ at si Joiarib, si Jedaias,+  si Sallu, si Amok,+ si Hilkias, si Jedaias.+ Ito ang mga ulo ng mga saserdote at ng kanilang mga kapatid nang mga araw ni Jesua.+  At ang mga Levita ay si Jesua,+ si Binui,+ si Kadmiel,+ si Serebias, si Juda, si Matanias,+ na namamahala sa pagpapasalamat, siya at ang kaniyang mga kapatid.  At si Bakbukias at si Uni na kanilang mga kapatid ay katapat nila para sa mga tungkuling pagbabantay. 10  Naging anak ni Jesua si Joiakim,+ at naging anak ni Joiakim si Eliasib,+ at ni Eliasib si Joiada.+ 11  At naging anak ni Joiada si Jonatan, at naging anak ni Jonatan si Jadua.+ 12  At nang mga araw ni Joiakim ay may mga saserdote, na mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama:+ kay Seraias,+ si Meraias; kay Jeremias, si Hananias; 13  kay Ezra,+ si Mesulam; kay Amarias, si Jehohanan; 14  kay Maluki, si Jonatan; kay Sebanias,+ si Jose; 15  kay Harim,+ si Adna; kay Meraiot, si Helkai; 16  kay Ido, si Zacarias; kay Gineton, si Mesulam; 17  kay Abias,+ si Zicri; kay Miniamin, ——; kay Moadias, si Piltai; 18  kay Bilga,+ si Samua; kay Semaias, si Jehonatan; 19  at kay Joiarib, si Matenai; kay Jedaias,+ si Uzi; 20  kay Salai, si Kalai; kay Amok, si Eber; 21  kay Hilkias, si Hasabias; kay Jedaias,+ si Netanel. 22  Ang mga Levita nang mga araw ni Eliasib,+ si Joiada+ at si Johanan at si Jadua+ ay itinala bilang mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama, gayundin ang mga saserdote, hanggang sa paghahari ni Dario na Persiano. 23  Ang mga anak ni Levi bilang mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama+ ay itinala sa aklat ng mga pangyayari sa mga panahon, hanggang sa mga araw nga ni Johanan na anak ni Eliasib. 24  At ang mga ulo ng mga Levita ay si Hasabias, si Serebias+ at si Jesua na anak ni Kadmiel+ at ang kanilang mga kapatid na katumbas nila upang maghandog ng papuri at magpasalamat ayon sa utos+ ni David na lalaki ng tunay na Diyos, pulutong ng bantay katapat ng pulutong ng bantay. 25  Si Matanias+ at si Bakbukias, si Obadias, si Mesulam, si Talmon, si Akub+ ay nagbabantay bilang mga bantay ng pintuang-daan,+ isang pulutong ng bantay sa tabi ng mga imbakan ng mga pintuang-daan. 26  Ang mga ito ay noong mga araw ni Joiakim+ na anak ni Jesua+ na anak ni Jozadak+ at noong mga araw ni Nehemias+ na gobernador at ni Ezra+ na saserdote, na tagakopya.+ 27  At noong pagpapasinaya+ ng pader ng Jerusalem ay hinanap nila ang mga Levita, upang dalhin sila sa Jerusalem mula sa lahat ng kanilang mga dako upang magdaos ng pagpapasinaya at pagsasaya na mayroon pang mga pasasalamat+ at may awit,+ mga simbalo at mga panugtog na de-kuwerdas+ at may mga alpa.+ 28  At ang mga anak ng mga mang-aawit ay nagtipun-tipon mula sa Distrito,+ mula sa buong palibot ng Jerusalem at mula sa mga pamayanan ng mga Netopatita,+ 29  at mula sa Bet-gilgal+ at mula sa mga parang ng Geba+ at Azmavet,+ sapagkat may mga pamayanan+ na itinayo ng mga mang-aawit para sa kanilang sarili sa buong palibot ng Jerusalem. 30  At nilinis+ ng mga saserdote at ng mga Levita ang kanilang sarili at nilinis ang bayan+ at ang mga pintuang-daan+ at ang pader.+ 31  Pagkatapos ay isinampa ko ang mga prinsipe+ ng Juda sa ibabaw ng pader. Karagdagan pa, nag-atas ako ng dalawang malalaking koro+ ng pasasalamat at ng mga prusisyon, [at ang isa ay lumalakad] patungo sa kanan sa ibabaw ng pader patungo sa Pintuang-daan ng mga Bunton ng Abo.