Jeremias 51:1-64

51  Ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, pupukawin ko laban sa Babilonya+ at laban sa mga tumatahan sa Leb-kamai ang isang kapaha-pahamak na hangin;+  at magsusugo ako sa Babilonya ng mga mananahip na tatahip nga sa kaniya at mag-aalis ng laman ng kaniyang lupain;+ sapagkat sila ay magiging laban sa kaniya sa magkabi-kabila sa araw ng kapahamakan.+  “Ang yumayapak sa kaniyang busog ay huwag yumapak.+ At huwag tumindig ang sinuman na suot ang kaniyang kutamaya. “At huwag kayong mahabag sa kaniyang mga kabataang lalaki.+ Italaga ninyo sa pagkapuksa ang kaniyang buong hukbo.+  At mabubuwal silang patay sa lupain ng mga Caldeo+ at inulos sa kaniyang mga lansangan.+  “Sapagkat ang Israel at ang Juda+ ay hindi nabalo sa kanilang Diyos, kay Jehova ng mga hukbo.+ Sapagkat ang lupain ng mga iyon ay punô ng pagkakasala sa pangmalas ng Banal ng Israel.+  “Tumakas kayo mula sa gitna ng Babilonya,+ at maglaan ang bawat isa ng pagtakas para sa kaniyang sariling kaluluwa.+ Huwag kayong mawalan ng buhay dahil sa kaniyang kamalian.+ Sapagkat ito ang panahon ng paghihiganti ni Jehova.+ Mayroon siyang pakikitungo na iginaganti rito.+  Sa kamay ni Jehova ay isang ginintuang kopa ang Babilonya,+ siya na lumalasing sa buong lupa.+ Mula sa kaniyang alak ay uminom ang mga bansa.+ Kaya nga ang mga bansa ay patuloy na gumagawi na parang baliw.+  Biglang bumagsak ang Babilonya, anupat siya ay nawasak.+ Magpalahaw kayo dahil sa kaniya.+ Kumuha kayo ng balsamo para sa kaniyang kirot.+ Marahil ay mapagagaling siya.”  “Pagagalingin sana natin ang Babilonya, ngunit hindi siya napagaling. Iwan ninyo siya,+ at yumaon ang bawat isa sa atin sa kaniyang sariling lupain.+ Sapagkat umabot hanggang sa langit ang kaniyang kahatulan, at iyon ay pumaitaas hanggang sa maulap na kalangitan.+ 10  Si Jehova ay nagpangyari ng mga gawa ng katuwiran para sa atin.+ Halikayo at isalaysay natin sa Sion ang gawa ni Jehova na ating Diyos.”+ 11  “Pakinisin ang mga palaso.+ Punuin ninyo ang mga bilog na kalasag. Pinukaw ni Jehova ang espiritu ng mga hari ng mga Medo,+ sapagkat ang kaniyang kaisipan ay laban sa Babilonya,+ upang gibain siya. Sapagkat iyon ang paghihiganti ni Jehova, ang paghihiganti para sa kaniyang templo.+ 12  Magtaas kayo ng isang hudyat+ laban sa mga pader ng Babilonya. Patibayin ninyo ang pagbabantay.+ Ilagay ninyo ang mga bantay. Ihanda ninyo ang mga mananambang.+ Sapagkat binuo ni Jehova ang kaisipan at tiyak na gagawin din ang sinalita niya laban sa mga tumatahan sa Babilonya.”+ 13  “O babaing tumatahan sa ibabaw ng maraming tubig,+ sagana sa mga kayamanan,+ ang iyong kawakasan ay dumating na, ang sukat+ ng iyong pagtitipon ng pakinabang.+ 14  Si Jehova ng mga hukbo ay sumumpa sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluluwa,+ ‘Pupunuin kita ng mga tao, na gaya ng mga balang,+ at tiyak na aawitin nila tungkol sa iyo ang isang sigaw.’+ 15  Siya ang Maylikha ng lupa sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan,+ ang Isa na matibay na nagtatatag ng mabungang lupain+ sa pamamagitan ng kaniyang karunungan,+ at ang Isa na sa pamamagitan ng kaniyang unawa+ ay nag-unat ng langit.+ 16  Sa pamamagitan ng kaniyang tinig ay pinangyayari niya ang pagkagulo ng tubig sa langit, at nagpapailanlang siya ng singaw mula sa dulo ng lupa.+ Gumawa pa man din siya ng mga paagusan para sa ulan,+ at inilalabas niya ang hangin mula sa kaniyang mga imbakan. 