Kawikaan 10:1-32

10  Mga kawikaan ni Solomon.+ Ang anak na marunong ay yaong nagpapasaya sa ama,+ at ang anak na hangal ay pighati ng kaniyang ina.+  Ang kayamanan ng balakyot ay hindi mapakikinabangan,+ ngunit katuwiran ang magliligtas mula sa kamatayan.+  Hindi pababayaan ni Jehova na magutom ang kaluluwa ng matuwid,+ ngunit ang paghahangad ng mga balakyot ay kaniyang itataboy.+  Ang gumagawang may kamay na makupad ay magiging dukha,+ ngunit ang kamay ng masikap ang magpapayaman sa isa.+  Ang anak na kumikilos nang may kaunawaan ay nagtitipon sa panahon ng tag-araw; ang anak na gumagawi nang kahiya-hiya ay natutulog nang mahimbing sa panahon ng pag-aani.+  Ang mga pagpapala ay para sa ulo ng matuwid,+ ngunit kung tungkol sa bibig ng mga balakyot, pinagtatakpan nito ang karahasan.+  Ang alaala ng matuwid ay pagpapalain,+ ngunit ang pangalan ng mga balakyot ay mabubulok.+  Ang may pusong marunong ay tatanggap ng mga utos,+ ngunit ang mangmang sa kaniyang mga labi ay yuyurakan.+  Siyang lumalakad sa katapatan ay lalakad nang tiwasay,+ ngunit siyang gumagawang liko sa kaniyang mga lakad ay makikilala.+ 10  Ang nagkikindat ng kaniyang mata ay magdudulot ng kirot,+ at ang mangmang sa kaniyang mga labi ay yuyurakan.+ 11  Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay;+ ngunit kung tungkol sa bibig ng mga balakyot, pinagtatakpan nito ang karahasan.+ 12  Poot ang siyang pumupukaw ng mga pagtatalo,+ ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalansang.+ 13  Sa mga labi ng taong may unawa ay nasusumpungan ang karunungan,+ ngunit ang pamalo ay para sa likod niyaong kapos ang puso.+ 14  Ang marurunong ang siyang nag-iingat ng kaalaman,+ ngunit ang bibig ng mangmang ay malapit sa kapahamakan.+ 15  Ang mahahalagang pag-aari ng taong mayaman ay kaniyang matibay na bayan.+ Ang kasawian ng mga dukha ay ang kanilang karalitaan.+ 16  Ang gawa ng matuwid ay nagdudulot ng buhay;+ ang ani ng balakyot ay nagbubunga ng kasalanan.+ 17  Siyang nanghahawakan sa disiplina ay landas patungo sa buhay,+ ngunit siyang nagpapabaya sa saway ay nagliligaw.+ 18  Kung saan may nagtatakip ng poot, doon may mga labing bulaan,+ at ang nagdadala ng masamang ulat ay hangal.+ 19  Dahil sa karamihan ng mga salita ay hindi magkukulang ng pagsalansang,+ ngunit ang sumusupil sa kaniyang mga labi ay kumikilos nang may kapantasan.+ 20  Ang dila ng matuwid ay piling pilak;+ ang puso ng balakyot ay kakaunti ang halaga.+ 21  Ang mga labi ng matuwid ay nagpapastol sa marami,+ ngunit dahil sa kakapusan ng puso ay namamatay ang mga mangmang.+ 22  Ang pagpapala ni Jehova—iyon ang nagpapayaman,+ at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot.+ 23  Para sa hangal ang pagsasagawa ng mahalay na paggawi ay parang katuwaan lamang,+ ngunit ang karunungan ay para sa taong may kaunawaan.+ 24  Ang bagay na kinatatakutan ng balakyot—iyon ang darating sa kaniya;+ ngunit ang ninanasa ng mga matuwid ay ipagkakaloob.+ 25  Gaya ng pagdaraan ng bagyong hangin, gayon nawawala ang balakyot;+ ngunit ang matuwid ay isang pundasyon hanggang sa panahong walang takda.+ 26  Kung paano ang sukà sa mga ngipin at kung paano ang usok sa mga mata, gayon ang taong tamad sa mga nagsusugo sa kaniya.+ 27  Ang mismong pagkatakot kay Jehova ay magdaragdag ng mga araw,+ ngunit ang mga taon ng mga balakyot ay paiikliin.+ 28  Ang pag-asam ng mga matuwid ay isang kasayahan,+ ngunit ang pag-asa ng mga balakyot ay maglalaho.+ 29  Ang daan ni Jehova ay moog para sa walang kapintasan,+ ngunit ang pagkapahamak ay para sa mga nagsasagawa ng bagay na nakasasakit.+ 30  Kung tungkol sa matuwid, hanggang sa panahong walang takda ay hindi siya mapahahapay;+ ngunit kung tungkol sa mga balakyot, hindi sila patuloy na tatahan sa lupa.+ 31  Ang bibig ng matuwid—nagluluwal ito ng bunga ng karunungan,+ ngunit ang dila ng katiwalian ay puputulin.+ 32  Ang mga labi ng matuwid—nalalaman ng mga ito ang kabutihang-loob,+ ngunit ang bibig ng mga balakyot ay katiwalian.+

Talababa