Kawikaan 16:1-33

16  Sa makalupang tao nauukol ang pagsasaayos ng puso,+ ngunit mula kay Jehova ang sagot ng dila.+  Ang lahat ng mga lakad ng tao ay dalisay sa kaniyang sariling paningin,+ ngunit sinusukat ni Jehova ang mga espiritu.+  Igulong mo ang iyong mga gawain kay Jehova+ at ang iyong mga plano ay matibay na matatatag.+  Ang lahat ng bagay ay ginawa ni Jehova ukol sa kaniyang layunin,+ oo, maging ang balakyot na ukol sa masamang araw.+  Ang lahat ng may pusong mapagmapuri ay karima-rimarim kay Jehova.+ Ang kamay man ay humawak sa kamay, gayunma’y hindi magiging ligtas ang isa sa kaparusahan.+  Sa pamamagitan ng maibiging-kabaitan at katapatan ay naipagbabayad-sala ang kamalian,+ at dahil sa pagkatakot kay Jehova ay lumalayo sa kasamaan ang isa.+  Kapag nalulugod si Jehova sa mga lakad ng isang tao+ ay pinangyayari niya na maging ang kaniyang mga kaaway ay makipagpayapaan sa kaniya.+  Mas mabuti ang kaunti na may katuwiran+ kaysa sa saganang bunga na walang katarungan.+  Ang puso ng makalupang tao ay makapag-iisip ng kaniyang lakad,+ ngunit si Jehova ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang.+ 10  Ang kinasihang pasiya ay dapat na mapasa mga labi ng hari;+ sa paghatol ay hindi dapat na maging di-tapat ang kaniyang bibig.+ 11  Ang tapat na panukat at timbangan ay kay Jehova;+ ang lahat ng mga batong panimbang ng supot ay kaniyang gawa.+ 12  Ang paggawa ng kabalakyutan ay karima-rimarim sa mga hari,+ sapagkat sa pamamagitan ng katuwiran ay matibay na natatatag ang trono.+ 13  Ang mga labi ng katuwiran ay kalugud-lugod sa isang dakilang hari;+ at ang nagsasalita ng mga bagay na matuwid ay iniibig niya.+ 14  Ang pagngangalit ng hari ay gaya ng mga mensahero ng kamatayan,+ ngunit ang taong marunong ang siyang umiiwas doon.+ 15  Sa liwanag ng mukha ng hari ay may buhay,+ at ang kaniyang kabutihang-loob ay tulad ng ulap ng ulan sa tagsibol.+ 16  Ang pagtatamo ng karunungan ay anong pagkabuti kaysa sa ginto!+ At ang pagtatamo ng pagkaunawa ay mas mabuting piliin kaysa sa pilak.+ 17  Ang lansangang-bayan ng mga matuwid ay ang paglayo sa kasamaan.+ Ang nagbabantay ng kaniyang lakad ay nag-iingat ng kaniyang kaluluwa.+ 18  Ang pagmamapuri ay nauuna sa pagbagsak,+ at ang palalong espiritu bago ang pagkatisod.+ 19  Mas mabuti ang magkaroon ng mapagpakumbabang espiritu kasama ng maaamo+ kaysa makihati sa samsam kasama ng mga palalo.+ 20  Siya na nagpapakita ng kaunawaan sa isang bagay ay makasusumpong ng mabuti,+ at maligaya siya na nagtitiwala kay Jehova.+ 21  Ang may pusong marunong ay tatawaging may-unawa,+ at siyang matamis ang mga labi ay nagdaragdag ng panghikayat.+ 22  Ang kaunawaan ay balon ng buhay+ sa mga may-ari nito; at ang pagdisiplina sa mga mangmang ay kamangmangan.+ 23  Pinangyayari ng puso ng marunong na ang kaniyang bibig ay magpakita ng kaunawaan,+ at sa kaniyang mga labi ay nagdaragdag ito ng panghikayat.+ 24  Ang kaiga-igayang mga pananalita ay bahay-pukyutan,+ matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto.+ 25  May daan na matuwid sa harap ng isang tao,+ ngunit ang mga daan ng kamatayan ang huling wakas nito.+ 26  Ang kaluluwa ng masipag na manggagawa ay nagpagal para sa kaniya,+ sapagkat pinilit siya ng kaniyang bibig.+ 27  Ang walang-kabuluhang tao ay naghahalukay ng kasamaan,+ at sa kaniyang mga labi ay may animo’y nakapapasong apoy.+ 28  Ang taong mapang-intriga ay laging naghahasik ng pagtatalo,+ at pinaghihiwalay ng maninirang-puri yaong malalapít sa isa’t isa.+ 29  Ang taong marahas ay mandaraya sa kaniyang kapuwa,+ at tiyak na papaparoonin siya nito sa daang hindi mabuti.+ 30  Ikinikindat niya ang kaniyang mga mata upang magpakana ng mga intriga.+ Sa pagkagat sa kaniyang mga labi, dinadala nga niya sa kaganapan ang kapinsalaan. 31  Ang ulong may uban ay korona ng kagandahan+ kapag ito ay nasusumpungan sa daan ng katuwiran.+ 32  Siyang mabagal sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa sa makapangyarihang lalaki,+ at siyang sumusupil sa kaniyang espiritu kaysa sa bumibihag ng lunsod.+ 33  Sa kandungan inihahagis ang palabunot,+ ngunit ang bawat pasiya sa pamamagitan nito ay mula kay Jehova.+

Talababa