Jeremias 52:1-34

52  Si Zedekias+ ay dalawampu’t isang taóng gulang nang magsimula siyang maghari,+ at labing-isang taon siyang naghari sa Jerusalem.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Hamutal+ na anak ni Jeremias ng Libna.+  At patuloy siyang gumawa ng masama sa paningin ni Jehova,+ ayon sa lahat ng ginawa ni Jehoiakim.+  Sapagkat dahil sa galit ni Jehova kung kaya iyon nangyari sa Jerusalem at Juda, hanggang sa mapalayas niya sila mula sa harap ng kaniyang mukha.+ At si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babilonya.+  Nang dakong huli ay nangyari nga nang ikasiyam na taon ng kaniyang paghahari,+ nang ikasampung buwan, noong ikasampung araw ng buwan, si Nabucodorosor na hari ng Babilonya ay dumating, siya at ang kaniyang buong hukbong militar, laban sa Jerusalem,+ at sila ay nagsimulang magkampo laban sa kaniya at magtayo laban sa kaniya ng pader na pangubkob sa buong palibot.+  Sa gayon ay nakubkob ang lunsod hanggang sa ikalabing-isang taon ni Haring Zedekias.+  Nang ikaapat na buwan, noong ikasiyam na araw ng buwan,+ ang taggutom sa lunsod ay naging matindi at wala nang tinapay para sa bayan ng lupain.+  Sa kalaunan ay napasok ang lunsod;+ at kung tungkol sa lahat ng mga lalaking mandirigma, sila ay nagsimulang tumakas+ at lumabas mula sa lunsod nang kinagabihan sa daan ng pintuang-daan sa pagitan ng doblihang pader na nasa tabi ng hardin ng hari,+ habang ang mga Caldeo ay nasa buong palibot laban sa lunsod; at patuloy silang yumaon sa daan ng Araba.+  At hinabol ng isang hukbong militar ng mga Caldeo ang hari,+ at naabutan nila si Zedekias+ sa mga disyertong kapatagan ng Jerico; at ang kaniyang buong hukbong militar ay nangalat mula sa kaniyang tabi.+  Nang magkagayon ay dinakip nila ang hari at dinala siya sa hari ng Babilonya+ sa Ribla+ sa lupain ng Hamat,+ upang makapaglapat ito sa kaniya ng mga hudisyal na pasiya.+ 10  At pinatay ng hari ng Babilonya ang mga anak ni Zedekias sa kaniyang paningin,+ at gayundin ang lahat ng mga prinsipe ng Juda ay pinatay niya sa Ribla.+ 11  At ang mga mata ni Zedekias ay binulag niya,+ pagkatapos ay iginapos siya ng hari ng Babilonya ng mga pangaw na tanso at dinala siya sa Babilonya+ at inilagay siya sa bahay-kulungan hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan. 12  At nang ikalimang buwan, noong ikasampung araw ng buwan, samakatuwid nga, noong ikalabinsiyam na taon ni Haring Nabucodorosor,+ na hari ng Babilonya, si Nebuzaradan+ na pinuno ng tagapagbantay, na nakatayo sa harap ng hari ng Babilonya, ay dumating sa Jerusalem. 13  At sinunog niya ang bahay ni Jehova+ at ang bahay ng hari at ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem;+ at ang bawat malaking bahay ay sinunog niya sa apoy.+ 14  At ang lahat ng pader ng Jerusalem, sa palibot, ay giniba ng lahat ng hukbong militar ng mga Caldeo na kasama ng pinuno ng tagapagbantay.+ 15  At ang ilan sa mga maralita sa bayan at ang iba pa sa bayan na naiwan sa lunsod+ at ang mga humiwalay na kumampi sa hari ng Babilonya at ang iba pa sa mga dalubhasang manggagawa ay dinala ni Nebuzaradan na pinuno ng tagapagbantay sa pagkatapon.+ 16  At ang ilan sa mga maralita sa lupain ay hinayaan ni Nebuzaradan na pinuno ng tagapagbantay na maiwan bilang mga tagapag-alaga ng ubasan at bilang mga sapilitang trabahador.+ 17  At ang mga tansong haligi+ na bahagi ng bahay ni Jehova at ang mga karwahe+ at ang dagat na tanso+ na nasa bahay ni Jehova ay pinagputul-putol ng mga Caldeo at dinala nila sa Babilonya ang lahat ng tanso ng mga iyon.