Jeremias 48:1-47

48  Para sa Moab+ ay ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel:+ “Sa aba ng Nebo,+ sapagkat siya ay sinamsaman! Ang Kiriataim+ ay nalagay sa kahihiyan, nabihag. Ang matibay na kaitaasan ay nalagay sa kahihiyan at dinatnan ng kakilabutan.+  Wala nang anumang kapurihan ang Moab.+ Sa Hesbon+ ay nag-isip sila ng kapahamakan laban sa kaniya: ‘Halikayo at pawiin natin siya mula sa pagiging isang bansa.’+ “Ikaw rin, O Madmen, ay dapat na manahimik. Isang tabak ang lumalakad na kasunod mo.  May ingay ng paghiyaw mula sa Horonaim,+ pananamsam at malaking pagkagiba.  Ang Moab ay nagiba.+ Ang kaniyang maliliit na bata ay nagparinig ng isang sigaw.  Sapagkat sa daang paahon sa Luhit+ ay may pagtangis na umaahon ang isa—may pagtangis. Sapagkat sa daang palusong mula sa Horonaim ay may hiyaw ng pamimighati dahil sa pagkagiba+ na narinig ng mga tao.  “Tumanan kayo; maglaan kayo ng pagtakas para sa inyong mga kaluluwa,+ at kayo ay maging gaya ng puno ng enebro sa ilang.+  Dahil ang iyong tiwala ay nasa iyong mga gawa at nasa iyong kayamanan, ikaw ay bibihagin din.+ At si Kemos+ ay tiyak na yayaon sa pagkatapon,+ ang kaniyang mga saserdote at ang kaniyang mga prinsipe na magkakasabay.+  At ang mananamsam ay papasok sa bawat lunsod,+ at walang lunsod na makatatakas.+ At ang mababang kapatagan ay tiyak na mapapahamak at ang patag na lupain ay maglalaho, isang bagay na sinabi ni Jehova.  “Magbigay kayo sa Moab ng palatandaan sa daan, sapagkat sa pagkaguho ay lalabas siya;+ at ang kaniya mismong mga lunsod ay magiging isang bagay lamang na panggigilalasan, na walang sinumang tatahan sa mga iyon.+ 10  “Sumpain siya na nagsasagawa ng atas ni Jehova nang may kapabayaan;+ at sumpain siya na nagpipigil ng kaniyang tabak mula sa dugo! 11  “Ang mga Moabita ay tiwasay mula nang kanilang kabataan,+ at sila ay nananatiling panatag sa kanilang latak.+ At hindi pa sila napagsalin-salin sa sisidlan at sisidlan, at hindi pa sila yumayaon sa pagkatapon. Kaya naman ang kanilang lasa ay nananatili sa kanila, at ang kanilang amoy ay hindi nagbabago. 12  “ ‘Kaya nga, narito! dumarating ang mga araw,’ ang sabi ni Jehova, ‘at ako ay magpapadala sa kanila ng mga tagapagtagilid ng sisidlan, at tiyak na itatagilid sila ng mga iyon;+ at ang kanilang mga sisidlan ay sasairin nila, at ang kanilang malalaking banga ay pagdudurug-durugin nila. 13  At tiyak na ikahihiya ng mga Moabita si Kemos,+ kung paanong ikinahiya ng mga nasa sambahayan ng Israel ang Bethel na kanilang pinagtitiwalaan.+ 14  Ano’t nangahas kayong magsabi: “Kami ay makapangyarihang mga lalaki+ at mga lalaking may kalakasan para sa digmaan”?’ 15  “ ‘Ang Moab ay sinamsaman, at ang isa ay umahon laban sa kaniyang mga lunsod.+ At ang kanilang pinakapiling mga kabataang lalaki ay bumaba sa patayan,’+ ang sabi ng Hari, na ang pangalan ay Jehova ng mga hukbo.