Kawikaan 19:1-29

19  Ang dukha na lumalakad sa kaniyang katapatan ay mas mabuti+ pa kaysa sa isa na may likong mga labi, at sa isang hangal.+  Gayundin, ang kawalang-alam ng kaluluwa ay hindi mabuti,+ at siyang nagmamadali ang mga paa ay nagkakasala.+  Ang kamangmangan ng makalupang tao ang pumipilipit sa kaniyang lakad,+ kung kaya ang kaniyang puso ay nagngangalit laban kay Jehova mismo.+  Ang yaman ang siyang nagdaragdag ng maraming kasamahan,+ ngunit ang maralita ay nahihiwalay sa kaniyang kasamahan.+  Ang bulaang saksi ay hindi magiging ligtas sa kaparusahan,+ at siyang nagbubunsod ng mga kasinungalingan ay hindi makatatakas.+  Marami ang nagpapalambot ng mukha ng taong mahal,+ at ang lahat ay kasamahan ng taong nagbibigay ng mga kaloob.+  Ang lahat ng mga kapatid ng dukha ay napopoot sa kaniya.+ Lalo pa nga siyang lalayuan ng kaniyang matatalik na kaibigan!+ Hinahabol niya sila na may mga bagay na sasabihin; wala na sila.+  Siyang nagtatamo ng puso+ ay umiibig sa kaniyang sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng kaunawaan ay makasusumpong ng mabuti.+  Ang bulaang saksi ay hindi magiging ligtas sa kaparusahan,+ at siyang nagbubunsod ng mga kasinungalingan ay malilipol.+ 10  Ang karangyaan ay hindi nararapat sa sinumang hangal.+ Gaano pa kaya kung isang lingkod ang mamahala sa mga prinsipe!+ 11  Ang kaunawaan ng tao ay tunay na nagpapabagal ng kaniyang galit,+ at kagandahan sa ganang kaniya na palampasin ang pagsalansang.+ 12  Ang pagngangalit ng hari ay isang ungol na tulad ng sa may-kilíng na batang leon,+ ngunit ang kaniyang kabutihang-loob ay tulad ng hamog sa pananim.+ 13  Ang anak na hangal ay nagdudulot ng mga kapighatian sa kaniyang ama,+ at ang mga pakikipagtalo ng asawang babae ay gaya ng tumutulong bubong na nagtataboy sa isa.+ 14  Ang mana mula sa mga ama ay bahay at yaman,+ ngunit ang pantas na asawang babae ay nagmumula kay Jehova.+ 15  Ang katamaran ay nagpapasapit ng mahimbing na tulog,+ at ang makupad na kaluluwa ay magugutom.+ 16  Siyang tumutupad ng utos ay nag-iingat ng kaniyang kaluluwa;+ siyang humahamak sa kaniyang mga lakad ay papatayin.+ 17  Siyang nagpapakita ng lingap sa maralita ay nagpapautang kay Jehova,+ at ang kaniyang pakikitungo ay babayaran Niya sa kaniya.+ 18  Parusahan mo ang iyong anak habang may pag-asa pa;+ at sa pagpatay sa kaniya ay huwag mong itaas ang pagnanasa ng iyong kaluluwa.+ 19  Siyang may matinding pagngangalit ay mapapatawan ng multa;+ sapagkat kung ililigtas mo siya, patuloy mo ring gagawin iyon nang paulit-ulit.+ 20  Makinig ka sa payo at tumanggap ka ng disiplina,+ upang maging marunong ka sa iyong kinabukasan.+ 21  Marami ang mga plano sa puso ng tao,+ ngunit ang layon ni Jehova ang siyang tatayo.+ 22  Ang kanais-nais na bagay sa makalupang tao ay ang kaniyang maibiging-kabaitan;+ at ang dukha ay mas mabuti pa kaysa sa taong nagsisinungaling.+ 23  Ang pagkatakot kay Jehova ay umaakay patungo sa buhay,+ at ang isa ay magpapalipas ng gabi na nasisiyahan;+ hindi siya dadalawin ng kasamaan.+ 24  Itinatago ng tamad ang kaniyang kamay sa mangkok na pampiging;+ ni hindi niya ito maibalik sa sarili niyang bibig.+ 25  Ang manunuya ay saktan mo,+ upang ang walang-karanasan ay tumalino;+ at dapat na sawayin ang may-unawa, upang makilala niya ang kaalaman.+ 26  Siyang nagmamalupit sa ama at nagtataboy sa ina+ ay isang anak na gumagawi nang kahiya-hiya at kadusta-dusta.+ 27  Huminto ka, anak ko, sa pakikinig sa disiplina at mangangahulugan ito ng paglihis mula sa mga pananalita ng kaalaman.+ 28  Ang saksing walang-kabuluhan ay umaalipusta sa katarungan,+ at ang bibig ng mga taong balakyot ay lumalamon ng bagay na nakasasakit.+ 29  Ang mga kahatulan ay matibay na itinatatag para sa mga manunuya,+ at ang mga hampas para sa likod ng mga hangal.+

Talababa