+ 32  At si Hosaias at ang kalahati sa mga prinsipe ng Juda ay nagsimulang lumakad sa likuran nila, 33  gayundin si Azarias, si Ezra at si Mesulam, 34  si Juda at si Benjamin at si Semaias at si Jeremias; 35  mula rin sa mga anak ng mga saserdote na may mga trumpeta+ ay si Zacarias na anak ni Jonatan na anak ni Semaias na anak ni Matanias na anak ni Micaias na anak ni Zacur+ na anak ni Asap,+ 36  at ang kaniyang mga kapatid na si Semaias at si Azarel, si Milalai, si Gilalai, si Maai, si Netanel at si Juda, si Hanani, na may mga panugtog+ para sa pag-awit ni David na lalaki ng tunay na Diyos; at si Ezra+ na tagakopya sa unahan nila. 37  At sa Pintuang-daan ng Bukal+ at deretso sa unahan nila ay umakyat sila sa Hagdanan+ ng Lunsod ni David+ sa may sampahan ng pader sa itaas ng Bahay ni David at hanggang sa Pintuang-daan ng Tubig+ sa dakong silangan. 38  At ang isa pang koro ng pasasalamat+ ay lumalakad sa harap, at ako ay kasunod niyaon, gayundin ang kalahati sa bayan, sa ibabaw ng pader sa itaas ng Tore ng mga Lutuang Pugon+ at patungo sa Malapad na Pader,+ 39  at sa itaas ng Pintuang-daan ng Efraim+ at patungo sa Pintuang-daan ng Matandang Lunsod+ at hanggang sa Pintuang-daan ng mga Isda+ at sa Tore ng Hananel+ at sa Tore ng Mea+ at patungo sa Pintuang-daan ng mga Tupa;+ at sila ay huminto sa Pintuang-daan ng Bantay. 40  Nang maglaon ang dalawang koro+ ng pasasalamat ay huminto sa may bahay+ ng tunay na Diyos, gayundin ako at ang kalahati sa mga kinatawang tagapamahala na kasama ko,+ 41  at ang mga saserdote na si Eliakim, si Maaseias, si Miniamin, si Micaias, si Elioenai, si Zacarias, si Hananias na may mga trumpeta,+ 42  at si Maaseias at si Semaias, at si Eleazar at si Uzi at si Jehohanan at si Malkias at si Elam at si Ezer. At patuloy na ipinaririnig ng mga mang-aawit na kasama ni Izrahias na tagapangasiwa ang kanilang mga tinig.+ 43  At naghain sila nang araw na iyon ng malalaking hain+ at nagsaya,+ sapagkat pinagsaya sila ng tunay na Diyos nang may malaking kagalakan.+ At gayundin ang mga babae+ at ang mga bata+ ay nagsaya, anupat ang pagsasaya ng Jerusalem ay maririnig sa malayo.+ 44  Karagdagan pa, nang araw na iyon ay may inatasang mga lalaki na mamamahala sa mga bulwagan+ para sa mga imbakan,+ para sa mga abuloy,+ para sa mga unang bunga+ at para sa mga ikasampu,+ upang tipunin sa mga iyon mula sa mga bukid ng mga lunsod ang mga takdang bahagi na hinihiling ng kautusan+ para sa mga saserdote at mga Levita;+ sapagkat ang pagsasaya ng Juda ay dahil sa mga saserdote at sa mga Levita+ na naglilingkod. 45  At pinasimulan nilang asikasuhin ang katungkulan+ sa kanilang Diyos at ang katungkulan sa pagpapadalisay,+ gayundin ang mga mang-aawit+ at ang mga bantay ng pintuang-daan,+ ayon sa utos ni David at ni Solomon na kaniyang anak. 46  Sapagkat nang mga araw ni David at ni Asap noong nakalipas na panahon ay may mga ulo ng mga mang-aawit+ at awit ng papuri at mga pasasalamat sa Diyos.+ 47  At ibinibigay ng buong Israel nang mga araw ni Zerubabel+ at nang mga araw ni Nehemias+ ang mga takdang bahagi ng mga mang-aawit+ at ng mga bantay ng pintuang-daan+ ayon sa pang-araw-araw na pangangailangan at pinababanal ang mga iyon sa mga Levita;+ at pinababanal ng mga Levita ang mga iyon sa mga anak ni Aaron.

Talababa