+ 16  “Ang kasakunaan sa mga Moabita ay malapit nang dumating, at ang kapahamakan nila ay lubhang nagmamadali.+ 17  Ang lahat ng nasa palibot nila ay makikiramay sa kanila, ang lahat nga ng nakaaalam ng kanilang pangalan.+ Sabihin ninyo, ‘O ano’t nabali ang tungkod ng lakas, ang baston ng kagandahan!’+ 18  “Bumaba ka mula sa kaluwalhatian, at umupo kang uháw, O nananahanang anak na babae+ ng Dibon;+ sapagkat ang mananamsam ng Moab ay umahon laban sa iyo. Talagang gigibain niya ang iyong mga nakukutaang dako.+ 19  “Tumayo ka at mag-abang ka sa daan, O babaing tumatahan sa Aroer.+ Tanungin mo yaong tumatanan at siya na tumatakas. Sabihin mo, ‘Ano ang nangyari?’+ 20  Ang Moab ay nalagay sa kahihiyan, sapagkat sinapitan siya ng pangingilabot.+ Magpalahaw ka at humiyaw. Sabihin ninyo sa Arnon+ na ang Moab ay sinamsaman. 21  At ang kahatulan ay dumating sa lupain ng kapatagan,+ sa Holon at sa Jahaz+ at laban sa Mepaat,+ 22  at laban sa Dibon+ at laban sa Nebo+ at laban sa Bet-diblataim, 23  at laban sa Kiriataim+ at laban sa Bet-gamul at laban sa Bet-meon+ 24  at laban sa Keriot+ at laban sa Bozra+ at laban sa lahat ng mga lunsod ng lupain ng Moab, yaong malalayo at yaong malalapit. 25  “ ‘Ang sungay ng Moab ay pinutol,+ at ang kaniyang bisig ay binali,’+ ang sabi ni Jehova. 26  ‘Lasingin ninyo siya,+ sapagkat lubha siyang nagpalalo laban kay Jehova;+ at ang Moab ay gumumon sa kaniyang suka,+ at siya ay naging tampulan ng panunuya, siya mismo. 27  “ ‘At hindi ba ang Israel ay naging tampulan lamang ng panunuya sa iyo?+ O nasumpungan ba siyang kasama ng mga pusakal na magnanakaw?+ Sapagkat umiiling ka sa tuwing magsasalita ka laban sa kaniya. 28  “ ‘Iwan ninyo ang mga lunsod at manahanan kayo sa malaking bato,+ kayong mga tumatahan sa Moab, at maging tulad kayo ng kalapati na namumugad sa mga dako sa bunganga ng hukay.’ ”+ 29  “Narinig namin ang tungkol sa pagmamapuri ng Moab+​—siya ay lubhang palalo—ang kaniyang kataasan at ang kaniyang pagmamapuri at ang kaniyang kapalaluan at ang pagmamataas ng kaniyang puso.”+ 30  “ ‘Nalalaman ko mismo ang kaniyang poot,’ ang sabi ni Jehova, ‘at hindi ito magkakagayon; ang kaniyang walang-katuturang usap+—hindi nga nila gagawin nang gayon.+ 31  Kaya naman magpapalahaw ako dahil sa Moab, at dahil sa buong Moab ay hihiyaw ako.+ Dahil sa mga tao ng Kir-heres+ ay may hahalinghing. 32  “ ‘Tatangis ako dahil sa iyo nang higit kaysa sa pagtangis dahil sa Jazer,+ O punong ubas ng Sibma.+ Ang iyong lumalagong mga supang ay tumawid ng dagat. Hanggang sa dagat—hanggang sa Jazer+—nakaabot ang mga iyon. Sa iyong mga bungang pantag-araw+ at sa iyong pamimitas ng ubas ay dumaluhong ang mananamsam.+ 33  At ang pagsasaya at ang pagkakagalak ay inalis mula sa taniman at mula sa lupain ng Moab.