Kawikaan 14:1-35

14  Ang babaing tunay na marunong ay nagpapatibay ng kaniyang bahay,+ ngunit ginigiba iyon ng mangmang ng sarili niyang mga kamay.+  Ang lumalakad sa kaniyang katuwiran ay natatakot kay Jehova,+ ngunit ang liko sa kaniyang mga lakad ay humahamak sa Kaniya.+  Ang tungkod ng kapalaluan ay nasa bibig ng mangmang,+ ngunit ang mga labi ng marurunong ang magbabantay sa kanila.+  Kung saan walang mga baka ay malinis ang sabsaban, ngunit ang ani ay sagana dahil sa kalakasan ng toro.  Ang saksing tapat ay yaong hindi magsisinungaling,+ ngunit ang bulaang saksi ay nagbubunsod ng mga kasinungalingan.+  Ang manunuya ay naghahangad na makasumpong ng karunungan, at wala naman; ngunit sa may-unawa ay madali ang kaalaman.+  Umalis ka sa harap ng taong hangal,+ sapagkat tiyak na wala kang mapapansing mga labi ng kaalaman.+  Ang karunungan ng matalino ay ang pagkaunawa sa kaniyang lakad,+ ngunit ang kamangmangan ng mga hangal ay panlilinlang.+  Mangmang yaong mga humahamak sa pagkakasala,+ ngunit sa gitna ng mga matuwid ay may pagkakasundo.+ 10  Nababatid ng puso ang kapaitan ng kaluluwa ng isa,+ at sa pagsasaya nito ay walang ibang taong manghihimasok. 11  Ang bahay ng mga taong balakyot ay wawasakin,+ ngunit ang tolda ng mga matuwid ay uunlad.+ 12  May daan na matuwid sa harap ng isang tao,+ ngunit ang mga daan ng kamatayan ang huling wakas nito.+ 13  Maging sa pagtawa man ay maaaring nasasaktan ang puso;+ at sa pamimighati nauuwi ang pagsasaya.+ 14  Ang isa na may pusong walang pananampalataya ay masisiyahan sa mga bunga ng kaniyang sariling mga lakad,+ ngunit ang mabuting tao ay sa mga bunga ng kaniyang mga pakikitungo.+ 15  Ang sinumang walang-karanasan ay nananampalataya sa bawat salita,+ ngunit pinag-iisipan ng matalino ang kaniyang mga hakbang.+ 16  Ang marunong ay natatakot at lumalayo sa kasamaan,+ ngunit ang hangal ay napopoot at may tiwala sa sarili.+ 17  Siyang madaling magalit ay gagawa ng kamangmangan,+ ngunit ang taong may kakayahang mag-isip ay kinapopootan.+ 18  Ang mga walang-karanasan ay tiyak na magmamay-ari ng kamangmangan,+ ngunit ang matatalino ay magpuputong ng kaalaman.+ 19  Ang masasamang tao ay kailangang yumukod sa harap ng mabubuti,+ at ang mga taong balakyot sa mga pintuang-daan ng matuwid. 20  Ang dukha ay tudlaan ng pagkapoot maging ng kaniyang kapuwa,+ ngunit marami ang mga kaibigan ng taong mayaman.+ 21  Ang humahamak sa kaniyang kapuwa ay nagkakasala,+ ngunit maligaya siya na nagpapakita ng lingap sa mga napipighati.+ 22  Hindi ba magkakaligaw-ligaw yaong mga kumakatha ng kapinsalaan?+ Ngunit naroon ang maibiging-kabaitan at katapatan sa mga kumakatha ng mabuti.+ 23  Sa bawat uri ng pagpapagal ay may kapakinabangan,+ ngunit ang salita lamang ng mga labi ay humahantong sa kakapusan. 24  Ang korona ng marurunong ay ang kanilang kayamanan; ang kamangmangan ng mga hangal ay kamangmangan.+ 25  Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga kaluluwa,+ ngunit ang mapanlinlang ay nagbubunsod ng mga kasinungalingan.+ 26  Sa pagkatakot kay Jehova ay may matibay na pagtitiwala,+ at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng kanlungan.+ 27  Ang pagkatakot kay Jehova ay balon ng buhay,+ upang maglayo mula sa mga silo ng kamatayan.+ 28  Sa karamihan ng mga tao ay may kagayakan ang hari,+ ngunit ang kakulangan ng populasyon ang ikinababagsak ng mataas na opisyal.+ 29  Siyang mabagal sa pagkagalit ay sagana sa kaunawaan,+ ngunit ang walang pagtitimpi ay nagtatanyag ng kamangmangan.+ 30  Ang pusong mahinahon ay buhay ng katawan,+ ngunit ang paninibugho ay kabulukan ng mga buto.+ 31  Siyang nandaraya sa maralita ay dumudusta sa kaniyang Maylikha,+ ngunit ang nagpapakita ng lingap sa dukha ay lumuluwalhati sa Kaniya.+ 32  Dahil sa kaniyang kasamaan ay ilulugmok ang balakyot,+ ngunit ang matuwid ay makasusumpong ng kanlungan sa kaniyang katapatan.+ 33  Sa puso ng isa na may-unawa ay nagpapahinga ang karunungan,+ at sa gitna ng mga hangal ay nahahayag ito. 34  Katuwiran ang nagtatanyag sa isang bansa,+ ngunit ang kasalanan ay kahiya-hiya sa mga liping pambansa.+ 35  Ang kaluguran ng hari ay nasa lingkod na kumikilos nang may kaunawaan,+ ngunit ang kaniyang poot ay ukol sa kaniya na gumagawi nang kahiya-hiya.+

Talababa