Jeremias 5:1-31

5  Lumibot kayo sa mga lansangan ng Jerusalem at tingnan ninyo ngayon at alamin, at maghanap kayo sa kaniyang mga liwasan kung makasusumpong kayo ng isang tao,+ kung may sinumang nagsasagawa ng katarungan,+ sinumang humahanap ng katapatan,+ at patatawarin ko siya.  Sabihin man nila: “Buháy si Jehova!” gayunman ay sumusumpa sila sa ganap na kabulaanan.+  O Jehova, hindi ba ang iyong mga mata ay nakatingin sa katapatan?+ Sinaktan mo sila,+ ngunit hindi sila nagkasakit.+ Nilipol mo sila.+ Tumanggi silang tumanggap ng disiplina.+ Ang kanilang mga mukha ay ginawa nilang matigas pa kaysa sa malaking bato.+ Tumanggi silang manumbalik.+  Ako man ay nagsabi: “Talagang sila ay mababang uri. Kumilos sila nang may kamangmangan, sapagkat ipinagwalang-bahala nila ang daan ni Jehova, ang kahatulan ng kanilang Diyos.+  Ako ay paroroon sa mga dakila at makikipag-usap sa kanila;+ sapagkat tiyak na nagbigay-pansin sila sa daan ni Jehova, sa kahatulan ng kanilang Diyos.+ Tiyak na magkakasama nilang binali ang pamatok; tiyak na nilagot nila ang mga panali.”+  Kaya naman sinaktan sila ng isang leon mula sa kagubatan, isang lobo ng mga disyertong kapatagan ang patuloy na nananamsam sa kanila,+ isang leopardo ang laging gising sa kanilang mga lunsod.+ Ang lahat ng lumalabas mula sa mga iyon ay napagluluray-luray. Sapagkat ang kanilang mga pagsalansang ay dumami; ang kanilang mga gawa ng kawalang-katapatan ay lumago.+  Paano kita mapapatawad sa mismong bagay na ito? Iniwan ako ng iyong mga anak, at patuloy silang sumusumpa+ sa pamamagitan niyaong hindi naman Diyos.+ At patuloy ko silang binubusog,+ ngunit patuloy silang nangangalunya,+ at sa bahay ng babaing patutot ay pumaparoon sila nang pulu-pulutong.  Sila ay naging mga kabayong pinananaigan ng seksuwal na pagnanasa, na may malalakas na bayag. Bawat isa ay humahalinghing sa asawa ng kaniyang kasamahan.+  “Hindi ba ako dapat humingi ng sulit dahil sa mismong mga bagay na ito?” ang sabi ni Jehova.+ “O hindi ba dapat maghiganti ang aking kaluluwa sa isang bansa na gaya nito?”+ 10  “Sumampa kayo laban sa kaniyang mga hanay ng punong ubas at manggiba,+ ngunit huwag kayong magsagawa ng lubusang paglipol.+ Alisin ninyo ang kaniyang yumayabong na mga supang, sapagkat ang mga iyon ay hindi kay Jehova.+ 11  Sapagkat ang sambahayan ng Israel at ang sambahayan ni Juda ay walang pagsalang nakitungo sa akin nang may kataksilan,” ang sabi ni Jehova.+ 12  “Ikinaila nila si Jehova, at lagi nilang sinasabi, ‘Wala siya.+ At sa atin ay walang kapahamakang darating, at hindi tayo makakakita ng tabak ni ng taggutom.’+ 13  At ang mga propeta ay naging hangin, at ang salita ay wala sa kanila.+ Ganiyan ang gagawin sa kanila.” 14  Kaya ito ang sinabi ni Jehova, na Diyos ng mga hukbo: “Sa dahilang sinasabi ninyo ang bagay na ito, narito, gagawin kong apoy ang aking mga salita na nasa inyong bibig,+ at ang bayang ito ay magiging mga piraso ng kahoy, at tiyak na lalamunin sila nito.”+ 15  “Narito, dadalhin ko sa inyo ang isang bansa mula sa malayo,+ O sambahayan ng Israel,” ang sabi ni Jehova. “Iyon ay isang matibay na bansa.+ Iyon ay isang bansa noon pang sinaunang panahon, isang bansa na ang wika ay hindi mo alam, at hindi mo maririnig nang may pagkaunawa ang kanilang sinasalita. 16  Ang kanilang talanga ay gaya ng bukás na dakong libingan; silang lahat ay makapangyarihang mga lalaki.