Job 36:1-33

36  At sinabi pa ni Elihu:   “Pagtiisan mo ako nang kaunti pa, at ipahahayag ko sa iyoNa mayroon pang mga salitang masasabi para sa Diyos.   Dadalhin ko ang aking kaalaman mula sa malayo,At sa aking Manghuhubog ay magpapatungkol ako ng katuwiran.+   Sapagkat sa katunayan ay hindi kabulaanan ang aking mga salita;Ang Isa na sakdal sa kaalaman+ ay sumasaiyo.   Narito! Ang Diyos ay makapangyarihan+ at hindi magtatakwil;Siya ay makapangyarihan sa kalakasan ng puso;   Hindi niya iingatang buháy ang sinumang balakyot,+Ngunit ibibigay niya ang kahatulan ng mga napipighati.+   Hindi niya aalisin ang kaniyang mga mata mula sa sinumang matuwid;+Maging ang mga hari sa trono+Iuupo rin niya sila magpakailanman, at sila ay itataas.   At kung nakagapos sila ng mga pangaw,+Binibihag sila sa pamamagitan ng mga lubid ng kapighatian.   Kung gayon ay sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa kanilang paggawiAt ang kanilang mga pagsalansang, sapagkat sila ay nagpapalalo. 10  At bubuksan niya ang kanilang pandinig sa payo,+At sasabihin niya na dapat nilang talikuran ang bagay na nakasasakit.+ 11  Kung susunod sila at maglilingkod,Tatapusin nila sa kabutihan ang kanilang mga arawAt sa kaigayahan+ ang kanilang mga taon. 12  Ngunit kung hindi sila susunod, mamamatay sila+ sa pamamagitan nga ng suligi,+At papanaw sila nang walang kaalaman. 13  At yaong mga apostata sa puso ay magbubunton ng galit.+Hindi sila dapat humingi ng tulong dahil iginapos niya sila. 14  Ang kanilang kaluluwa ay mamamatay sa kabataan,+At ang kanilang buhay sa gitna ng mga lalaking patutot sa templo.+ 15  Ililigtas niya ang napipighati sa kaniyang kapighatian,At bubuksan niya ang kanilang pandinig sa paniniil. 16  At tiyak na hihikayatin ka rin niya mula sa bibig ng kabagabagan!+Mas maluwang na espasyo,+ hindi kagipitan, ang mapapasadako nito,At ang kaaliwan ng iyong mesa ay mapupuno ng katabaan.+ 17  Mapupuno ka nga ng hudisyal na hatol sa balakyot;+Ang hudisyal na hatol at katarungan ang hahawak. 18  Sapagkat mag-ingat ka na hindi ka mahikayat ng pagngangalit+ sa imbing pagpalakpak,At huwag ka nawang iligaw ng malaking pantubos.+ 19  Magkakabisa ba ang paghingi mo ng tulong?+ Hindi, ni sa kabagabagan manMaging ang lahat ng iyong buong-lakas na pagsisikap.+ 20  Huwag mong masidhing nasain ang gabi,Na ang mga tao ay bumalik mula sa kanilang kinaroroonan. 21  Mag-ingat ka na hindi ka bumaling sa bagay na nakasasakit,+Sapagkat ito ang pinili mo sa halip na kapighatian.+ 22  Narito! Ang Diyos ay kumikilos nang maluwalhati sa kaniyang kapangyarihan;Sino ang tagapagturong tulad niya? 23  Sino ang tumawag sa kaniya upang ipakipagsulit ang kaniyang daan,+At sino ang nagsabi, ‘Nakagawa ka ng kalikuan’?+ 24  Alalahanin mo na dapat mong dakilain ang kaniyang gawa+Na inaawit ng mga tao.+ 25  Nakita na iyon ng buong sangkatauhan;Ang taong mortal ay patuloy na tumitingin mula sa malayo.+ 26  Masdan mo! Ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa makakaya nating alamin;+Ang bilang ng kaniyang mga taon ay hindi masasaliksik.+ 27  Sapagkat pinaiilanlang niya ang mga patak ng tubig;+Ang mga iyon ay nasasala bilang ulan para sa kaniyang manipis na ulap, 28  Anupat ang mga ulap ay pumapatak,+Ang mga iyon ay tumutulo nang sagana sa sangkatauhan. 29  Tunay nga, sino ang makauunawa sa mga suson ng ulap,Ang mga dagundong mula sa kaniyang kubol?+ 30  Narito! Pinalalaganap niya sa ibabaw nito ang kaniyang liwanag,+At ang mga ugat ng dagat ay tinatakpan niya. 31  Sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay ipinagtatanggol niya ang usapin ng mga bayan;+Nagbibigay siya ng saganang pagkain.+ 32  Sa kaniyang mga kamay ay tinatakpan niya ang kidlat,At inuutusan niya iyon laban sa mananalakay.+ 33  Ang kaniyang paghugong+ ay nagsasabi ng tungkol sa kaniya,Gayundin ang mga alagang hayop may kinalaman sa isa na umaahon.

Talababa