Kawikaan 24:1-34

24  Huwag kang mainggit sa masasamang tao,+ at huwag mong hangaring makisama sa kanila.+  Sapagkat pananamsam ang laging binubulay-bulay ng kanilang puso, at kaguluhan ang laging sinasalita ng kanilang mga labi.+  Sa karunungan ay mapatitibay ang sambahayan,+ at sa kaunawaan ay matatatag ito nang matibay.+  At sa kaalaman ay mapupuno ang mga loobang silid ng lahat ng mamahalin at kaiga-igayang mga bagay na may halaga.+  Ang marunong sa paggamit ng lakas ay isang matipunong lalaki,+ at ang taong may kaalaman ay nagpapatibay ng kalakasan.+  Sapagkat sa pamamagitan ng mahusay na patnubay ay isasagawa mo ang iyong pakikidigma,+ at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan.+  Sa mangmang ay napakataas ng tunay na karunungan;+ sa pintuang-daan ay hindi niya ibubuka ang kaniyang bibig.  Kung tungkol sa sinumang nagpapakanang gumawa ng masama, siya ay tatawaging dalubhasa sa balakyot na mga kaisipan.+  Ang mahalay na paggawi ng kamangmangan ay kasalanan,+ at ang manunuya ay kinamumuhian ng sangkatauhan.+ 10  Nanghihina ba ang iyong loob sa araw ng kabagabagan?+ Ang iyong kalakasan ay magiging kaunti. 11  Iligtas mo yaong mga dinadala sa kamatayan; at yaong mga sumusuray-suray patungo sa patayan, O pigilan mo nawa sila.+ 12  Kung sasabihin mo: “Narito! Hindi namin alam iyon,”+ hindi ba ito matatalos niyaong sumusukat ng mga puso,+ at malalaman niyaong nagbabantay sa iyong kaluluwa+ at gagantihan nga niya ang makalupang tao ayon sa kaniyang gawa?+ 13  Anak ko, kumain ka ng pulot-pukyutan, sapagkat ito ay mabuti; at ang matamis na pulot ng bahay-pukyutan ay mapasaiyong ngalangala.+ 14  Sa gayunding paraan, alamin mo ang karunungan para sa iyong kaluluwa.+ Kapag nasumpungan mo na ito, sa gayon ay may kinabukasan, at ang iyong pag-asa ay hindi maglalaho.+ 15  Huwag kang mag-aabang, gaya ng balakyot, sa tinatahanang dako ng matuwid;+ huwag mong samsaman ang kaniyang pahingahang-dako.+ 16  Sapagkat ang matuwid ay maaaring mabuwal nang kahit pitong ulit, at tiyak na babangon siya;+ ngunit ang mga balakyot ay matitisod dahil sa kapahamakan.+ 17  Kapag ang iyong kaaway ay nabuwal, huwag kang magsaya; at kapag siya ay natisod, huwag nawang magalak ang iyong puso,+ 18  upang hindi makita ni Jehova at maging masama iyon sa kaniyang paningin at pawiin nga niya ang kaniyang galit sa kaniya.+ 19  Huwag kang mag-init dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Huwag kang mainggit sa mga taong balakyot.+ 20  Sapagkat walang kinabukasan para sa sinumang masama;+ ang lampara ng mga taong balakyot ay papatayin.+ 21  Anak ko, matakot ka kay Jehova at sa hari.+ Sa kanila na pabor sa pagbabago ay huwag kang manghihimasok.+ 22  Sapagkat ang kanilang kasakunaan ay darating nang biglang-bigla,+ anupat sino ang makababatid sa pagkalipol ng mga pabor sa pagbabago?+ 23  Ang mga pananalita ring ito ay para sa marurunong:+ Ang pagpapakita ng pagtatangi sa paghatol ay hindi mabuti.+ 24  Siyang nagsasabi sa balakyot: “Ikaw ay matuwid,”+ susumpain siya ng mga bayan, tutuligsain siya ng mga liping pambansa. 25  Ngunit magiging kaiga-igaya nga iyon para sa mga sumasaway sa kaniya,+ at darating sa kanila ang mabuting pagpapala.+ 26  Hahalik sa mga labi yaong tumutugon nang may katapatan.+ 27  Ihanda mo ang iyong gawain sa labas, at ihanda mo iyon sa bukid para sa iyo.+ Pagkatapos ay patibayin mo rin ang iyong sambahayan. 28  Huwag kang sumaksi laban sa iyong kapuwa nang walang mga saligan.+ Kung magkakagayon ay magiging mangmang ka sa iyong mga labi.+ 29  Huwag mong sabihin: “Kung ano ang ginawa niya sa akin, gayon ang gagawin ko sa kaniya.+ Igaganti ko sa bawat isa ang ayon sa kaniyang pagkilos.”+ 30  Dumaan ako sa tabi ng bukid ng taong tamad+ at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa puso.+ 31  At, narito! ang lahat ng mga iyon ay tinubuan ng mga panirang-damo.+ Tinakpan ng mga kulitis ang pinakaibabaw nito, at ang batong pader nito ay nagiba.+ 32  Kaya ako ay tumingin, ako mismo; sinimulan kong isapuso+ iyon; nakita ko, tinanggap ko ang disiplina:+ 33  Kaunting tulog, kaunting idlip, kaunting paghahalukipkip ng mga kamay upang humiga,+ 34  at gaya ng tulisan ay darating nga ang iyong karalitaan at ang iyong pagdarahop na gaya ng taong nasasandatahan.+

Talababa