Kawikaan 30:1-33

30  Ang mga salita ni Agur na anak ni Jakeh, ang mabigat na mensahe.+ Ang sinabi ng matipunong lalaki kay Itiel, kay Itiel at kay Ucal.  Sapagkat ako ay higit na walang katuwiran kaysa kaninuman,+ at wala akong kaunawaan ng tao;+  at hindi ako natuto ng karunungan;+ at ang kaalaman ng Kabanal-banalan ay hindi ko alam.+  Sino ang umakyat sa langit upang siya ay makababa?+ Sino ang nagtipon ng hangin+ sa palad ng dalawang kamay? Sino ang nagbalot ng mga tubig sa isang balabal?+ Sino ang nagpaangat ng lahat ng mga dulo ng lupa?+ Ano ang kaniyang pangalan+ at ano ang pangalan ng kaniyang anak, kung alam mo?+  Ang bawat pananalita ng Diyos ay dalisay.+ Siya ay isang kalasag sa mga nanganganlong sa kaniya.+  Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita,+ upang hindi ka niya sawayin, at upang hindi ka mapatunayang isang sinungaling.+  Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo.+ Huwag mong ipagkait sa akin ang mga iyon bago ako mamatay.+  Ang kabulaanan at ang salitang kasinungalingan ay ilayo mo sa akin.+ Huwag mo akong bigyan ng karalitaan ni ng kayamanan man.+ Ipaubos mo sa akin ang pagkaing itinakda para sa akin,+  upang hindi ako mabusog at ikaila nga kita+ at sabihin ko: “Sino si Jehova?”+ at upang hindi ako sumapit sa karalitaan at magnakaw nga at lapastanganin ko ang pangalan ng aking Diyos.+ 10  Huwag mong siraang-puri ang isang lingkod sa kaniyang panginoon,+ upang hindi ka niya sumpain, at upang hindi ka maituring na may-sala.+ 11  May salinlahing sumusumpa sa kaniyang ama at hindi nito pinagpapala ang kaniyang ina.+ 12  May salinlahing dalisay sa sarili nitong paningin+ ngunit hindi pa nahuhugasan mula sa sarili nitong dumi.+ 13  May salinlahing ang mga mata ay naging O anong tayog! at ang kanilang nagniningning na mga mata ay nakataas.+ 14  May salinlahing ang mga ngipin ay mga tabak at ang mga panga ay mga kutsilyong pangkatay,+ upang lamunin ang mga napipighati mula sa lupa at ang mga dukha mula sa sangkatauhan.+ 15  Ang mga linta ay may dalawang anak na babae na sumisigaw: “Magbigay ka! Magbigay ka!” May tatlong bagay na hindi nasisiyahan, apat na hindi nagsasabi: “Sapat na!” 16  Ang Sheol+ at ang napipigilang bahay-bata,+ ang lupaing hindi nasisiyahan sa tubig,+ at ang apoy+ na hindi nagsasabi: “Sapat na!”+ 17  Ang matang nang-aalipusta sa ama at humahamak sa pagkamasunurin sa ina+—tutukain iyon ng mga uwak sa agusang libis at kakainin iyon ng mga anak ng agila. 18  May tatlong bagay na lubhang kamangha-mangha sa akin, at apat na hindi ko alam: 19  ang lipad ng agila sa langit, ang usad ng serpiyente sa ibabaw ng bato, ang lutang ng barko sa kalagitnaan ng dagat+ at ang pamamaraan ng matipunong lalaki sa isang dalaga.+ 20  Narito ang lakad ng babaing mapangalunya: kumain siya at nagpahid ng kaniyang bibig at sinabi niya: “Wala akong ginawang mali.”+ 21  Sa ilalim ng tatlong bagay ay naliligalig ang lupa, at sa ilalim ng apat ay hindi ito makatagal: 22  sa ilalim ng alipin kapag namamahala siya bilang hari,+ at ang sinumang hangal kapag may sapat siyang pagkain;+ 23  sa ilalim ng babaing kinapopootan kapag siya ay inari bilang asawa,+ at ang alilang babae kapag inagawan niya ng dako ang kaniyang among babae.+ 24  May apat na bagay na pinakamaliliit sa lupa, ngunit ang mga iyon ay may likas na karunungan:+ 25  ang mga langgam ay bayang hindi malakas,+ gayunma’y sa tag-araw ay naghahanda sila ng kanilang pagkain;+ 26  ang mga kuneho sa batuhan+ ay bayang hindi makapangyarihan, gayunma’y inilalagay nila sa malaking bato ang kanilang bahay;+ 27  ang mga balang+ ay walang hari, gayunma’y lumalabas silang lahat na pangkat-pangkat;+ 28  ang tuko+ ay tumatangan sa pamamagitan ng kaniyang mga kamay at ito ay nasa maringal na palasyo ng hari. 29  May tatlong mahusay sa kanilang paglakad, at apat na mahusay sa kanilang paghayo: 30  ang leon, na pinakamakapangyarihan sa mga hayop at hindi umaatras sa harap ng sinuman;+ 31  ang asong matulin o ang kambing na lalaki, at ang hari sa isang pangkat ng mga kawal ng kaniyang sariling bayan.+ 32  Kung ikaw ay kumilos nang may kahangalan sa pagtataas ng iyong sarili,+ at kung itinuon mo roon ang iyong kaisipan, ilagay mo ang kamay sa bibig.+ 33  Sapagkat ang pagbabatí ng gatas ang naglalabas ng mantikilya, at ang pagpisil sa ilong ang nagpapalabas ng dugo, at ang pagpiga ng galit ang naglalabas ng pag-aaway.+

Talababa