17  Ang bawat tao ay gumagawi nang lubhang di-makatuwiran anupat walang nalalaman.+ Ang bawat platero ay makadarama ng pagkapahiya dahil sa inukit na imahen;+ sapagkat ang kaniyang binubong imahen ay kabulaanan,+ at walang espiritu sa kanila.+ 18  Sila ay walang kabuluhan,+ isang gawang kakutyaan.+ Sa panahon ng pagtutuon ng pansin sa kanila ay malilipol sila.+ 19  “Ang Bahagi ng Jacob ay hindi gaya ng mga bagay na ito,+ sapagkat siya ang Tagapag-anyo ng lahat ng bagay,+ ang baston nga ng kaniyang mana.+ Jehova ng mga hukbo ang kaniyang pangalan.”+ 20  “Ikaw ay isang pamalo para sa akin, gaya ng mga sandatang pandigma,+ at sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko nga ang mga bansa, at sa pamamagitan mo ay gigibain ko ang mga kaharian. 21  At sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko ang kabayo at ang nakasakay sa kaniya, at sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko ang karong pandigma at ang nakasakay roon.+ 22  At sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko ang lalaki at ang babae, at sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko ang matandang lalaki at ang batang lalaki, at sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko ang binata at ang dalaga. 23  At sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko ang pastol at ang kaniyang kawan, at sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko ang magsasaka at ang kaniyang pareha ng mga hayop, at sa pamamagitan mo ay pagdudurug-durugin ko ang mga gobernador at ang mga kinatawang tagapamahala. 24  At igaganti ko sa Babilonya at sa lahat ng tumatahan sa Caldea ang lahat ng kanilang kasamaan na ginawa nila sa Sion sa inyong paningin,”+ ang sabi ni Jehova. 25  “Narito, ako ay laban sa iyo,+ O bundok na mapangwasak,”+ ang sabi ni Jehova, “ikaw na tagapagwasak ng buong lupa;+ at iuunat ko ang aking kamay laban sa iyo at pagugulungin kita mula sa malalaking bato at gagawin kitang bundok na sunóg.”+ 26  “At ang mga tao ay hindi kukuha sa iyo ng bato para sa panulukan o ng bato para sa mga pundasyon,+ sapagkat ikaw ay magiging mga tiwangwang na kaguhuan hanggang sa panahong walang takda,”+ ang sabi ni Jehova. 27  “Magtaas kayo ng isang hudyat sa lupain.+ Hipan ninyo ang tambuli sa gitna ng mga bansa. Pabanalin+ ninyo ang mga bansa laban sa kaniya. Tawagan ninyo laban sa kaniya ang mga kaharian ng Ararat,+ Mini at Askenaz.+ Mag-atas kayo ng tagapangalap na opisyal laban sa kaniya. Paahunin ninyo ang mga kabayo+ na gaya ng mga balang na mabalahibo. 28  Pabanalin ninyo ang mga bansa laban sa kaniya, ang mga hari ng Media,+ ang mga gobernador nito at ang lahat ng mga kinatawang tagapamahala nito at ang buong lupain na pinamumunuan ng bawat isa. 29  At hayaang ang lupa ay umuga at dumanas ng matinding kirot,+ sapagkat bumangon laban sa Babilonya ang mga kaisipan ni Jehova na ang lupain ng Babilonya ay gawing isang bagay na panggigilalasan, na walang tumatahan.+ 30  “Ang makapangyarihang mga lalaki ng Babilonya ay tumigil sa paglaban. Nanatili silang nakaupo sa matitibay na dako. Ang kanilang kalakasan ay natuyo.+ Sila ay naging mga babae.+ Ang kaniyang mga tahanan ay sinilaban. Ang kaniyang mga halang ay winasak.+ 31  “Ang isang mananakbo ay tumatakbo upang salubungin ang isa pang mananakbo, at ang isang tagapag-ulat upang salubungin ang isa pang tagapag-ulat,+ upang iulat sa hari ng Babilonya na ang kaniyang lunsod ay nabihag na sa bawat dulo,+ 32  at na ang mga tawiran ay naagaw na,+ at ang mga bangkang papiro ay sinunog nila sa apoy, at ang mga lalaking mandirigma ay naligalig.”