Kawikaan 6:1-35

6  Anak ko, kung ikaw ay nanagot para sa iyong kapuwa,+ kung nakipagkamay ka sa taong di-kilala,+  kung ikaw ay nasilo ng mga pananalita ng iyong bibig,+ kung ikaw ay nahuli ng mga pananalita ng iyong bibig,  kung gayon ay ganito ang gawin mo, anak ko, at iligtas mo ang iyong sarili, sapagkat nalagay ka sa palad ng iyong kapuwa:+ Yumaon ka at magpakumbaba at paulanan mo ng mga pagsusumamo ang iyong kapuwa.+  Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata, ni ng idlip man ang iyong nagniningning na mga mata.+  Iligtas mong tulad ng isang gasela ang iyong sarili mula sa kamay at tulad ng isang ibon mula sa kamay ng manghuhuli ng ibon.+  Pumaroon ka sa langgam,+ ikaw na tamad;+ tingnan mo ang mga lakad nito at magpakarunong ka.  Bagaman wala itong kumandante, opisyal o tagapamahala,  naghahanda ito ng kaniyang pagkain sa tag-araw;+ nagtitipon ito ng kaniyang laang pagkain sa pag-aani.  Ikaw na tamad, hanggang kailan ka pa hihiga?+ Kailan ka babangon mula sa iyong pagkakatulog?+ 10  Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukipkip ng mga kamay sa pagkakahiga,+ 11  at ang iyong karalitaan ay tiyak na darating na tulad ng isang mandarambong,+ at ang iyong kakapusan na tulad ng lalaking nasasandatahan.+ 12  Ang walang-kabuluhang tao,+ ang taong mapanakit, ay lumalakad na may kalikuan ng pananalita,+ 13  ikinikindat ang kaniyang mata,+ isinesenyas ang kaniyang paa, ipinantuturo ang kaniyang mga daliri.+ 14  Ang katiwalian ay nasa kaniyang puso.+ Kumakatha siya ng masama sa lahat ng pagkakataon.+ Lagi siyang naghahasik ng mga pagtatalo.+ 15  Kaya naman biglang darating ang kaniyang kasakunaan;+ sa isang iglap ay mawawasak siya, at wala nang kagalingan.+ 16  May anim na bagay na kinapopootan ni Jehova;+ oo, pitong bagay ang karima-rimarim sa kaniyang kaluluwa:+ 17  matayog na mga mata,+ bulaang dila,+ at mga kamay na nagbububo ng dugong walang-sala,+ 18  pusong kumakatha ng mga nakasasakit na pakana,+ mga paang nagmamadali sa pagtakbo sa kasamaan,+ 19  bulaang saksi na nagbubunsod ng mga kasinungalingan,+ at sinumang naghahasik ng mga pagtatalo sa gitna ng magkakapatid.+ 20  O anak ko, tuparin mo ang utos ng iyong ama,+ at huwag mong iiwan ang kautusan ng iyong ina.+ 21  Itali mo ang mga iyon sa iyong puso sa tuwina;+ ibigkis mo ang mga iyon sa iyong leeg.+ 22  Kapag lumalakad ka ay papatnubayan ka nito;+ kapag nakahiga ka ay babantayan ka nito;+ at kapag nagising ka na ay aalagaan ka nito. 23  Sapagkat ang utos ay isang lampara,+ at ang kautusan ay liwanag,+ at ang mga saway ng disiplina ang siyang daan ng buhay,+ 24  upang bantayan ka laban sa masamang babae,+ laban sa dulas ng dila ng babaing di-kilala.+ 25  Huwag mong nasain sa iyong puso ang kaniyang kariktan,+ at huwag ka niya nawang makuha ng kaniyang makikinang na mga mata,+ 26  sapagkat dahil sa isang babaing patutot ay walang natitira sa isa kundi isang bilog na tinapay;+ ngunit tungkol naman sa asawa ng ibang lalaki, siya ay nanghuhuli ng isa ngang mahalagang kaluluwa.+ 27  Makapagtutumpok ba ang isang tao ng apoy sa kaniyang dibdib at hindi rin masusunog ang kaniya mismong mga kasuutan?+ 28  O makalalakad ba ang isang tao sa ibabaw ng mga baga at hindi mapapaso ang kaniyang mga paa? 29  Gayundin sa sinumang sumisiping sa asawa ng kaniyang kapuwa,+ walang sinumang humihipo sa kaniya ang mananatiling di-naparurusahan.+ 30  Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw dahil lamang sa nagnakaw siya upang busugin ang kaniyang kaluluwa kapag siya ay nagugutom. 31  Ngunit, kapag nasumpungan, magsasauli siya ng pitong ulit ang dami; ang lahat ng pag-aari sa kaniyang bahay ay ibibigay niya.+ 32  Ang sinumang nangangalunya sa isang babae ay kapos ang puso;+ siyang gumagawa nito ay nagpapahamak ng kaniyang sariling kaluluwa.+ 33  Isang salot at kasiraang-puri ang masusumpungan niya,+ at ang kaniyang kadustaan ay hindi mapapawi.+ 34  Sapagkat ang pagngangalit ng isang matipunong lalaki ay paninibugho,+ at hindi siya mahahabag sa araw ng paghihiganti.+ 35  Hindi niya pakukundanganan ang anumang uri ng pantubos, ni magpapakita man siya ng pagsang-ayon, gaano man kalaki ang iyong regalo.

Talababa