Kawikaan 12:1-28

12  Ang maibigin sa disiplina ay maibigin sa kaalaman,+ ngunit ang napopoot sa saway ay walang katuwiran.+  Ang isa na mabuti ay nagtatamo ng pagsang-ayon ni Jehova,+ ngunit ang taong may balakyot na mga kaisipan ay inaari niyang balakyot.+  Walang taong matibay na matatatag sa pamamagitan ng kabalakyutan;+ ngunit kung tungkol sa pinakaugat ng mga matuwid, hindi ito makikilos.+  Ang asawang babaing may kakayahan ay korona sa nagmamay-ari sa kaniya,+ ngunit ang babaing gumagawi nang kahiya-hiya+ ay parang kabulukan sa kaniyang mga buto.  Ang mga kaisipan ng mga matuwid ay kahatulan;+ ang pag-ugit ng mga balakyot ay panlilinlang.+  Ang mga salita ng mga balakyot ay pag-aabang sa dugo,+ ngunit ang bibig ng mga matuwid ang magliligtas sa kanila.+  Ibinabagsak ang mga balakyot at sila ay wala na,+ ngunit ang bahay ng mga matuwid ay mananatiling nakatayo.+  Dahil sa kaniyang bibig na may karunungan ay pupurihin ang isang tao,+ ngunit ang may pilipit na puso ay hahamakin.+  Mas mabuti ang isang itinuturing na mababa ngunit may tagapaglingkod kaysa sa isang lumuluwalhati sa kaniyang sarili ngunit kapos sa tinapay.+ 10  Pinangangalagaan ng matuwid ang kaluluwa ng kaniyang alagang hayop,+ ngunit ang kaawaan ng mga balakyot ay malupit.+ 11  Ang nagsasaka ng kaniyang lupa ay mabubusog din sa tinapay,+ ngunit ang nagtataguyod ng mga bagay na walang kabuluhan ay kapos ang puso.+ 12  Ninanasa ng balakyot ang nasilo sa lambat ng masasamang tao;+ ngunit kung tungkol sa ugat ng mga matuwid, ito ay nagbubunga.+ 13  Dahil sa pagsalansang ng mga labi ay nasisilo ang masamang tao,+ ngunit ang matuwid ay nakalalabas sa kabagabagan.+ 14  Mula sa bunga ng bibig ng isang tao ay nasisiyahan siya sa kabutihan,+ at ang mismong gawain ng mga kamay ng isang tao ay babalik sa kaniya.+ 15  Ang lakad ng mangmang ay tama sa kaniyang sariling paningin,+ ngunit ang nakikinig sa payo ay marunong.+ 16  Mangmang ang taong naghahayag ng kaniyang pagkayamot sa araw ring iyon,+ ngunit ang matalino ay nagtatakip ng kasiraang-puri.+ 17  Siyang nagbubunsod ng katapatan ay magsasabi ng matuwid,+ ngunit ang bulaang saksi, ng panlilinlang.+ 18  May isa na nagsasalita nang di-pinag-iisipan na gaya ng mga saksak ng tabak,+ ngunit ang dila ng marurunong ay kagalingan.+ 19  Ang labi ng katotohanan+ ang matibay na matatatag magpakailanman,+ ngunit ang dila ng kabulaanan ay magiging kasintagal lamang ng isang sandali.+ 20  Ang panlilinlang ay nasa puso niyaong mga kumakatha ng kapinsalaan,+ ngunit yaong mga nagpapayo ng kapayapaan ay may kasayahan.+ 21  Walang anumang nakasasakit ang mangyayari sa matuwid,+ ngunit ang mga balakyot ang siyang malilipos ng kapahamakan.+ 22  Ang mga labing bulaan ay karima-rimarim kay Jehova,+ ngunit yaong mga gumagawing may katapatan ay kalugud-lugod sa kaniya.+ 23  Ang taong matalino ay nagtatakip ng kaalaman,+ ngunit ang puso ng mga hangal ay naghahayag ng kamangmangan.+ 24  Ang kamay ng mga masikap ang siyang mamamahala,+ ngunit ang kamay na makupad ay mauukol sa puwersahang pagtatrabaho.+ 25  Ang pagkabalisa sa puso ng tao ang siyang magpapayukod nito,+ ngunit ang mabuting salita ang siyang nagpapasaya nito.+ 26  Ang matuwid ay nagsisiyasat sa kaniyang sariling pastulan, ngunit ang lakad ng mga balakyot ang nagliligaw sa kanila.+ 27  Ang pagkamakupad ay hindi makatutugis sa pangangasuhing mga hayop ng isa,+ ngunit ang masikap ay mahalagang yaman ng isang tao. 28  Sa landas ng katuwiran ay may buhay,+ at sa paglalakbay sa daan nito ay walang kamatayan.+

Talababa