+ 18  At ang mga lata at ang mga pala+ at ang mga pamatay ng apoy+ at ang mga mangkok+ at ang mga kopa at ang lahat ng tansong kagamitan na ginagamit nila noon sa paglilingkod ay kinuha nila.+ 19  At ang mga kawa+ at ang mga lalagyan ng apoy at ang mga mangkok+ at ang mga lata at ang mga kandelero+ at ang mga kopa at ang mga mangkok na yari sa tunay na ginto,+ at yaong mga yari sa tunay na pilak,+ ay kinuha ng pinuno ng tagapagbantay.+ 20  At ang dalawang haligi,+ ang isang dagat,+ at ang labindalawang torong tanso+ na nasa ilalim ng dagat, ang mga karwahe, na ginawa ni Haring Solomon para sa bahay ni Jehova.+ Hindi na inalam ang bigat ng tanso ng mga ito—lahat ng mga kagamitang ito.+ 21  At kung tungkol sa mga haligi, labingwalong siko ang taas ng bawat haligi,+ at isang sinulid na labindalawang siko ang maipalilibot dito;+ at ang kapal nito ay apat na sinlapad-ng-daliri, at ito ay hungkag. 22  At ang kapital na nasa ibabaw nito ay yari sa tanso,+ at ang taas niyaong isang kapital ay limang siko;+ at kung tungkol sa kayariang tila lambat at sa mga granada na nasa kapital, sa buong palibot,+ ang kabuuan ay yari sa tanso; at ang ikalawang haligi ay mayroon ding gaya ng mga ito, gayundin ang mga granada.+ 23  At may siyamnapu’t anim na granada, sa mga tagiliran, at ang lahat ng mga granada na nasa kayariang tila lambat sa palibot ay isang daan.+ 24  Karagdagan pa, kinuha ng pinuno ng tagapagbantay si Seraias+ na punong saserdote at si Zefanias+ na ikalawang saserdote at ang tatlong bantay-pinto,+ 25  at mula sa lunsod ay kumuha siya ng isang opisyal ng korte na siyang komisyonado sa mga lalaking mandirigma, at ng pitong lalaki mula sa mga nakalalapit sa hari,+ na mga nasumpungan sa lunsod, at ang kalihim ng pinuno ng hukbo, na siyang nagpipisan sa bayan ng lupain, at ng animnapung lalaki sa bayan ng lupain, na mga nasumpungan sa gitna ng lunsod.+ 26  Kaya ang mga ito ay kinuha ni Nebuzaradan+ na pinuno ng tagapagbantay at dinala sila sa hari ng Babilonya sa Ribla.+ 27  At ang mga ito ay pinabagsak ng hari ng Babilonya+ at pinatay sila sa Ribla+ sa lupain ng Hamat.+ Sa gayon ay yumaon ang Juda sa pagkatapon mula sa lupa nito.+ 28  Ito ang mga tao na dinala ni Nabucodorosor sa pagkatapon: nang ikapitong taon, tatlong libo at dalawampu’t tatlong Judio.+ 29  Nang ikalabingwalong taon ni Nabucodorosor,+ mula sa Jerusalem ay nanggaling ang walong daan at tatlumpu’t dalawang kaluluwa. 30  Nang ikadalawampu’t tatlong taon ni Nabucodorosor, si Nebuzaradan na pinuno ng tagapagbantay ay nagdala ng mga Judio sa pagkatapon, pitong daan at apatnapu’t limang kaluluwa.+ Ang lahat ng mga kaluluwa ay apat na libo at anim na raan. 31  Nang maglaon ay nangyari nang ikatatlumpu’t pitong taon ng pagkatapon ni Jehoiakin+ na hari ng Juda, nang ikalabindalawang buwan, noong ikadalawampu’t limang araw ng buwan, itinaas ni Evil-merodac na hari ng Babilonya, nang taon ng kaniyang pagiging hari, ang ulo+ ni Jehoiakin na hari ng Juda at inilabas ito mula sa bahay-bilangguan. 32  At nagsimula siyang magsalita sa kaniya ng mabubuting bagay at inilagay niya ang trono nito nang mas mataas kaysa sa mga trono ng ibang mga hari na kasama nito sa Babilonya.+ 33  At hinubad nito ang kaniyang mga kasuutang pambilangguan,+ at palagian itong kumain ng tinapay+ sa harap niya sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.+ 34  At kung tungkol sa kaniyang panustos, may palagiang panustos na ibinibigay sa kaniya mula sa hari ng Babilonya, araw-araw gaya ng nararapat, hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan,+ sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.

Talababa