Jeremias 42:1-22

42  At ang lahat ng pinuno ng mga hukbong militar at si Johanan+ na anak ni Karea at si Jezanias+ na anak ni Hosaias+ at ang buong bayan, mula sa pinakamaliit at hanggang sa pinakadakila, ay lumapit  at nagsabi kay Jeremias na propeta: “Makarating nawa sa harap mo ang aming paghiling ng lingap, pakisuyo, at manalangin ka kay Jehova na iyong Diyos para sa amin,+ para sa lahat ng nalabing ito, sapagkat naiwan kami, kakaunti na nanggaling sa marami,+ gaya ng nakikita sa amin ng iyong mga mata.  At sabihin nawa sa amin ni Jehova na iyong Diyos ang daan na dapat naming lakaran at ang bagay na dapat naming gawin.”+  Sa gayon ay sinabi sa kanila ni Jeremias na propeta: “Narinig ko. Narito, mananalangin ako kay Jehova na inyong Diyos ayon sa inyong mga salita;+ at mangyayari nga na ang bawat salita na isasagot sa inyo ni Jehova ay sasabihin ko sa inyo.+ Hindi ko ipagkakait sa inyo ang isa mang salita.”+  At sila, sa ganang kanila, ay nagsabi kay Jeremias: “Si Jehova nawa ay maging totoo at tapat na saksi laban sa amin+ kung hindi ayon sa bawat salitang pararatingin sa iyo ni Jehova na iyong Diyos para sa amin ang mismong gagawin namin.+  Mabuti man o masama, ang tinig ni Jehova na aming Diyos na pinagsusuguan namin sa iyo ang susundin namin, sa layon na mapabuti kami sapagkat sinusunod namin ang tinig ni Jehova na aming Diyos.”+  At nangyari sa pagwawakas ng sampung araw, ang salita ni Jehova ay dumating kay Jeremias.+  Kaya ipinatawag niya si Johanan na anak ni Karea at ang lahat ng pinuno ng mga hukbong militar na kasama niya at ang buong bayan, mula sa pinakamaliit at hanggang sa pinakadakila;+  at sinabi niya sa kanila: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, na pinagsuguan ninyo sa akin upang paratingin sa harap niya ang inyong paghiling ng lingap,+ 10  ‘Kung talagang patuloy kayong mananahanan sa lupaing ito,+ itatayo ko rin kayo at hindi ko kayo gigibain, at itatanim ko kayo at hindi ko kayo bubunutin;+ sapagkat tiyak na ikalulungkot ko ang kapahamakan na pinangyari ko sa inyo.+ 11  Huwag kayong matakot dahil sa hari ng Babilonya, na inyong kinatatakutan.’+ “ ‘Huwag kayong matakot dahil sa kaniya,’+ ang sabi ni Jehova, ‘sapagkat ako ay sumasainyo, upang iligtas kayo at hanguin kayo mula sa kaniyang kamay.+ 12  At magbibigay ako sa inyo ng kaawaan, at tiyak na kaaawaan niya kayo at ibabalik niya kayo sa inyong sariling lupa.+ 13  “ ‘Ngunit kung sasabihin ninyo: “Hindi; hindi kami mananahanan sa lupaing ito!” upang suwayin ang tinig ni Jehova na inyong Diyos,+ 14  na sinasabi: “Hindi, kundi sa lupain ng Ehipto kami papasok,+ kung saan hindi kami makakakita ng digmaan at ang tunog ng tambuli ay hindi namin maririnig at sa tinapay ay hindi kami magugutom; at doon kami mananahanan”;+ 15  ngayon pa man ay dinggin nga ninyo ang salita ni Jehova, O nalabi ng Juda. Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Kung kayo ay talagang magtutuon ng inyong mga mukha na pumasok sa Ehipto at pumasok nga kayo upang manirahan doon bilang mga dayuhan,+ 16  mangyayari rin na aabutan kayo roon ng mismong tabak na inyong kinatatakutan sa lupain ng Ehipto,+ at ang mismong taggutom na inyong kinasisindakan ay kaagad na susunod sa inyo roon sa Ehipto;+ at doon kayo mamamatay.+ 17  At mangyayari nga na ang lahat ng mga lalaki na nagtuon ng kanilang mga mukha na pumasok sa Ehipto upang manirahan doon bilang mga dayuhan ang siyang mamamatay sa tabak, sa taggutom at sa salot;+ at hindi magkakaroon sa kanila ng isa mang nakaligtas o takas, dahil sa kapahamakan na pasasapitin ko sa kanila.” ’+ 18  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Kung paanong ang aking galit at ang aking pagngangalit ay nabuhos sa mga tumatahan sa Jerusalem,+ gayon ibubuhos sa inyo ang aking pagngangalit dahil sa pagpasok ninyo sa Ehipto, at kayo ay tiyak na magiging sumpa at bagay na panggigilalasan at kasumpaan at kadustaan,+ at hindi na ninyo makikita pa ang dakong ito.’+ 19  “Si Jehova ay nagsalita laban sa inyo, O nalabi ng Juda. Huwag kayong pumasok sa Ehipto.+ Alamin nga ninyo na ako ay nagpatotoo ngayon laban sa inyo,+ 20  na kayo ay gumawa ng kamalian laban sa inyong mga kaluluwa;+ sapagkat isinugo ninyo ako kay Jehova na inyong Diyos, na sinasabi, ‘Manalangin ka kay Jehova na aming Diyos para sa amin; at ayon sa lahat ng sasabihin ni Jehova na aming Diyos ay sabihin mo sa amin nang gayon, at tiyak na gagawin namin.’+ 21  At sinasabi ko sa inyo ngayon, ngunit tiyak na hindi ninyo susundin ang tinig ni Jehova na inyong Diyos o ang anumang bagay na pinagsuguan niya sa akin para sa inyo.+ 22  At ngayon ay alamin nga ninyo na sa tabak,+ sa taggutom at sa salot ay mamamatay kayo sa dako na kinalulugdan ninyong pasukin upang manirahan bilang mga dayuhan.”+

Talababa