Malakias 2:1-17

2  “At ngayon, ang utos na ito ay sa inyo, O mga saserdote.+  Kung hindi kayo makikinig,+ at kung hindi ninyo isasapuso+ na magbigay ng kaluwalhatian sa aking pangalan,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “tiyak na pasasapitin ko rin sa inyo ang sumpa,+ at isusumpa ko ang inyong mga pagpapala.+ Oo, isinumpa ko nga ang pagpapala, sapagkat hindi ninyo iyon isinasapuso.”  “Narito! Sasawayin ko dahil sa inyo ang inihasik na binhi,+ at kakalatan ko ng dumi ang inyong mga mukha, ng dumi ng inyong mga kapistahan; at may isang magdadala sa inyo roon.  At inyo ngang malalaman na ipinadala ko sa inyo ang utos na ito,+ upang ang aking tipan+ kay Levi ay magpatuloy,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.  “Kung tungkol sa aking tipan, iyon ay sumakaniya, isa na ukol sa buhay at ukol sa kapayapaan,+ at patuloy kong ibinibigay ang mga iyon sa kaniya, na may pagkatakot. At patuloy niya akong kinatatakutan;+ oo, dahil sa aking pangalan ay nangilabot siya.+  Ang mismong kautusan ng katotohanan ay nasa kaniyang bibig,+ at walang kalikuang masusumpungan sa kaniyang mga labi. Sa kapayapaan at sa katuwiran ay lumakad siyang kasama ko,+ at marami siyang ipinanumbalik mula sa kamalian.+  Sapagkat ang mga labi ng saserdote ang siyang dapat mag-ingat ng kaalaman, at ang kautusan ang dapat na hanapin ng bayan mula sa kaniyang bibig;+ sapagkat siya ang mensahero ni Jehova ng mga hukbo.+  “Ngunit kayo—lumihis kayo mula sa daan.+ Pinangyari ninyong matisod sa kautusan ang marami.+ Sinira ninyo ang tipan ni Levi,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.  “At sa ganang akin naman, gagawin ko kayong hamak at mababa sa harap ng buong bayan,+ ayon sa hindi ninyo pag-iingat ng aking mga daan, kundi sa halip ay nagpapakita kayo ng pagtatangi sa kautusan.”+ 10  “Hindi ba tayong lahat ay may iisang ama?+ Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin?+ Bakit tayo nakikitungo sa isa’t isa nang may kataksilan,+ sa paglapastangan sa tipan ng ating mga ninuno?+ 11  Ang Juda ay nakitungo nang may kataksilan, at isang karima-rimarim na bagay ang ginawa sa Israel at sa Jerusalem;+ sapagkat nilapastangan ng Juda ang kabanalan ni Jehova,+ na Kaniyang iniibig, at inari niya ang anak na babae ng banyagang diyos bilang babaing pakakasalan.+ 12  Ihihiwalay ni Jehova ang bawat isa na gumagawa nito,+ ang gising at ang sumasagot, mula sa mga tolda ni Jacob, at ang nagdadala ng handog na kaloob+ kay Jehova ng mga hukbo.” 13  “At ito ang ikalawang bagay na ginagawa ninyo, na dahil dito ay natatakpan ng mga luha ang altar ni Jehova, ng pagtangis at pagbubuntunghininga, anupat hindi na binabalingan ang handog na kaloob o kinalulugdan ang anumang mula sa inyong kamay.+ 14  At sinabi ninyo, ‘Sa anong dahilan?’+ Sa dahilang ito, na si Jehova mismo ay nagpatotoo sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan,+ na pinakitunguhan mo nang may kataksilan, bagaman siya ang iyong kapareha at ang asawa ng iyong tipan.+ 15  At may isang hindi gumawa nito, sapagkat taglay niya ang nalalabi sa espiritu. At ano ang hinahanap ng isang iyon? Ang binhi ng Diyos.+ At ingatan ninyo ang inyong sarili may kinalaman sa inyong espiritu,+ at sa asawa ng iyong kabataan ay wala nawang makitungo nang may kataksilan.+ 16  Sapagkat kinapopootan niya ang pagdidiborsiyo,”+ ang sabi ni Jehova na Diyos ng Israel; “at ang isa na nagtatakip ng karahasan sa kaniyang kasuutan,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. “At ingatan ninyo ang inyong sarili may kinalaman sa inyong espiritu, at huwag kayong makitungo nang may kataksilan.+ 17  “Pinanghimagod ninyo si Jehova sa inyong mga salita,+ at sinabi ninyo, ‘Sa anong paraan namin siya pinanghimagod?’ Sa pagsasabi ninyo, ‘Ang lahat ng gumagawa ng masama ay mabuti sa paningin ni Jehova, at ang mga iyon ay kinalulugdan niya’;+ o, ‘Nasaan ang Diyos ng katarungan?’ ”+

Talababa