Jeremias 50:1-46

50  Ang salita na sinalita ni Jehova may kinalaman sa Babilonya,+ may kinalaman sa lupain ng mga Caldeo,+ sa pamamagitan ni Jeremias na propeta:  “Sabihin ninyo iyon sa gitna ng mga bansa at ipahayag ninyo.+ At magtaas kayo ng isang hudyat;+ ipahayag ninyo. Huwag kayong magtago ng anuman. Sabihin ninyo, ‘Ang Babilonya ay nabihag.+ Si Bel ay nalagay sa kahihiyan.+ Si Merodac ay nasindak. Ang kaniyang mga imahen ay nalagay sa kahihiyan.+ Ang kaniyang mga karumal-dumal na idolo ay nasindak.’  Sapagkat umahon laban sa kaniya ang isang bansa mula sa hilaga.+ Pinangyayari ng isang iyon na ang kaniyang lupain ay maging bagay na panggigilalasan, anupat walang sinumang tatahan sa kaniya.+ Kapuwa ang tao at ang alagang hayop ay tumakas.+ Sila ay yumaon na.”+  “Sa mga araw na iyon at sa panahong iyon,”+ ang sabi ni Jehova, “ang mga anak ni Israel, sila at ang mga anak ni Juda na magkakasama, ay darating.+ Sila ay lalakad, na tumatangis habang lumalakad sila,+ at si Jehova na kanilang Diyos ay hahanapin nila.+  Ang daan patungo sa Sion ay patuloy nilang ipagtatanong, habang ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa direksiyong iyon,+ na sinasabi, ‘Halikayo at lumakip tayo kay Jehova sa isang tipan na namamalagi nang walang takda na hindi malilimutan.’+  Naging isang kawan ng mga nilalang na pumapanaw ang aking bayan.+ Iniligaw sila ng kanilang sariling mga pastol.+ Dinala sila ng mga iyon sa mga bundok.+ Mula sa bundok tungo sa burol ay yumaon sila. Nalimutan nila ang kanilang pahingahang-dako.+  Nilamon sila ng lahat ng nakasusumpong sa kanila,+ at ang kanilang mga kalaban ay nagsabi,+ ‘Hindi kami magkakasala,+ sa dahilang sila ay nagkasala laban kay Jehova na tinatahanang dako ng katuwiran+ at pag-asa ng kanilang mga ninuno,+ si Jehova.’ ”  “Tumakas kayo mula sa gitna ng Babilonya, at lumabas kayo mula sa lupain ng mga Caldeo,+ at maging gaya kayo ng mga nangungunang hayop sa harap ng kawan.+  Sapagkat narito, aking pupukawin at paaahunin laban sa Babilonya ang isang kongregasyon ng mga dakilang bansa mula sa lupain ng hilaga,+ at tiyak na hahanay sila laban sa kaniya.+ Mula roon ay bibihagin siya.+ Ang mga palaso ng isa ay gaya ng sa makapangyarihang lalaki na nagpapangyari ng pagkaulila sa mga anak, na hindi bumabalik nang walang resulta.+ 10  At ang Caldea ay magiging samsam.+ Lahat ng mga nananamsam sa kaniya ay magpapakabusog,”+ ang sabi ni Jehova. 11  “Sapagkat patuloy kayong nagsasaya,+ sapagkat patuloy kayong nagbubunyi kapag nandarahas sa aking mana.+ Sapagkat patuloy kayong dumadamba na parang dumalagang baka sa murang damo,+ at patuloy kayong humahalinghing na parang mga barakong kabayo.+ 12  Ang inyong ina ay lubhang napahiya.+ Siya na nagsilang sa inyo ay nabigo.+ Narito! Siya ang may pinakamaliit na halaga sa mga bansa, isang ilang na walang tubig at disyertong kapatagan.+ 13  Dahil sa galit ni Jehova ay hindi siya tatahanan,+ at siya ay magiging tiwangwang na kaguhuan sa kaniyang kabuuan.+ Kung tungkol sa sinumang daraan sa tabi ng Babilonya, siya ay tititig sa panggigilalas at sisipol dahil sa lahat ng kaniyang mga salot.+ 14  “Humanay kayo laban sa Babilonya sa bawat panig,+ lahat kayong mga yumayapak sa busog.+ Panain ninyo siya.+ Huwag kayong magtipid ng palaso, sapagkat laban kay Jehova ang kaniyang pagkakasala.+ 15  Sumigaw kayo ng hiyaw ng digmaan laban sa kaniya sa bawat panig.+ Ibinigay niya ang kaniyang kamay.+ Ang kaniyang mga haligi ay nabuwal. Ang kaniyang mga pader ay nagiba.