+ 17  Tiyak na uubusin din nila ang iyong ani at ang iyong tinapay.+ Uubusin ng mga tao ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong mga anak na babae. Uubusin nila ang iyong mga kawan at ang iyong mga bakahan. Uubusin nila ang iyong punong ubas at ang iyong puno ng igos.+ Dudurugin nila sa pamamagitan ng tabak ang iyong mga nakukutaang lunsod na pinagtitiwalaan mo.” 18  “At maging sa mga araw na iyon,” ang sabi ni Jehova, “ay hindi ako magsasagawa ng paglipol sa inyo.+ 19  At mangyayari nga na sasabihin ninyo, ‘Ano ang dahilan at ginawa sa atin ni Jehova na ating Diyos ang lahat ng bagay na ito?’+ At sasabihin mo sa kanila, ‘Kung paanong iniwan ninyo ako at naglingkod kayo sa banyagang diyos sa inyong lupain, gayon kayo maglilingkod sa mga taga-ibang bayan sa isang lupain na hindi inyo.’ ”+ 20  Sabihin ninyo ito sa sambahayan ni Jacob, at ipahayag ninyo iyon sa Juda, na sinasabi: 21  “Pakinggan ito ngayon, O di-marunong na bayang walang puso:+ Sila ay may mga mata, ngunit hindi sila makakita;+ sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila makarinig.+ 22  ‘Hindi ba kayo natatakot sa akin,’+ ang sabi ni Jehova, ‘o hindi ba kayo dumaranas ng matitinding kirot dahil nga sa akin,+ na siyang naglagay ng buhanginan bilang hangganan ng dagat, isang tuntuning namamalagi nang walang takda anupat hindi ito makalalampas? Umalimbukay man ang mga alon nito ay hindi pa rin sila makapananaig; at dumaluyong man ang mga iyon ay hindi pa rin sila makalalampas doon.+ 23  Ngunit ang mismong bayang ito ay nagkaroon ng pusong sutil at mapaghimagsik; sila ay lumihis at patuloy na lumalakad sa kanilang landasin.+ 24  Ngunit hindi nila sinabi sa kanilang puso: “Matakot tayo ngayon kay Jehova na ating Diyos,+ ang Isa na nagbibigay ng buhos ng ulan at ng ulan sa taglagas at ng ulan sa tagsibol sa kapanahunan nito,+ ang Isa na nagbabantay sa itinakdang mga sanlinggo ng pag-aani para sa atin.”+ 25  Ang inyong sariling mga kamalian ang nagtaboy sa mga bagay na ito, at ang inyong sariling mga kasalanan ang nagkait sa inyo ng kabutihan.+ 26  “ ‘Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay may nasumpungang mga taong balakyot.+ Lagi silang nagmamasid, gaya ng pagyukyok ng mga manghuhuli ng ibon.+ Naglagay sila ng kapaha-pahamak na bitag. Mga tao ang hinuhuli nila. 27  Kung paanong ang isang hawla ay punô ng mga lumilipad na nilalang, ang kanila ring mga bahay ay punô ng panlilinlang.+ Kaya naman sila ay naging dakila at nagtatamo sila ng kayamanan.+ 28  Sila ay tumaba;+ sila ay nangintab. Nag-umapaw rin sila sa masasamang bagay. Wala silang ipinagtanggol na usapin sa batas,+ maging ang usapin sa batas ng batang lalaking walang ama,+ upang magtamo sila ng tagumpay;+ at ang kahatulan sa mga dukha ay hindi nila ginampanan.’ ” 29  “Hindi ba ako dapat humingi ng pagsusulit dahil sa mismong mga bagay na ito,” ang sabi ni Jehova, “o hindi ba dapat maghiganti ang aking kaluluwa sa isang bansa na gaya nito?+ 30  Isang nakapanggigilalas na kalagayan, isa ngang kakila-kilabot na bagay, ang nangyayari sa lupain:+ 31  Ang mga propeta ay nanghuhula nang may kabulaanan;+ at kung tungkol sa mga saserdote, sila ay nanunupil ayon sa kanilang mga kapangyarihan.+ At gayon ang inibig ng aking sariling bayan;+ at ano ang gagawin ninyo sa wakas nito?”+

Talababa