Jeremias 49:1-39

49  Para sa mga anak ni Ammon+ ay ito ang sinabi ni Jehova: “Wala bang mga anak ang Israel, o wala ba siyang tagapagmana? Bakit nga inaari ni Malcam+ ang Gad,+ at ang kaniyang sariling bayan ay nanahanan sa mismong mga lunsod ng Israel?”+  “ ‘Kaya nga, narito! dumarating ang mga araw,’ ang sabi ni Jehova, ‘at pangyayarihin kong marinig ang babalang hudyat ng digmaan+ laban sa Raba+ ng mga anak ni Ammon; at siya ay tiyak na magiging bunton ng tiwangwang na kaguhuan,+ at ang kaniyang mga sakop na bayan+ ay sisilaban sa apoy.’+ “ ‘At aariin nga ng Israel yaong mga nagmamay-ari sa kaniya,’+ ang sabi ni Jehova.  “ ‘Magpalahaw ka,+ O Hesbon,+ sapagkat ang Ai ay sinamsaman! Humiyaw kayo, O mga sakop na bayan ng Raba. Magbigkis kayo ng telang-sako.+ Humagulhol kayo, at magparoo’t parito kayo sa gitna ng mga kural na bato, sapagkat si Malcam ay yayaon nga sa pagkatapon,+ ang kaniyang mga saserdote at ang kaniyang mga prinsipe, magkakasamang lahat.+  Bakit mo ipinagyayabang ang mabababang kapatagan, ang iyong inaagusang mababang kapatagan,+ O anak na babaing di-tapat, ikaw na nagtitiwala sa kaniyang mga kayamanan,+ na nagsasabi: “Sino ang paririto sa akin?” ’ ”+  “ ‘Narito, pasasapitin ko sa iyo ang isang nakapanghihilakbot na bagay,’+ ang sabi ng Soberanong+ Panginoon, si Jehova ng mga hukbo, ‘mula sa lahat ng nasa palibot mo. At tiyak na mananabog kayo, bawat isa sa kaniyang sariling direksiyon,+ at hindi titipunin ninuman yaong mga tumatakas.’ ”  “ ‘Ngunit pagkatapos ay titipunin ko ang mga bihag ng mga anak ni Ammon,’+ ang sabi ni Jehova.”  Para sa Edom ay ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Wala na bang anumang karunungan+ sa Teman?+ Naglaho ba ang payo mula roon sa mga may unawa? Nabulok na ba ang kanilang karunungan?+  Tumakas kayo!+ Umurong kayo! Pumasok kayo sa kaloob-looban upang manahanan,+ O mga tumatahan sa Dedan!+ Sapagkat ang kasakunaan ng Esau ay pasasapitin ko sa kaniya, ang panahon ng pagbabaling ko sa kaniya ng aking pansin.+  Kung ang mga tagapitas ng ubas ay pumaroon nga sa iyo, hindi ba sila mag-iiwan ng mahihimalay? Kung ang mga magnanakaw ay dumating sa gabi, tiyak na maninira lamang sila ng hanggang gusto nila.+ 10  Ngunit sa ganang akin, huhubaran ko ang Esau.+ Ilalantad ko ang kaniyang mga kublihang dako,+ at ang isa ay hindi makapagtatago.+ Ang kaniyang supling at ang kaniyang mga kapatid at ang kaniyang mga kapitbahay ay tiyak na sasamsaman,+ at siya ay mawawala na.+ 11  Iwan mo ang iyong mga batang lalaking walang ama.+ Aking iingatan silang buháy, at ang iyong mga babaing balo ay magtitiwala sa akin.”+ 12  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova: “Narito! Bagaman hindi nila kaugaliang uminom sa kopa, iinom sila nang walang pagsala.+ At ikaw, talaga bang hahayaan kang di-naparurusahan? Hindi ka hahayaang di-naparurusahan, sapagkat iinom ka nang walang pagsala.”+ 13  “Sapagkat sa pamamagitan ng aking sarili ay sumumpa ako,”+ ang sabi ni Jehova, “na lubusang magiging isang bagay na panggigilalasan,+ isang kadustaan, isang kagibaan at isang sumpa ang Bozra;+ at ang lahat ng kaniyang mga lunsod ay magiging mga wasak na dako hanggang sa panahong walang takda.”+ 14  May ulat akong narinig mula kay Jehova, at may sugo na ipinadadala sa mga bansa, na nagsasabi: “Magtipon kayo, at pumaroon laban sa kaniya, at bumangon kayo sa pagbabaka.”+ 15  “Sapagkat, narito! ginawa nga kitang maliit sa gitna ng mga bansa, hinahamak sa gitna ng sangkatauhan.+ 16  Ang pangangatog na idinulot mo ang luminlang sa iyo, ang kapangahasan ng iyong puso,+ O ikaw na tumatahan sa mga puwang ng malaking bato, na humahawak sa kaitaasan ng burol. Bagaman ang iyong pugad ay ginagawa mo sa kaitaasan gaya ng agila,+ mula roon ay ibababa kita,”+ ang sabi ni Jehova. 17  “At ang Edom ay magiging isang bagay na panggigilalasan.+ Bawat isa na daraan sa tabi niya ay tititig sa panggigilalas at sisipol dahil sa lahat ng kaniyang mga salot.+ 18  Gaya noong gibain ang Sodoma at ang Gomorra at ang kaniyang kalapit na mga bayan,”+ ang sabi ni Jehova, “walang taong mananahanan doon, at walang anak ng sangkatauhan ang maninirahan sa kaniya bilang dayuhan.+ 19  “Narito! May isa na aahong parang leon+ mula sa mapagmalaking mga palumpungan sa tabi ng Jordan patungo sa matibay na tinatahanang dako,+ ngunit sa isang sandali ay patatakasin ko siya mula sa kaniya.