Kawikaan 22:1-29

22  Ang pangalan ay mas mabuting piliin sa halip na saganang kayamanan;+ ang lingap ay mas mabuti kaysa sa pilak at ginto.+  Ang mayaman at ang dukha ay nagsalubong.+ Ang Maylikha sa kanilang lahat ay si Jehova.+  Matalino ang nakakakita ng kapahamakan at nagkukubli,+ ngunit ang mga walang-karanasan ay dumaraan at daranas ng kaparusahan.+  Ang bunga ng kapakumbabaan at ng pagkatakot kay Jehova ay kayamanan at kaluwalhatian at buhay.+  Mga tinik at mga bitag ang nasa daan ng liko;+ siyang nagbabantay ng kaniyang kaluluwa ay lumalayo sa mga iyon.+  Sanayin mo ang bata ayon sa daang nararapat sa kaniya;+ tumanda man siya ay hindi niya iyon lilihisan.+  Ang mayaman ang namamahala sa mga dukha,+ at ang nanghihiram ay lingkod ng taong nagpapahiram.+  Siyang naghahasik ng kalikuan ay aani ng bagay na nakasasakit,+ ngunit ang tungkod ng kaniyang poot ay sasapit sa kawakasan.+  Siyang may mabait na mata ay pagpapalain, sapagkat nagbigay siya ng kaniyang pagkain sa maralita.+ 10  Palayasin mo ang manunuya, upang maalis ang pagtatalo at upang matigil ang usapin sa batas at ang kasiraang-puri.+ 11  Ang umiibig sa kadalisayan ng puso+—dahil sa panghalina ng kaniyang mga labi ay magiging kasamahan niya ang hari.+ 12  Ang mga mata ni Jehova ay nagsasanggalang sa kaalaman,+ ngunit iginugupo niya ang mga salita ng taksil.+ 13  Sinasabi ng tamad:+ “May leon sa labas!+ Sa gitna ng mga liwasan ay papaslangin ako!” 14  Ang bibig ng mga babaing di-kilala ay malalim na hukay.+ Ang isang tinuligsa ni Jehova ay mahuhulog doon.+ 15  Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng bata;+ ang pamalong pandisiplina ang maglalayo nito sa kaniya.+ 16  Siyang nandaraya sa maralita upang makapaglaan ng maraming bagay sa kaniyang sarili,+ siya rin na nagbibigay sa mayaman, ay tiyak na nakatalaga sa kakapusan.+ 17  Ikiling mo ang iyong pandinig at dinggin mo ang mga salita ng marurunong,+ upang maituon mo ang iyong puso sa aking kaalaman.+ 18  Sapagkat kaiga-igaya nga na ingatan mo ang mga iyon sa iyong tiyan,+ upang ang mga iyon ay magkakasamang maitatag nang matibay sa iyong mga labi.+ 19  Upang ang iyong pagtitiwala ay malagak kay Jehova,+ nagbigay ako sa iyo ngayon ng kaalaman, sa iyo nga. 20  Hindi ba ako sumulat sa iyo noon taglay ang mga pagpapayo at kaalaman,+ 21  upang ipakita sa iyo ang pagiging totoo ng mga totoong pananalita, upang magbalik ng mga pananalita na siyang katotohanan—sa isa na nagsusugo sa iyo?+ 22  Huwag mong pagnakawan ang maralita sapagkat siya ay maralita,+ at huwag mong siilin sa pintuang-daan ang napipighati.+ 23  Sapagkat si Jehova mismo ang magtatanggol ng kanilang usapin,+ at talagang pagnanakawan niya ng kaluluwa yaong mga nagnanakaw sa kanila.+ 24  Huwag kang makikisama sa sinumang madaling magalit;+ at sa taong magagalitin ay huwag kang sasama, 25  upang hindi mo matutuhan ang kaniyang mga landas at magdala nga ng silo sa iyong kaluluwa.+ 26  Huwag kang makisama sa mga naghahampasan ng mga kamay,+ sa mga nananagot sa mga pautang.+ 27  Kung wala kang ibabayad, bakit niya kukunin ang iyong higaan sa ilalim mo? 28  Huwag mong iuurong ang isang sinaunang hangganan, na inilagay ng iyong mga ninuno.+ 29  Nakakita ka na ba ng taong dalubhasa sa kaniyang gawain? Sa harap ng mga hari siya tatayo;+ hindi siya tatayo sa harap ng mga karaniwang tao.

Talababa