Jeremias 9:1-26

9  O kung ang aking ulo sana ay tubig, at ang aking mga mata ay bukal ng mga luha!+ Kung magkagayon ay makapananangis ako araw at gabi para sa mga napatay sa anak na babae ng aking bayan.+  O kung sa ilang sana ay mayroon akong dakong tuluyan ng mga manlalakbay!+ Kung magkagayon ay iiwan ko ang aking bayan at lilisanin ko sila, sapagkat silang lahat ay mga mangangalunya,+ isang kapita-pitagang kapulungan ng mga taksil makitungo;+  at hinuhutok nila ang kanilang dila bilang kanilang busog sa kabulaanan;+ ngunit hindi sila naging makapangyarihan sa lupain ukol sa katapatan. “Sapagkat sa kasamaan at kasamaan ay humayo sila, at ako ay ipinagwalang-bahala nila,”+ ang sabi ni Jehova.  “Mag-ingat kayo, bawat isa laban sa kaniyang kasamahan,+ at huwag ilagak ang inyong tiwala sa sinumang kapatid.+ Sapagkat maging ang bawat kapatid ay mang-aagaw,+ at ang bawat kasamahan ay gagala bilang maninirang-puri,+  at bawat isa ay patuloy na nandaraya sa kaniyang kasamahan;+ at hindi sila nagsasalita ng anumang katotohanan. Tinuruan nilang magsalita ng kabulaanan ang kanilang dila.+ Nagpakapagod sila sa paggawa ng mali.+  “Ang iyong pag-upo ay sa gitna ng panlilinlang.+ Sa pamamagitan ng panlilinlang ay tumanggi silang kilalanin ako,”+ ang sabi ni Jehova.  Kaya ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Narito, tutunawin ko sila, at kailangan ko silang suriin,+ sapagkat ano pa nga ba ang gagawin ko dahil sa anak na babae ng aking bayan?+  Ang kanilang dila ay palasong pumapatay.+ Panlilinlang ang sinasalita nito. Sa pamamagitan ng kaniyang bibig, kapayapaan ang laging sinasalita ng isang tao sa kaniyang kasamahan; ngunit sa loob niya ay inihahanda niya ang kaniyang pagtambang.”+  “Hindi ba ako dapat humingi sa kanila ng pagsusulit dahil sa mga bagay na ito?” ang sabi ni Jehova. “O hindi ba dapat maghiganti ang aking kaluluwa+ sa isang bansa na gaya nito? 10  Para sa mga bundok ay tatawag ako ng pagtangis at ng pagtaghoy,+ at ng panambitan para sa mga pastulan sa ilang; sapagkat masusunog ang mga iyon+ anupat hindi daraanan ng sinumang tao at hindi nga maririnig ng mga tao ang ingay ng mga alagang hayop.+ Kapuwa ang lumilipad na nilalang sa langit at ang hayop ay tatakas; sila ay mag-aalisan.+ 11  At ang Jerusalem ay gagawin kong mga bunton ng mga bato,+ na tirahan ng mga chakal;+ at ang mga lunsod ng Juda ay gagawin kong tiwangwang na kaguhuan, na walang tumatahan.+ 12  “Sino ang taong marunong, upang maunawaan niya ito, ang isa nga na kinausap ng bibig ni Jehova, upang masabi niya iyon?+ Sa ano ngang dahilan malilipol ang lupain, na masusunog na parang ilang na hindi daraanan ninuman?”+ 13  At sinabi ni Jehova: “Dahil iniwan nila ang aking kautusan na ibinigay ko upang malagay sa harap nila, at sa dahilang hindi nila sinunod ang aking tinig at hindi nila iyon nilakaran,+ 14  kundi patuloy silang lumakad ayon sa pagkasutil ng kanilang puso+ at sumunod sa mga imahen ni Baal,+ na itinuro sa kanila ng kanilang mga ama;+ 15  kaya ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Narito, sila, samakatuwid nga, ang bayang ito, ay pakakainin ko ng ahenho,+ at paiinumin ko sila ng tubig na may lason;+ 16  at pangangalatin ko sila sa mga bansa na hindi nila nakilala ni ng kanilang mga ama,+ at pasusundan ko sila sa tabak hanggang sa malipol ko sila.’+ 17  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Gumawi kayo nang may unawa, at tawagin ninyo ang mga babaing umaawit ng panambitan,+ upang pumarito sila; at magsugo kayo sa mga babaing dalubhasa, upang pumarito sila,+ 18  at upang magmadali sila at humiyaw ng isang panaghoy tungkol sa atin. At daluyan nawa ng mga luha ang ating mga mata at tuluan ng tubig ang ating nagniningning na mga mata.+ 19  Sapagkat tinig ng pagtaghoy ang narinig mula sa Sion:+ “Ano’t sinamsaman tayo!+ Anong tindi ng ating pagkapahiya! Sapagkat iniwan natin ang lupain; sapagkat itinapon nila ang ating mga tahanan.”+ 20  Ngunit dinggin ninyo, O kayong mga babae, ang salita ni Jehova, at tanggapin nawa ng inyong pandinig ang salita ng kaniyang bibig. Pagkatapos ay turuan ninyo ang inyong mga anak na babae ng isang panaghoy,+ at ng bawat babae ang kaniyang kasamahan ng isang panambitan.+ 21  Sapagkat ang kamatayan ay umakyat sa ating mga bintana; pumasok iyon sa ating mga tirahang tore, upang ihiwalay ang bata mula sa lansangan, ang mga kabataang lalaki mula sa mga liwasan.’+ 22  “Salitain mo, ‘Ito ang sabi ni Jehova: “Ang mga bangkay ng mga tao ay mabubuwal ding gaya ng dumi sa ibabaw ng bukid at gaya ng isang hanay ng kapuputol na uhay pagkatapos ng manggagapas, na hindi titipunin ninuman.” ’ ”+ 23  Ito ang sinabi ni Jehova: “Huwag ipagyabang ng taong marunong ang kaniyang sarili dahil sa kaniyang karunungan,+ at huwag ipagyabang ng makapangyarihang lalaki ang kaniyang sarili dahil sa kaniyang kalakasan.+ Huwag ipagyabang ng taong mayaman ang kaniyang sarili dahil sa kaniyang kayamanan.”+ 24  “Kundi ang nagyayabang tungkol sa kaniyang sarili ay magyabang dahil sa mismong bagay na ito, sa pagkakaroon ng kaunawaan+ at sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa akin, na ako ay si Jehova,+ ang Isa na nagpapakita ng maibiging-kabaitan, katarungan at katuwiran sa lupa;+ sapagkat ang mga bagay na ito ay kinalulugdan ko,”+ ang sabi ni Jehova. 25  “Narito! Ang mga araw ay dumarating,” ang sabi ni Jehova, “at hihingi ako ng pagsusulit sa lahat ng tuli ngunit nasa kalagayan pang di-tuli,+ 26  sa Ehipto+ at sa Juda+ at sa Edom+ at sa mga anak ni Ammon+ at sa Moab+ at sa lahat niyaong ginupitan ng buhok sa dakong pilipisan na tumatahan sa ilang;+ sapagkat ang lahat ng mga bansa ay di-tuli, at ang buong sambahayan ng Israel ay may pusong di-tuli.”+

Talababa