+ 33  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Ang anak na babae ng Babilonya ay tulad ng isang giikan.+ Panahon na upang yapakan siya hanggang sa mapikpik. Kaunting panahon pa at ang panahon ng pag-aani ay darating sa kaniya.”+ 34  “Nilamon ako ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya;+ ako ay nilito niya. Ginawa niya akong gaya ng sisidlang walang laman. Nilulon niya akong gaya ng isang malaking ahas;+ pinunô niya ang kaniyang tiyan ng aking mga bagay na kaiga-igaya. Pinalis niya ako. 35  ‘Ang karahasang ginawa sa akin at sa aking katawan ay sumapit nawa sa Babilonya!’ sasabihin ng babaing tumatahan sa Sion.+ ‘At ang aking dugo nawa ay mapataw sa mga tumatahan sa Caldea!’ sasabihin ng Jerusalem.”+ 36  Kaya ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, ipakikipaglaban ko ang iyong usapin sa batas,+ at tiyak na maglalapat ako ng paghihiganti para sa iyo.+ At tutuyuin ko ang kaniyang dagat, at pangyayarihin kong matuyo ang kaniyang mga balon.+ 37  At ang Babilonya ay magiging mga bunton ng mga bato,+ na tirahan ng mga chakal,+ isang bagay na panggigilalasan at isang bagay na sisipulan, na walang tumatahan.+ 38  Magkakasama silang uungal na gaya ng mga may-kilíng na batang leon. Tiyak na uungol silang gaya ng mga anak ng mga leon.” 39  “Kapag nag-iinit sila ay ihahanda ko ang kanilang mga piging at lalasingin ko sila, upang sila ay magbunyi;+ at matutulog sila ng pagtulog na namamalagi nang walang takda, na mula roon ay hindi sila magigising,”+ ang sabi ni Jehova. 40  “Ibababa ko silang gaya ng mga tupang lalaki patungo sa patayan, gaya ng mga barakong tupa kasama ng mga kambing na lalaki.”+ 41  “O ano’t ang Sesac ay nabihag,+ at ano’t napanaigan ang Kapurihan ng buong lupa!+ Ano’t ang Babilonya ay naging isang bagay lamang na panggigilalasan sa gitna ng mga bansa!+ 42  Ang dagat ay umapaw sa Babilonya. Sa karamihan ng mga alon nito ay natakpan siya.+ 43  Ang kaniyang mga lunsod ay naging isang bagay na panggigilalasan, isang lupaing walang tubig at disyertong kapatagan.+ Bilang lupain, sa mga iyon ay walang taong mananahanan, at sa mga iyon ay walang anak ng sangkatauhan ang daraan.+ 44  At ibabaling ko ang aking pansin kay Bel+ sa Babilonya, at ang kaniyang nilulon ay palalabasin ko mula sa kaniyang bibig.+ At hindi na huhugos sa kaniya ang mga bansa.+ Gayundin, ang mismong pader ng Babilonya ay babagsak.+ 45  “Lumabas kayo mula sa gitna niya, O bayan ko,+ at bawat isa ay maglaan ng pagtakas+ para sa kaniyang kaluluwa mula sa nag-aapoy na galit ni Jehova.+ 46  O kung hindi ay manlulupaypay ang inyong puso,+ at matatakot kayo dahil sa ulat na maririnig sa lupain. At sa isang taon ay darating nga ang ulat, at pagkatapos nito sa isa pang taon ay darating ang ulat at ang karahasan sa lupa at ang tagapamahala laban sa tagapamahala. 47  Kaya nga, narito! dumarating ang mga araw, at ibabaling ko ang aking pansin sa mga nililok na imahen ng Babilonya;+ at ang kaniyang buong lupain ay mapapahiya, at ang lahat ng mga napatay sa kaniya ay mabubuwal sa gitna niya.+ 48  “At dahil sa Babilonya ay tiyak na hihiyaw nang may kagalakan ang langit at ang lupa at ang lahat ng naroroon sa kanila,+ sapagkat mula sa hilaga ay darating sa kaniya ang mga mananamsam,”+ ang sabi ni Jehova. 