Jeremias 44:1-30

44  Ang salita na dumating kay Jeremias para sa lahat ng mga Judio na nananahanan sa lupain ng Ehipto,+ yaong mga nananahanan sa Migdol+ at sa Tapanhes+ at sa Nop+ at sa lupain ng Patros,+ na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Nakita ninyo ang lahat ng kapahamakan na pinasapit ko sa Jerusalem+ at sa lahat ng mga lunsod ng Juda, at narito, ang mga iyon ay wasak na dako sa araw na ito, at walang tumatahan sa mga iyon.+  Ito ay dahil sa kanilang kasamaan na ginawa nila upang galitin ako sa kanilang paghayo at paggawa ng haing usok+ at paglilingkod sa ibang mga diyos na hindi nila nakilala, ninyo man o ng inyong mga ninuno.+  At patuloy kong isinugo sa inyo ang lahat ng aking mga lingkod na mga propeta, na bumabangon nang maaga at nagsusugo,+ na nagsasabi: “Pakisuyo, huwag ninyong gawin ang ganitong uri ng karima-rimarim na bagay na kinapopootan ko.”+  Ngunit hindi sila nakinig,+ ni ikiniling man nila ang kanilang pandinig upang talikuran ang kanilang kasamaan sa pamamagitan ng hindi paggawa ng haing usok para sa ibang mga diyos.+  Kaya ang aking pagngangalit, at ang aking galit, ay nabuhos at ito ay nagningas sa mga lunsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem;+ at ang mga iyon ay naging wasak na dako, isang tiwangwang na kaguhuan, gaya ng sa araw na ito.’+  “At ngayon ay ito ang sinabi ni Jehova, na Diyos ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Bakit kayo nagpapasapit ng malaking kapahamakan sa inyong mga kaluluwa,+ upang lipulin mula sa inyo ang lalaki at ang babae, ang bata at ang pasusuhin,+ mula sa gitna ng Juda, anupat wala kayong itinitirang nalabi sa ganang inyo;  na ginagalit ako dahil sa mga gawa ng inyong mga kamay sa pamamagitan ng paggawa ng haing usok para sa ibang mga diyos+ sa lupain ng Ehipto, na doon ay pumapasok kayo upang manirahan bilang mga dayuhan; sa layuning magpangyari ng inyong pagkalipol at sa layuning kayo ay maging kasumpaan at kadustaan sa gitna ng lahat ng mga bansa sa lupa?+  Nalimutan na ba ninyo ang masasamang gawa ng inyong mga ninuno+ at ang masasamang gawa ng mga hari ng Juda+ at ang masasamang gawa ng kanilang mga asawa+ at ang inyong sariling masasamang gawa at ang masasamang gawa ng inyong mga asawa,+ na ginawa nila sa lupain ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem? 10  At hanggang sa araw na ito ay hindi sila nabagbag,+ at hindi sila natakot,+ ni lumakad man sila sa aking kautusan+ at sa aking mga batas na inilagay ko sa harap ninyo at sa harap ng inyong mga ninuno.’+ 11  “Kaya ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Narito, itutuon ko ang aking mukha laban sa inyo sa ikapapahamak at upang malipol ang buong Juda.+ 12  At kukunin ko ang nalabi ng Juda na nagtutuon ng kanilang mga mukha na pumasok sa lupain ng Ehipto upang manirahan doon bilang mga dayuhan,+ at silang lahat ay tiyak na malilipol sa lupain ng Ehipto.+ Mabubuwal sila sa pamamagitan ng tabak; at sa pamamagitan ng taggutom+ ay malilipol sila, mula sa pinakamaliit at hanggang sa pinakadakila; sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom ay mamamatay sila. At sila ay magiging isang sumpa, isang bagay na panggigilalasan at isang kasumpaan at isang kadustaan.+ 13  At hihingi ako ng pagsusulit laban sa mga nananahanan sa lupain ng Ehipto, kung paanong humingi ako ng pagsusulit laban sa Jerusalem, sa pamamagitan ng tabak, ng taggutom at ng salot.+ 14  At hindi magkakaroon ng takas o ng sinumang makaliligtas sa nalabi ng Juda na pumapasok upang manirahan doon bilang mga dayuhan, sa lupain ng Ehipto,+ upang bumalik nga sa lupain ng Juda na pinagnanasaang balikan ng kanilang kaluluwa upang tahanan;+ sapagkat hindi sila babalik, maliban sa ilang takas.’ ” 15  At ang lahat ng mga lalaki na nakaaalam na ang kanilang mga asawa ay gumagawa ng haing usok para sa ibang mga diyos,+ at ang lahat ng mga asawang babae na tumatayo bilang isang malaking kongregasyon, at ang buong bayan na nananahanan sa lupain ng Ehipto,+ sa Patros,+ ay sumagot kay Jeremias, na sinasabi: 16  “Kung tungkol sa salita na sinalita mo sa amin sa pangalan ni Jehova, hindi kami makikinig sa iyo;+ 17  kundi talagang gagawin namin ang bawat salita na lumabas sa aming bibig,+ upang gumawa ng haing usok para sa ‘reyna ng langit’+ at magbuhos para sa kaniya ng mga handog na inumin,+ gaya ng ginawa namin+ at ng aming mga ninuno,+ ng aming mga hari+ at ng aming mga prinsipe sa mga lunsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem, noong kami ay nabubusog sa tinapay at mariwasa, at hindi kami nakakita ng anumang kapahamakan.