+ At mula sa mga pisaan ng ubas ay pinaglaho ko ang alak.+ Walang sinumang yayapak na may hiyawan. Ang hiyawan ay hindi magiging hiyawan.’ ”+ 34  “ ‘Mula sa sigaw sa Hesbon+ hanggang sa Eleale,+ hanggang sa Jahaz+ ay inilakas nila ang kanilang tinig,+ mula sa Zoar+ hanggang sa Horonaim,+ sa Eglat-selisiya;+ sapagkat maging ang tubig ng Nimrim+ ay matitiwangwang. 35  At paglalahuin ko mula sa Moab,’ ang sabi ni Jehova, ‘yaong nagdadala ng handog sa ibabaw ng mataas na dako at yaong gumagawa ng haing usok para sa kaniyang diyos.+ 36  Kaya naman ang aking puso ay mag-iingay dahil sa Moab, gaya ng mga plawta;+ at dahil sa mga tao ng Kir-heres+ ay mag-iingay ang aking puso, gaya ng mga plawta. Kaya ang mismong kasaganaan na kaniyang nagawa ay tiyak na mapapawi.+ 37  Sapagkat sa bawat ulo ay may pagkakalbo,+ at ang bawat balbas ay ginupitan.+ Sa lahat ng mga kamay ay may mga hiwa,+ at sa mga balakang ay may telang-sako!’ ”+ 38  “ ‘Sa lahat ng mga bubong ng Moab at sa kaniyang mga liwasan—lahat ng ito—ay may paghagulhol;+ sapagkat binasag ko ang Moab na parang sisidlan na hindi kinalulugdan,’+ ang sabi ni Jehova. 39  ‘O ano’t nasindak siya! Magpalahaw kayo! O ano’t iniharap ng Moab ang likod! Siya ay napahiya.+ At ang Moab ay naging tampulan ng panunuya at bagay na kasindak-sindak sa lahat ng nasa palibot niya.’ ” 40  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito! Gaya ng agila na nananaklot,+ may isang mag-uunat din ng kaniyang mga pakpak sa ibabaw ng Moab.+ 41  Ang mga bayan ay bibihagin, at ang kaniyang matitibay na dako ay tiyak na aagawin. At sa araw na iyon ang puso ng makapangyarihang mga lalaki ng Moab ay magiging gaya ng puso ng asawang babaing naghihirap sa panganganak.’ ”+ 42  “ ‘At ang Moab ay tiyak na malilipol mula sa pagiging isang bayan,+ sapagkat lubha siyang nagpalalo laban kay Jehova.+ 43  Ang panghihilakbot at ang hukay at ang bitag ay sumasaiyo, O tumatahan sa Moab,’+ ang sabi ni Jehova. 44  ‘Ang sinumang tumatakas dahil sa panghihilakbot ay mahuhulog sa hukay; at ang sinumang umaahon mula sa hukay ay mahuhuli sa bitag.’+ “ ‘Sapagkat pasasapitin ko sa kaniya, sa Moab, ang taon ng pagtutuon ng pansin sa kanila,’+ ang sabi ni Jehova. 45  ‘Sa lilim ng Hesbon ay tumayong walang lakas yaong mga tumatakas. Sapagkat isang apoy ang tiyak na lalabas mula sa Hesbon,+ at isang liyab mula sa gitna ni Sihon;+ at lalamunin nito ang mga pilipisan ng Moab at ang tuktok ng ulo ng mga anak ng kaguluhan.’+ 46  “ ‘Sa aba mo, O Moab!+ Ang bayan ni Kemos+ ay nalipol. Sapagkat ang iyong mga anak na lalaki ay kinuha bilang mga bihag at ang iyong mga anak na babae bilang mga bihag. 47  At titipunin ko ang mga bihag ng Moab sa huling bahagi ng mga araw,’+ ang sabi ni Jehova. ‘Hanggang dito ang kahatulan sa Moab.’ ”+

Talababa