Kawikaan 4:1-27

4  O mga anak, makinig kayo sa disiplina ng ama+ at magbigay-pansin kayo, upang malaman ninyo ang pagkaunawa.+  Sapagkat mabuting turo ang akin ngang ibibigay sa inyo.+ Ang aking kautusan ay huwag ninyong iwanan.+  Sapagkat ako ay naging tunay na anak sa aking ama,+ magiliw at ang kaisa-isa sa harap ng aking ina.+  At tinuturuan niya ako+ at sinasabi niya sa akin: “Manghawakan nawang mahigpit ang iyong puso+ sa aking mga salita.+ Tuparin mo ang aking mga utos at patuloy kang mabuhay.+  Magtamo ka ng karunungan,+ magtamo ka ng pagkaunawa.+ Huwag mong kalimutan, at huwag kang lumihis mula sa mga pananalita ng aking bibig.+  Huwag mo itong iwanan, at iingatan ka nito. Ibigin mo, at ipagsasanggalang ka nito.  Karunungan ang pangunahing bagay.+ Magtamo ka ng karunungan; at sa lahat ng iyong matatamo, magtamo ka ng pagkaunawa.+  Pahalagahan mo itong lubha, at itataas ka nito.+ Luluwalhatiin ka nito sapagkat yakap mo ito.+  Sa iyong ulo ay magbibigay ito ng putong na panghalina;+ isang korona ng kagandahan ang igagawad nito sa iyo.”+ 10  Dinggin mo, anak ko, at tanggapin mo ang aking mga pananalita.+ At ang mga taon ng buhay ay darami para sa iyo.+ 11  Tuturuan kita hinggil sa daan ng karunungan;+ palalakarin kita sa mga landas ng katuwiran.+ 12  Kapag lumalakad ka, ang iyong hakbang ay hindi magigipit;+ at kung tatakbo ka, hindi ka matitisod.+ 13  Humawak ka sa disiplina;+ huwag mong bibitiwan.+ Ingatan mo ito, sapagkat ito mismo ang iyong buhay.+ 14  Sa landas ng mga balakyot ay huwag kang pumasok,+ at huwag kang lumakad patungo sa daan ng masasama.+ 15  Iwasan mo iyon,+ huwag mong daanan;+ lihisan mo iyon, at yumaon ka.+ 16  Sapagkat hindi sila natutulog malibang makagawa sila ng kasamaan,+ at ang kanilang tulog ay napapawi malibang mapangyari nilang may matisod.+ 17  Sapagkat pinakakain nila ang kanilang sarili ng tinapay ng kabalakyutan,+ at ang alak ng mga gawang karahasan ang iniinom nila.+ 18  Ngunit ang landas ng mga matuwid ay tulad ng maningning na liwanag na lumiliwanag nang lumiliwanag hanggang sa ang araw ay malubos.+ 19  Ang lakad ng mga balakyot ay tulad ng karimlan;+ hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran.+ 20  Anak ko, sa aking mga salita ay magbigay-pansin ka.+ Sa aking mga pananalita ay ikiling mo ang iyong pandinig.+ 21  Huwag nawang mahiwalay ang mga iyon mula sa iyong mga mata.+ Ingatan mo ang mga iyon sa kaibuturan ng iyong puso.+ 22  Sapagkat ang mga iyon ay buhay sa mga nakasusumpong ng mga iyon+ at kalusugan sa kanilang buong laman.+ 23  Higit sa lahat na dapat bantayan, ingatan mo ang iyong puso,+ sapagkat nagmumula rito ang mga bukal ng buhay.+ 24  Alisin mo sa iyo ang kalikuan ng pananalita;+ at ang pagiging mapanlinlang ng mga labi ay ilayo mo sa iyo.+ 25  Kung tungkol sa iyong mga mata, dapat itong tumingin nang deretso sa unahan,+ oo, ang iyong nagniningning na mga mata ay dapat tumitig sa mismong harap mo.+ 26  Patagin mo ang landasin ng iyong paa,+ at maitatag nawa nang matibay ang lahat ng iyong lakad.+ 27  Huwag kang kumiling sa kanan o sa kaliwa.+ Alisin mo ang iyong paa sa kasamaan.+

Talababa