+ Sapagkat iyon ang paghihiganti ni Jehova.+ Maghiganti kayo sa kaniya. Kung ano ang ginawa niya ay gawin ninyo sa kaniya.+ 16  Ihiwalay ninyo ang manghahasik mula sa Babilonya,+ at ang humahawak ng karit sa panahon ng pag-aani. Dahil sa mapagmalupit na tabak ay babaling sila, bawat isa ay sa kaniyang sariling bayan, at tatakas sila, bawat isa patungo sa kaniyang sariling lupain.+ 17  “Ang Israel ay isang nangalat na tupa.+ Mga leon ang siyang nagpanabog.+ Noong una ay nilamon siya ng hari ng Asirya,+ at nitong huli ay nginatngat ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya ang kaniyang mga buto.+ 18  Kaya ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Narito, ibabaling ko ang aking pansin sa hari ng Babilonya at sa kaniyang lupain kung paanong ibinaling ko ang aking pansin sa hari ng Asirya.+ 19  At ibabalik ko ang Israel sa kaniyang pastulan,+ at tiyak na manginginain siya sa Carmel+ at sa Basan;+ at sa bulubunduking pook ng Efraim+ at ng Gilead+ ay mabubusog ang kaniyang kaluluwa.’ ” 20  “At sa mga araw na iyon at sa panahong iyon,”+ ang sabi ni Jehova, “ang kamalian ng Israel ay sasaliksikin,+ ngunit ito ay wala na; at ang mga kasalanan ng Juda,+ at hindi masusumpungan ang mga iyon, sapagkat patatawarin ko yaong mga hinahayaan kong maiwan.”+ 21  “Laban sa lupain ng Merataim—sumampa ka laban sa kaniya+ at laban sa mga tumatahan sa Pekod.+ Hayaang tugisin sila ng lansakang pagpatay at ng pagtatalaga sa pagkapuksa,” ang sabi ni Jehova, “at gawin mo ang ayon sa lahat ng iniutos ko sa iyo.+ 22  May ingay ng digmaan sa lupain, at isang malaking pagkagiba.+ 23  O ano’t ang martilyong pampanday+ ng buong lupa ay naputol at nabali!+ O ano’t ang Babilonya ay naging isang bagay lamang na panggigilalasan sa gitna ng mga bansa!+ 24  Nag-umang ako ng silo para sa iyo at nahuli ka rin, O Babilonya, at hindi mo iyon nalaman.+ Ikaw ay nasumpungan at sinunggaban din, sapagkat laban kay Jehova ang iyong pagpapakabagabag.+ 25  “Binuksan ni Jehova ang kaniyang imbakan, at inilalabas niya ang mga sandata ng kaniyang pagtuligsa.+ Sapagkat may gawain ang Soberanong+ Panginoon, si Jehova ng mga hukbo, sa lupain ng mga Caldeo.+ 26  Pumaroon kayo sa kaniya mula sa pinakamalayong dako.+ Buksan ninyo ang kaniyang mga imbakan ng butil.+ Tambakan ninyo siya, katulad niyaong mga nagbubunton,+ at italaga ninyo siya sa pagkapuksa.+ Huwag sana siyang magkaroon ng mga nalabi.+ 27  Pagpapatayin ninyo ang lahat ng kaniyang mga guyang toro.+ Mápababâ nawa sila sa patayan.+ Sa aba nila, sapagkat ang kanilang araw ay dumating na, ang panahon ng pagtutuon ng pansin sa kanila!+ 28  “May ingay niyaong mga tumatanan at niyaong mga tumatakas mula sa lupain ng Babilonya+ upang ihayag sa Sion ang paghihiganti ni Jehova na ating Diyos,+ ang paghihiganti para sa kaniyang templo.+ 29  “Tawagin ninyo laban sa Babilonya ang mga mamamana, lahat ng yumayapak sa busog.+ Magkampo kayo laban sa kaniya sa buong palibot. Huwag bayaang may makatakas.+ Gantihan ninyo siya ayon sa kaniyang ginagawa.+ Ang ayon sa lahat ng ginawa niya ay gawin ninyo sa kaniya.+ Sapagkat kumilos siya nang may kapangahasan laban kay Jehova, laban sa Banal ng Israel.+ 30  Kaya ang kaniyang mga kabataang lalaki ay mabubuwal sa kaniyang mga liwasan,+ at maging ang lahat ng kaniyang mga lalaking mandirigma ay patatahimikin sa araw na iyon,”+ ang sabi ni Jehova. 