+ 18  At mula nang panahong maglubay kami sa paggawa ng haing usok para sa ‘reyna ng langit’+ at sa pagbubuhos ng mga handog na inumin para sa kaniya ay kinulang na kami sa lahat ng bagay, at sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom ay dumating kami sa aming katapusan.+ 19  “Gayundin, noong kami ay gumagawa ng haing usok para sa ‘reyna ng langit’+ at nagbubuhos ng mga handog na inumin para sa kaniya,+ gumawa ba kami para sa kaniya ng mga haing tinapay nang hindi nagpapaalam sa aming mga asawang lalaki, upang gumawa ng kaniyang imahen, at magbuhos ng mga handog na inumin para sa kaniya?”+ 20  Sinabi naman ni Jeremias sa buong bayan, sa matitipunong lalaki at sa mga asawang babae at sa buong bayan, na sumagot sa kaniya ng salita, na sinasabi: 21  “Kung tungkol sa haing usok na ginawa ninyo sa mga lunsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem,+ kayo+ at ang inyong mga ninuno,+ ang inyong mga hari+ at ang inyong mga prinsipe+ at ang bayan ng lupain, hindi ba ito ang inalaala ni Jehova at siyang pumasok sa kaniyang puso?+ 22  Nang dakong huli ay hindi na nakapagtiis si Jehova dahil sa kasamaan ng inyong mga pakikitungo, dahil sa mga karima-rimarim na bagay na ginawa ninyo,+ kung kaya ang inyong lupain ay naging isang wasak na dako at isang bagay na panggigilalasan at isang kasumpaan, na walang tumatahan, gaya ng sa araw na ito.+ 23  Sa dahilang gumawa kayo ng haing usok+ at nagkasala kayo laban kay Jehova+ at hindi kayo sumunod sa tinig ni Jehova+ at ang kaniyang kautusan+ at ang kaniyang mga batas at ang kaniyang mga paalaala ay hindi ninyo nilakaran, iyan ang dahilan kung bakit nangyari sa inyo ang kapahamakang ito gaya ng sa araw na ito.”+ 24  At si Jeremias ay patuloy na nagsabi sa buong bayan at sa lahat ng mga babae: “Dinggin ninyo ang salita ni Jehova, buong Juda na nasa lupain ng Ehipto.+ 25  Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Kung tungkol sa inyo na mga lalaki at sa inyong mga asawa,+ kayong mga babae ay nagsasalita rin sa pamamagitan ng inyong mga bibig, (at sa pamamagitan ng inyong mga kamay ay tinupad ninyo,) na sinasabi: “Isasagawa namin nang walang pagsala ang aming mga panata na ipinanata namin,+ na gumawa ng haing usok para sa ‘reyna ng langit’+ at magbuhos ng mga handog na inumin para sa kaniya.”+ Walang pagsalang tutuparin ninyong mga babae ang inyong mga panata, at walang pagsalang isasagawa ninyo ang inyong mga panata.’ 26  “Kaya dinggin ninyo ang salita ni Jehova, buong Juda na nananahanan sa lupain ng Ehipto,+ ‘ “Narito, ako ay sumumpa sa pamamagitan ng aking dakilang pangalan,”+ ang sabi ni Jehova, “na ang aking pangalan ay hindi na sasambitin ng bibig ng sinumang tao ng Juda,+ na sasabihin, ‘Buháy ang Soberanong Panginoong Jehova!’+ sa buong lupain ng Ehipto. 27  Narito, ako ay magiging mapagbantay sa kanila sa ikapapahamak at hindi sa ikabubuti;+ at ang lahat ng mga tao ng Juda na nasa lupain ng Ehipto ay tiyak na malilipol sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom, hanggang sa maglaho sila.+ 28  At kung tungkol sa mga makatatakas mula sa tabak, babalik sila sa lupain ng Juda mula sa lupain ng Ehipto, na kakaunti ang bilang;+ at malalaman nga ng lahat ng kasama sa nalabi ng Juda, na papasok sa lupain ng Ehipto upang manirahan doon bilang mga dayuhan, kung kaninong salita ang magkakatotoo, yaong mula sa akin o yaong mula sa kanila.” ’ ”+ 29  “ ‘At ito ang tanda para sa inyo,’+ ang sabi ni Jehova, ‘na ibabaling ko sa inyo ang aking pansin sa dakong ito, upang malaman ninyo na ang aking mga salita ay walang pagsalang magkakatotoo sa inyo sa ikapapahamak:+ 30  Ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, ibibigay ko si Paraon Hopra, na hari ng Ehipto,+ sa kamay ng kaniyang mga kaaway at sa kamay niyaong mga naghahanap sa kaniyang kaluluwa,+ kung paanong ibinigay ko si Zedekias na hari ng Juda sa kamay ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya, ang kaniyang kaaway at siyang naghahanap sa kaniyang kaluluwa.” ’ ”+

Talababa