Job 22:1-30

22  At si Elipaz na Temanita ay sumagot at nagsabi:   “Mayroon bang silbi sa Diyos ang isang matipunong lalaki,+Anupat ang sinumang may kaunawaan ay may silbi sa kaniya?   May anumang kaluguran ba ang Makapangyarihan-sa-lahat kung ikaw ay matuwid,+O anumang pakinabang kung ginagawa mong walang kapintasan ang iyong lakad?+   Sasawayin ka ba niya dahil sa iyong pagpipitagan,Paroroon ba siyang kasama mo sa paghatol?+   Hindi ba napakarami na ng iyong kasamaan,+At wala na bang wakas ang iyong mga kamalian?   Sapagkat inaagaw mo ang panagot mula sa iyong mga kapatid nang walang dahilan,+At hinuhubad mo maging ang mga kasuutan ng mga taong hubad.   Hindi mo pinaiinom ng tubig ang pagód,At ang gutóm ay pinagkakaitan mo ng tinapay.+   Kung tungkol sa lalaking may lakas, ang lupain ay sa kaniya,+At yaong pinakikitunguhan nang may pagtatangi ay tumatahan doon.   Ang mga babaing balo ay pinayayaon mong walang dala,At ang mga bisig ng mga batang lalaking walang ama ay dinudurog.+ 10  Kaya naman may mga bitag sa ibon sa buong palibot mo,+At binabagabag ka ng biglaang panghihilakbot; 11  O ng kadiliman, anupat hindi ka makakita,At isang daluyong ng tubig ang tumatabon sa iyo. 12  Hindi ba ang Diyos ang kataasan ng langit?+Tingnan mo rin ang kabuuang bilang ng mga bituin,+ na ang mga iyon ay matataas. 13  At gayunma’y sinabi mo: ‘Ano ba talaga ang nalalaman ng Diyos?Makahahatol ba siya kahit na may makapal na karimlan? 14  Ang mga ulap ay dakong kublihan para sa kaniya kung kaya hindi siya nakakakita,At sa balantok ng langit ay lumilibot siya.’ 15  Mananatili ka ba sa mismong daan noong sinaunang panahonNa nilakaran ng mga taong mapanakit, 16  Mga taong inagaw bago pa ang kanilang panahon,+Na ang kanilang pundasyon+ ay humuhuho na gaya ng ilog, 17  Na nagsasabi sa tunay na Diyos: ‘Lumayo ka sa amin!+At ano ang magagawa ng Makapangyarihan-sa-lahat laban sa amin?’ 18  Gayunma’y pinunô niya ang kanilang mga bahay ng mabubuting bagay;+At ang mismong payo ng mga balakyot ay nananatiling malayo sa akin.+ 19  Ang mga matuwid ay makakakita at magsasaya,+At ang walang-sala ay mang-aalipusta sa kanila: 20  ‘Totoo nga na ang ating mga katunggali ay nilipol;At ang natira sa kanila ay tiyak na lalamunin ng apoy.’ 21  Makipagkilala ka sa kaniya, pakisuyo, at ingatan ang kapayapaan;Sa gayon ay darating sa iyo ang mabubuting bagay. 22  Tanggapin mo, pakisuyo, ang kautusan mula sa kaniyang bibig,At ilagay mo sa iyong puso+ ang kaniyang mga pananalita. 23  Kung manunumbalik ka sa Makapangyarihan-sa-lahat,+ ikaw ay matatayo;Kung pananatilihin mong malayo sa iyong tolda ang kalikuan, 24  At kung ilalagay sa alabok ang mahalagang inambatoAt ang ginto ng Opir+ sa bato ng mga agusang libis, 25  Ang Makapangyarihan-sa-lahat din ay tunay ngang magiging iyong mahahalagang inambato,At pilak, ang pinakapili, sa iyo.+ 26  Sapagkat masusumpungan mo nga sa Makapangyarihan-sa-lahat ang iyong masidhing kaluguran,+At itataas mo ang iyong mukha sa Diyos.+ 27  Mamamanhik ka sa kaniya, at diringgin ka niya;+At ang iyong mga panata ay tutuparin mo.+ 28  At magpapasiya ka sa isang bagay, at matatatag ito para sa iyo;At sa iyong mga daan ay tiyak na sisikat ang liwanag.+ 29  Sapagkat magkakaroon ng kahihiyan kapag nagsalita ka nang may kapalaluan;+Ngunit ang may mga matang nakatungo ay kaniyang ililigtas.+ 30  Sasagipin niya ang taong walang-sala,+At tiyak na sasagipin ka dahil sa kalinisan ng iyong mga kamay.”+

Talababa