Kawikaan 15:1-33

15  Ang sagot, kapag mahinahon, ay pumapawi ng pagngangalit,+ ngunit ang salitang nakasasakit ay pumupukaw ng galit.+  Ang dila ng marurunong ay gumagawa ng mabuti dahil sa kaalaman,+ ngunit ang bibig ng mga hangal ay binubukalan ng kamangmangan.+  Ang mga mata ni Jehova ay nasa lahat ng dako,+ nagbabantay sa masasama at sa mabubuti.+  Ang kahinahunan ng dila ay punungkahoy ng buhay,+ ngunit ang pagpilipit nito ay pagkalugmok ng espiritu.+  Ang sinumang mangmang ay nagwawalang-galang sa disiplina ng kaniyang ama,+ ngunit ang sinumang nagpapakundangan sa saway ay matalino.+  Sa bahay ng matuwid ay sagana ang nakaimbak,+ ngunit sa ani ng balakyot ay may pagsumpa.+  Ang mga labi ng marurunong ay laging nagsasabog ng kaalaman,+ ngunit ang puso ng mga hangal ay hindi gayon.+  Ang hain ng mga balakyot ay karima-rimarim kay Jehova,+ ngunit ang panalangin ng mga matuwid ay kalugud-lugod sa kaniya.+  Ang lakad ng balakyot ay karima-rimarim kay Jehova,+ ngunit ang nagtataguyod ng katuwiran ay iniibig niya.+ 10  Ang disiplina ay masama sa isa na lumilihis ng landas;+ ang sinumang napopoot sa saway ay mamamatay.+ 11  Ang Sheol at ang dako ng pagkapuksa+ ay nasa harap ni Jehova.+ Gaano pa kaya ang mga puso ng mga anak ng sangkatauhan!+ 12  Ang manunuya ay hindi umiibig sa sumasaway sa kaniya.+ Sa marurunong ay hindi siya paroroon.+ 13  Ang masayang puso ay may mabuting epekto sa mukha,+ ngunit dahil sa kirot sa puso ay may bagbag na espiritu.+ 14  Ang pusong may unawa ay yaong naghahanap ng kaalaman,+ ngunit ang bibig ng mga taong hangal ay yaong nagmimithi ng kamangmangan.+ 15  Ang lahat ng mga araw ng isang napipighati ay masama;+ ngunit ang may mabuting puso ay laging may piging.+ 16  Mas mabuti ang kaunti na may pagkatakot kay Jehova+ kaysa sa saganang panustos na may kasamang kalituhan.+ 17  Mas mabuti ang pagkaing gulay na doon ay may pag-ibig+ kaysa sa pinatabang toro na may kasamang poot.+ 18  Ang taong nagngangalit ay pumupukaw ng pagtatalo,+ ngunit ang mabagal sa pagkagalit ay nagpapatahimik ng pag-aaway.+ 19  Ang daan ng tamad ay tulad ng bakod na matinik na palumpong,+ ngunit ang landas ng mga matuwid ay patag na daan.+ 20  Ang anak na marunong ay yaong nagpapasaya sa ama,+ ngunit ang taong hangal ay humahamak sa kaniyang ina.+ 21  Ang kamangmangan ay kasayahan niyaong kapos ang puso,+ ngunit ang taong may kaunawaan ay yumayaong deretso sa unahan.+ 22  Nabibigo ang mga plano kung saan walang matalik na usapan,+ ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may naisasagawa.+ 23  Ang tao ay may kasayahan sa sagot ng kaniyang bibig,+ at ang salita sa tamang panahon, O anong buti!+ 24  Ang landas ng buhay ay paitaas sa isa na kumikilos nang may kaunawaan,+ upang makaiwas sa Sheol sa ibaba.+ 25  Ang bahay ng mga palalo ay gigibain ni Jehova,+ ngunit itatatag niya ang hangganan ng babaing balo.+ 26  Ang mga pakana ng masama ay karima-rimarim kay Jehova,+ ngunit ang kaiga-igayang mga pananalita ay malinis.+ 27  Ang nagtitipon ng di-tapat na pakinabang ay nagdadala ng sumpa sa kaniyang sariling sambahayan,+ ngunit ang napopoot sa mga kaloob ang siyang mananatiling buháy.+ 28  Ang puso ng matuwid ay nagbubulay-bulay upang makasagot,+ ngunit ang bibig ng mga balakyot ay binubukalan ng masasamang bagay.+ 29  Si Jehova ay malayo sa mga balakyot,+ ngunit ang panalangin ng mga matuwid ay dinirinig niya.+ 30  Ang ningning ng mga mata+ ay nagpapasaya ng puso;+ ang mabuting ulat+ ay nagpapataba ng mga buto.+ 31  Ang taingang nakikinig sa saway+ ng buhay ay tumatahan sa gitna mismo ng mga taong marurunong.+ 32  Ang sinumang umiiwas sa disiplina+ ay nagtatakwil ng sarili niyang kaluluwa, ngunit ang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng puso.+ 33  Ang pagkatakot kay Jehova ay disiplinang patungo sa karunungan,+ at bago ang kaluwalhatian ay may kapakumbabaan.+

Talababa