Jeremias 41:1-18

41  Kaya nangyari nga nang ikapitong buwan, si Ismael+ na anak ni Netanias na anak ni Elisama+ na mula sa maharlikang supling+ at mula sa mga pangunahing lalaki ng hari at ang sampung iba pang mga lalaki na kasama niya+ ay pumaroon kay Gedalias na anak ni Ahikam sa Mizpa.+ At doon ay magkakasama silang kumain ng tinapay sa Mizpa.+  Sa gayon ay tumindig si Ismael na anak ni Netanias at ang sampung lalaki na kasama niya at sinaktan si Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan sa pamamagitan ng tabak.+ Gayon niya pinatay ang isa na inatasan ng hari ng Babilonya upang mamahala sa lupain.+  At ang lahat ng mga Judio na kasama niya, na kasama nga ni Gedalias, sa Mizpa, at ang mga Caldeo na nasumpungan doon, samakatuwid nga, ang mga lalaking mandirigma, ay pinagpapatay ni Ismael.  At nangyari nang ikalawang araw matapos na patayin si Gedalias, noong wala pang sinumang nakaaalam nito,+  may dumating na mga lalaki mula sa Sikem,+ mula sa Shilo+ at mula sa Samaria,+ walumpung lalaking nag-ahit ng kanilang mga balbas+ at naghapak ng kanilang mga kasuutan at naghiwa sa kanilang sarili,+ at may handog na mga butil at olibano+ sa kanilang kamay upang dalhin sa bahay ni Jehova.  Kaya si Ismael na anak ni Netanias ay lumabas mula sa Mizpa upang salubungin sila, at tumatangis siya habang lumalakad.+ At nangyari na nang masalubong niya sila ay sinabi niya sa kanila: “Pumaroon kayo kay Gedalias na anak ni Ahikam.”  Ngunit nangyari nga na nang makapasok sila sa loob ng lunsod ay pinagpapatay sila ni Ismael na anak ni Netanias at inihagis sila sa loob ng imbakang-tubig, niya at ng mga lalaking kasama niya.+  Ngunit sampung lalaki na nasumpungang kasama nila ang kaagad na nagsabi kay Ismael: “Huwag mo kaming patayin, sapagkat mayroon kaming mga nakatagong kayamanan sa parang, trigo at sebada at langis at pulot-pukyutan.”+ Kaya nagpigil siya, at hindi niya sila pinatay sa gitna ng kanilang mga kapatid.  At ang imbakang-tubig na pinaghagisan ni Ismael+ ng lahat ng bangkay ng mga lalaking pinagpapatay niya ay isang malaking imbakang-tubig, yaong ginawa ni Haring Asa dahil kay Baasa na hari ng Israel.+ Iyon ang pinunô ni Ismael na anak ni Netanias ng mga napatay. 10  Nang magkagayon ay binihag ni Ismael ang lahat ng nalabi sa mga tao na nasa Mizpa,+ ang mga anak na babae ng hari+ at ang buong bayan na natira sa Mizpa,+ na inilagay ni Nebuzaradan na pinuno ng tagapagbantay sa pag-iingat ni Gedalias na anak ni Ahikam.+ Binihag nga sila ni Ismael na anak ni Netanias at yumaon upang tumawid patungo sa mga anak ni Ammon.+ 11  Sa kalaunan ay narinig ni Johanan+ na anak ni Karea at ng lahat ng pinuno ng mga hukbong militar+ na kasama niya ang lahat ng kasamaang ginawa ni Ismael na anak ni Netanias. 12  Dahil dito ay isinama nila ang lahat ng mga lalaki at yumaon upang makipaglaban kay Ismael na anak ni Netanias at nasumpungan nila siya sa tabi ng saganang tubig na nasa Gibeon.+ 13  At nangyari nga, nang makita ng lahat ng mga taong kasama ni Ismael si Johanan na anak ni Karea at ang lahat ng pinuno ng mga hukbong militar na kasama niya, sila ay nagsaya. 14  At ang lahat ng mga tao na dinalang bihag ni Ismael mula sa Mizpa+ ay yumaon at bumalik at pumaroon kay Johanan na anak ni Karea. 15  At kung tungkol kay Ismael na anak ni Netanias, tumakas+ siyang kasama ng walong lalaki mula sa harap ni Johanan, upang makaparoon siya sa mga anak ni Ammon. 16  Kinuha ngayon ni Johanan+ na anak ni Karea at ng lahat ng pinuno ng mga hukbong militar na kasama niya ang lahat ng nalabi sa mga tao na naibalik nila mula kay Ismael na anak ni Netanias, mula sa Mizpa, pagkatapos nitong pabagsakin si Gedalias+ na anak ni Ahikam, matitipunong lalaki, mga lalaking mandirigma, at ang mga asawa at ang maliliit na bata at ang mga opisyal ng korte, na ibinalik niya mula sa Gibeon. 17  Kaya sila ay yumaon at nanahanan sa tuluyang dako ni Kimham na nasa tabi ng Betlehem,+ upang magpatuloy at pumasok sa Ehipto,+ 18  dahil sa mga Caldeo;+ sapagkat natakot sila dahil sa mga iyon,+ sapagkat pinatay ni Ismael na anak ni Netanias si Gedalias na anak ni Ahikam,+ na inatasan ng hari ng Babilonya upang mamahala sa lupain.+

Talababa