+ At ang isa na mapipili ay aatasan ko sa kaniya. Sapagkat sino ang tulad ko,+ at sino ang hahamon sa akin,+ at sino nga ang pastol na makatatayo sa harap ko?+ 20  Kaya dinggin ninyo ang pasiya ni Jehova na binalangkas niya laban sa Edom,+ at ang kaniyang mga kaisipan na inisip niya laban sa mga tumatahan sa Teman:+ Tiyak na ang maliliit sa kawan ay kakaladkarin. Tiyak na dahil sa kanila ay gagawin niyang tiwangwang ang kanilang tahanang dako.+ 21  Dahil sa ingay ng kanilang pagbagsak ay nagsimulang umuga ang lupa.+ May hiyawan!+ Ang ingay nito ay narinig maging sa Dagat na Pula.+ 22  Narito! May isa na paiilanlang na parang agila at mananaklot,+ at iuunat niya ang kaniyang mga pakpak sa ibabaw ng Bozra;+ at ang puso ng makapangyarihang mga lalaki ng Edom sa araw na iyon ay magiging gaya ng puso ng asawang babaing naghihirap sa panganganak.”+ 23  Para sa Damasco:+ “Ang Hamat+ at ang Arpad+ ay napahiya, sapagkat isang masamang ulat ang narinig nila. Sila ay nalansag.+ Sa dagat ay may pagkabalisa; iyon ay hindi mapanatag.+ 24  Ang Damasco ay nawalan ng lakas ng loob. Tumalikod siya upang tumakas, at pinanaigan siya ng matinding takot.+ Ang kabagabagan at ang mga hapdi ng panganganak ay sumapit sa kaniya, gaya ng sa babaing nanganganak.+ 25  Ano’t hindi pinabayaan ang lunsod ng kapurihan, ang bayan ng pagbubunyi?+ 26  “Kaya ang kaniyang mga kabataang lalaki ay mabubuwal sa kaniyang mga liwasan, at ang lahat ng mga lalaking mandirigma ay patatahimikin sa araw na iyon,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. 27  “At magpapalagablab ako ng apoy sa pader ng Damasco, at tiyak na lalamunin nito ang mga tirahang tore ni Ben-hadad.”+ 28  Para sa Kedar+ at sa mga kaharian ng Hazor,+ na pinabagsak ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya,+ ito ang sinabi ni Jehova: “Bumangon kayo, umahon kayo sa Kedar, at samsaman ninyo ang mga anak ng Silangan.+ 29  Ang kanilang mga tolda+ at ang kanilang mga kawan+ ay kukunin, ang kanilang mga telang pantolda+ at ang lahat ng kanilang mga kagamitan. At ang kanilang mga kamelyo+ ay tatangayin mula sa kanila. At tiyak na sisigaw sila sa kanila, ‘Ang pagkatakot ay nasa buong palibot.’ ”+ 30  “Tumakas kayo, tumanan kayo sa malayo; pumasok kayo sa kaloob-looban upang manahanan, O mga tumatahan sa Hazor,”+ ang sabi ni Jehova. “Sapagkat si Nabucodorosor na hari ng Babilonya+ ay nagbalangkas ng isang panukala laban nga sa inyo at nag-isip ng isang kaisipan laban sa inyo.” 31  “Bumangon kayo, umahon kayo laban sa bansang panatag,+ na tumatahang tiwasay!”+ ang sabi ni Jehova. “Iyon ay walang mga pinto at walang halang. Tumatahan silang nakabukod.+ 32  At ang kanilang mga kamelyo+ ay darambungin, at ang kanilang maraming alagang hayop ay magiging samsam. At pangangalatin ko sila sa bawat hangin,+ yaong mga nagpapagupit ng kanilang buhok sa dakong pilipisan;+ at mula sa lahat ng pook na malapit doon ay dadalhin ko ang kanilang kasakunaan,” ang sabi ni Jehova. 33  “At ang Hazor+ ay magiging tirahan ng mga chakal,+ isang tiwangwang na kaguhuan hanggang sa panahong walang takda. Walang taong mananahanan doon, at sa kaniya ay walang anak ng sangkatauhan ang maninirahan bilang dayuhan.”+ 34  Ito ang dumating bilang salita ni Jehova kay Jeremias na propeta may kinalaman sa Elam+ sa pasimula ng paghahari ni Zedekias+ na hari ng Juda, na nagsasabi: 35  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Narito, babaliin ko ang busog ng Elam,+ ang pasimula ng kanilang kalakasan. 36  At pasasapitin ko sa Elam ang apat na hangin mula sa apat na dulo ng langit.+ At pangangalatin ko sila sa lahat ng mga hanging ito,+ at walang bansa ang hindi mararating ng mga nanabog+ mula sa Elam.’ ” 37  “At dudurugin ko ang mga Elamita sa harap ng kanilang mga kaaway at sa harap ng mga humahanap sa kanilang kaluluwa; at magpapasapit ako sa kanila ng isang kapahamakan, ang aking nag-aapoy na galit,”+ ang sabi ni Jehova. “At pasusundan ko sila sa tabak hanggang sa malipol ko sila.”+ 38  “At ilalagay ko sa Elam+ ang aking trono, at pupuksain ko mula roon ang hari at ang mga prinsipe,” ang sabi ni Jehova. 39  “At tiyak na mangyayari nga na sa huling bahagi ng mga araw+ ay titipunin ko ang mga bihag ng Elam,”+ ang sabi ni Jehova.

Talababa