Jeremias 43:1-13

43  At nangyari nga nang matapos ni Jeremias na salitain sa buong bayan ang lahat ng mga salita ni Jehova na kanilang Diyos na pinagsuguan sa kaniya ni Jehova na kanilang Diyos para sa kanila, ang lahat nga ng mga salitang ito,+  si Azarias na anak ni Hosaias+ at si Johanan+ na anak ni Karea at ang lahat ng mga lalaking pangahas+ ay nagsabi kay Jeremias: “Kabulaanan ang iyong sinasalita.+ Hindi ka isinugo ni Jehova na aming Diyos, na sinasabi, ‘Huwag kayong pumasok sa Ehipto upang manirahan doon bilang mga dayuhan.’+  Kundi sinusulsulan ka ni Baruc+ na anak ni Nerias laban sa amin sa layuning ibigay kami sa kamay ng mga Caldeo, upang patayin kami o dalhin kami sa pagkatapon sa Babilonya.”+  At si Johanan na anak ni Karea at ang lahat ng pinuno ng mga hukbong militar at ang buong bayan ay hindi sumunod sa tinig ni Jehova,+ na manatili sa pagtahan sa lupain ng Juda.+  Kaya kinuha ni Johanan na anak ni Karea at ng lahat ng pinuno ng mga hukbong militar ang lahat ng nalabi ng Juda na bumalik mula sa lahat ng mga bansa kung saan sila nanabog, upang manirahan nang sumandali sa lupain ng Juda,+  maging ang matitipunong lalaki at ang mga asawa at ang maliliit na bata at ang mga anak na babae ng hari+ at ang bawat kaluluwa na hinayaan ni Nebuzaradan+ na pinuno ng tagapagbantay na manatiling kasama ni Gedalias+ na anak ni Ahikam+ na anak ni Sapan,+ at si Jeremias na propeta at si Baruc+ na anak ni Nerias.  At sa kalaunan ay pumasok sila sa lupain ng Ehipto,+ sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ni Jehova; at nakarating sila hanggang sa Tapanhes.+  At ang salita ni Jehova ay dumating kay Jeremias sa Tapanhes, na nagsasabi:  “Magdala ka sa iyong kamay ng malalaking bato, at itago mo ang mga iyon sa argamasa sa hagdan-hagdang laryo na nasa pasukan ng bahay ni Paraon sa Tapanhes sa paningin ng mga lalaking Judio.+ 10  At sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Narito, magsusugo ako at kukunin ko si Nabucodorosor na hari ng Babilonya,+ na aking lingkod,+ at ilalagay ko ang kaniyang trono sa ibabaw mismo ng mga batong ito na aking itinago, at tiyak na ilaladlad niya ang kaniyang maringal na tolda sa ibabaw ng mga iyon. 11  At darating siya at sasaktan ang lupain ng Ehipto.+ Ang sinumang marapat sa nakamamatay na salot ay magiging ukol sa nakamamatay na salot, at ang sinumang marapat sa pagkabihag ay magiging ukol sa pagkabihag, at ang sinumang marapat sa tabak ay magiging ukol sa tabak.+ 12  At magpapalagablab ako ng apoy sa mga bahay ng mga diyos ng Ehipto;+ at tiyak na susunugin niya sila at dadalhin silang bihag at babalutin niya ang kaniyang sarili sa lupain ng Ehipto, kung paanong ibinabalot ng pastol sa kaniyang sarili ang kaniyang kasuutan,+ at lalabas nga siya mula roon nang payapa. 13  At tiyak na pagdudurug-durugin niya ang mga haligi ng Bet-semes, na nasa lupain ng Ehipto; at ang mga bahay ng mga diyos ng Ehipto ay susunugin niya sa apoy.” ’ ”

Talababa