Job 1:1-22

1  May isang lalaki sa lupain ng Uz+ na ang pangalan ay Job;+ at ang lalaking iyon ay walang kapintasan+ at matuwid,+ at natatakot sa Diyos+ at lumilihis sa kasamaan.+  At pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae ang ipinanganak sa kaniya.+  At ang kaniyang mga alagang hayop+ ay pitong libong tupa at tatlong libong kamelyo at limang daang pareha ng mga baka at limang daang asnong babae, kasama ang isang napakalaking kalipunan ng mga lingkod; at ang lalaking iyon ang pinakadakila sa lahat ng mga taga-Silangan.+  At ang kaniyang mga anak na lalaki ay yumaon at nagdaos ng isang piging+ sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang araw; at nagsugo sila at inanyayahan ang kanilang tatlong kapatid na babae upang kumain at uminom na kasama nila.  At nangyayari nga na kapag ang mga araw ng piging ay nakaikot na, si Job ay nagsusugo at pinababanal sila;+ at maaga siyang bumabangon sa kinaumagahan at naghahandog ng mga haing sinusunog+ ayon sa bilang nilang lahat; sapagkat, ang sabi ni Job, “baka nagkasala ang aking mga anak at isinumpa+ ang Diyos sa kanilang puso.”+ Gayon ang laging ginagawa ni Job.+  At dumating ang araw na ang mga anak ng tunay na Diyos+ ay pumasok upang tumayo sa harap ni Jehova,+ at maging si Satanas+ ay pumasok na kasama nila.+  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova kay Satanas: “Saan ka nanggaling?” At si Satanas ay sumagot kay Jehova at nagsabi: “Sa pagpaparoo’t parito sa lupa+ at sa pagpapagala-gala roon.”+  At sinabi ni Jehova kay Satanas: “Itinuon mo ba ang iyong puso sa aking lingkod na si Job, na walang sinumang tulad niya sa lupa,+ isang lalaking walang kapintasan+ at matuwid,+ na natatakot sa Diyos+ at lumilihis sa kasamaan?”+  At si Satanas ay sumagot kay Jehova at nagsabi: “Natatakot ba si Job sa Diyos nang walang dahilan?+ 10  Hindi ka ba naglagay ng bakod sa palibot niya+ at sa palibot ng kaniyang sambahayan at sa palibot ng lahat ng kaniyang pag-aari sa buong paligid? Ang gawa ng kaniyang mga kamay ay iyong pinagpala,+ at ang kaniyang mga alagang hayop ay lumaganap sa lupa. 11  Ngunit, upang mapaiba naman, iunat mo ang iyong kamay, pakisuyo, at galawin mo ang lahat ng kaniyang pag-aari at tingnan mo kung hindi ka niya susumpain nang mukhaan.”+ 12  Sa gayon ay sinabi ni Jehova kay Satanas: “Narito! Ang lahat ng kaniyang pag-aari ay nasa iyong kamay. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay!” Kaya umalis si Satanas mula sa harap ni Jehova.+ 13  At sumapit ang araw na ang kaniyang mga anak na lalaki at ang kaniyang mga anak na babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay.+ 14  At may dumating na isang mensahero+ kay Job, at sinabi niya: “Ang mga baka ay nag-aararo+ at ang mga asnong babae ay nanginginain sa tabi ng mga iyon 15  nang lumusob ang mga Sabeano+ at kinuha ang mga iyon, at ang mga tagapaglingkod ay pinatay nila sa pamamagitan ng talim ng tabak; at nakatakas ako, tanging ako lamang, upang sabihin sa iyo.”+ 16  Habang nagsasalita pa ang isang ito ay dumating ang isa pa at nagsabi: “Ang mismong apoy ng Diyos ay nahulog mula sa langit+ at lumagablab sa gitna ng mga tupa at ng mga tagapaglingkod at nilamon sila; at nakatakas ako, tanging ako lamang, upang sabihin sa iyo.” 17  Habang nagsasalita pa ang isang iyon ay may isa pang dumating at nagsabi: “Ang mga Caldeo+ ay bumuo ng tatlong pangkat at dumaluhong laban sa mga kamelyo at kinuha ang mga iyon, at ang mga tagapaglingkod ay pinatay nila sa pamamagitan ng talim ng tabak; at nakatakas ako, tanging ako lamang, upang sabihin sa iyo.” 18  Habang nagsasalita pa ang isang ito, may isa na namang dumating at nagsabi: “Ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong mga anak na babae ay kumakain at umiinom ng alak+ sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. 19  At, narito! may dumating na isang malakas na hangin+ mula sa dakong ilang, at hinampas nito ang apat na sulok ng bahay, anupat bumagsak ito sa mga kabataan at sila ay namatay. At nakatakas ako, tanging ako lamang, upang sabihin sa iyo.” 20  At bumangon si Job at hinapak+ ang kaniyang damit na walang manggas at ginupit ang buhok+ sa kaniyang ulo at sumubsob sa lupa+ at yumukod+ 21  at nagsabi:“Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina,+At hubad akong babalik doon.+Si Jehova ang nagbigay,+ at si Jehova ang nag-alis.+Patuloy na pagpalain ang pangalan ni Jehova.”+ 22  Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni nagpatungkol man sa Diyos ng anumang di-wasto.+

Talababa