31  “Narito! Ako ay laban sa iyo,+ O Kapangahasan,”+ ang sabi ng Soberanong+ Panginoon, si Jehova ng mga hukbo, “sapagkat ang iyong araw ay darating, ang panahon ng pagtutuon ko ng pansin sa iyo. 32  At ang Kapangahasan ay tiyak na matitisod at mabubuwal,+ at hindi ito ibabangon ninuman.+ At magpapalagablab ako ng apoy sa mga lunsod nito, at lalamunin niyaon ang lahat ng mga dakong nasa palibot nito.”+ 33  Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Ang mga anak ni Israel at ang mga anak ni Juda ay sinisiil na magkakasama, at sinunggaban sila ng lahat niyaong mga kumukuha sa kanila bilang bihag.+ Ang mga ito ay tumangging payaunin sila.+ 34  Ang kanilang Manunubos ay malakas,+ Jehova ng mga hukbo ang kaniyang pangalan.+ Walang pagsalang ipakikipaglaban niya ang kanilang usapin sa batas,+ upang pagpahingahin nga niya ang lupain+ at ligaligin ang mga tumatahan sa Babilonya.”+ 35  “May tabak laban sa mga Caldeo,”+ ang sabi ni Jehova, “at laban sa mga tumatahan sa Babilonya+ at laban sa kaniyang mga prinsipe+ at laban sa kaniyang marurunong.+ 36  May tabak laban sa mga nagsasalita nang walang katuturan,+ at tiyak na kikilos sila nang may kamangmangan.+ May tabak laban sa kaniyang makapangyarihang mga lalaki,+ at sila ay talagang masisindak.+ 37  May tabak laban sa kanilang mga kabayo+ at laban sa kanilang mga karong pandigma at laban sa buong haluang pangkat na nasa gitna niya,+ at sila ay tiyak na magiging mga babae.+ May tabak laban sa kaniyang mga kayamanan,+ at talagang darambungin ang mga iyon. 38  Isang kagibaan ang sumasakaniyang tubig, at ito ay tutuyuin.+ Sapagkat iyon ay lupain ng mga nililok na imahen,+ at dahil sa kanilang nakatatakot na mga pangitain ay gumagawi sila na parang baliw. 39  Kaya ang mga namamalagi sa mga pook na walang tubig ay tatahang kasama ng mga hayop na nagpapalahaw, at tatahanan siya ng mga avestruz;+ at hindi na siya kailanman tatahanan, ni mananahanan man siya sa sali’t salinlahi.”+ 40  “Gaya ng paggiba ng Diyos sa Sodoma at sa Gomorra+ at sa kaniyang mga kalapit na bayan,”+ ang sabi ni Jehova, “walang taong mananahanan doon, ni maninirahan man sa kaniya ang anak ng sangkatauhan bilang dayuhan.+ 41  “Narito! Isang bayan ang dumarating mula sa hilaga; at isang malaking bansa+ at mga dakilang hari+ ang pupukawin mula sa pinakamalalayong bahagi ng lupa.+ 42  Busog at diyabelin ang hinahawakan nila.+ Sila ay malupit at hindi magpapakita ng awa.+ Ang ingay nila ay parang dagat na dumadaluyong,+ at sasakay sila sa mga kabayo;+ nakahanay na parang iisang lalaki upang makipagdigma laban sa iyo, O anak na babae ng Babilonya.+ 43  “Narinig ng hari ng Babilonya ang ulat tungkol sa kanila,+ at ang kaniyang mga kamay ay lumaylay.+ May kabagabagan! Pinanaigan siya ng matitinding kirot, gaya ng babaing nanganganak.+ 44  “Narito! May isa na aahong parang leon mula sa mapagmalaking mga palumpungan sa tabi ng Jordan patungo sa matibay na tinatahanang dako,+ ngunit sa isang sandali ay patatakasin ko sila mula sa kaniya.+ At ang isa na mapipili ay aatasan ko sa kaniya.+ Sapagkat sino ang tulad ko,+ at sino ang hahamon sa akin,+ at sino nga ang pastol na makatatayo sa harap ko?+ 45  Kaya dinggin ninyo ang pasiya+ ni Jehova na binalangkas niya laban sa Babilonya+ at ang kaniyang mga kaisipan na inisip niya laban sa lupain ng mga Caldeo.+ Tiyak na ang maliliit sa kawan ay kakaladkarin.+ Tiyak na dahil sa kanila ay pangyayarihin niyang matiwangwang ang kanilang tinatahanang dako.+ 46  Dahil sa ingay kapag napanaigan na ang Babilonya, ang lupa ay tiyak na uuga,+ at sa gitna ng mga bansa ay maririnig ang isang hiyawan.”+

Talababa