49  “Hindi lamang dahil ang Babilonya ang siyang sanhi ng pagkabuwal ng mga napatay sa Israel+ kundi sa Babilonya rin nabuwal ang mga napatay sa buong lupa.+ 50  “Kayong mga takas mula sa tabak, patuloy kayong yumaon. Huwag kayong tumigil.+ Mula sa malayo ay alalahanin ninyo si Jehova,+ at ang Jerusalem nawa ay sumainyong puso.”+ 51  “Nalagay kami sa kahihiyan,+ sapagkat nakarinig kami ng pandurusta.+ Ang kahihiyan ay tumakip sa aming mga mukha,+ sapagkat ang mga taga-ibang bayan ay dumating laban sa mga dakong banal ng bahay ni Jehova.”+ 52  “Kaya nga, narito! dumarating ang mga araw,” ang sabi ni Jehova, “at ibabaling ko ang aking pansin sa kaniyang mga nililok na imahen,+ at sa kaniyang buong lupain ay daraing ang isang inulos.”+ 53  “Ang Babilonya man ay umakyat sa langit+ at gawin man niyang di-malapitan ang kaitaasan ng kaniyang lakas,+ mula sa akin ay darating sa kaniya ang mga mananamsam,”+ ang sabi ni Jehova. 54  “Makinig kayo! May isang hiyaw mula sa Babilonya,+ at isang malakas na pagbagsak mula sa lupain ng mga Caldeo,+ 55  sapagkat sinasamsaman ni Jehova ang Babilonya, at tiyak na papawiin niya mula rito ang dakilang tinig,+ at ang kanilang mga alon ay dadaluyong na gaya ng maraming tubig.+ Ang ingay ng kanilang tinig ay tiyak na ilalakas. 56  Sapagkat darating sa kaniya, sa Babilonya, ang mananamsam,+ at ang kaniyang makapangyarihang mga lalaki ay tiyak na mabibihag.+ Ang kanilang mga busog ay dudurugin,+ sapagkat si Jehova ay Diyos ng mga kagantihan.+ Walang pagsalang gaganti siya.+ 57  At lalasingin ko ang kaniyang mga prinsipe at ang kaniyang marurunong, ang kaniyang mga gobernador at ang kaniyang mga kinatawang tagapamahala at ang kaniyang makapangyarihang mga lalaki,+ at matutulog sila ng pagtulog na namamalagi nang walang takda, na mula roon ay hindi sila magigising,”+ ang sabi ng Hari,+ na ang pangalan ay Jehova ng mga hukbo.+ 58  Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Ang pader ng Babilonya, bagaman malapad, ay walang pagsalang mabubuwag;+ at ang kaniyang mga pintuang-daan, bagaman matataas, ay sisilaban sa apoy.+ At ang mga bayan ay magpapagal na wala namang kabuluhan,+ at ang mga liping pambansa para lamang sa apoy;+ at magpapakapagod lamang sila.” 59  Ang salita na iniutos ni Jeremias na propeta kay Seraias na anak ni Nerias+ na anak ni Maseias+ nang yumaon itong kasama ni Zedekias na hari ng Juda sa Babilonya nang ikaapat na taon ng kaniyang paghahari; at si Seraias ang pinunong tagapangasiwa. 60  At isinulat ni Jeremias sa isang aklat+ ang lahat ng kapahamakan na darating sa Babilonya, ang lahat nga ng mga salitang ito na nakasulat laban sa Babilonya. 61  Bukod diyan, sinabi ni Jeremias kay Seraias: “Kapag dumating ka sa Babilonya at nakita mo siya, basahin mo rin nang malakas ang lahat ng mga salitang ito.+ 62  At sabihin mo, ‘O Jehova, ikaw ang nagsalita laban sa dakong ito, upang lipulin anupat hindi na magkakaroon ng tatahan dito,+ tao man o kahit alagang hayop, kundi siya ay magiging mga tiwangwang na kaguhuan hanggang sa panahong walang takda.’ 63  At mangyayari nga na kapag natapos mo nang basahin ang aklat na ito, itatali mo rito ang isang bato, at ihagis mo ito sa gitna ng Eufrates.+ 64  At sabihin mo, ‘Ganito lulubog ang Babilonya at hindi na muling lilitaw dahil sa kapahamakan na pasasapitin ko sa kaniya;+ at sila ay tiyak na magpapakapagod.’ ”+ Hanggang dito ang mga salita ni Jeremias.

Talababa