Jeremias 40:1-16

40  Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehova pagkatapos na ipadala siya ni Nebuzaradan+ na pinuno ng tagapagbantay mula sa Rama,+ nang kunin siya nito habang nakagapos siya ng mga posas sa gitna ng lahat ng mga tapon ng Jerusalem at ng Juda, na dinadala sa pagkatapon sa Babilonya.+  At kinuha si Jeremias ng pinuno ng tagapagbantay at sinabi sa kaniya: “Si Jehova na iyong Diyos ang nagsalita ng kapahamakang ito laban sa dakong ito,+  upang pangyarihin ni Jehova na iyon ay magkatotoo at magawa ang gaya ng kaniyang sinalita, sapagkat kayo ay nagkasala laban kay Jehova at hindi sumunod sa kaniyang tinig. At ang bagay na ito ay nangyari sa inyo.+  At ngayon, narito! pinawalan kita ngayon mula sa mga posas na nasa iyong mga kamay. Kung mabuti sa iyong paningin ang sumama sa akin sa Babilonya, halika, at iingatan kong nakatuon sa iyo ang aking mata.+ Ngunit kung masama sa iyong paningin ang sumama sa akin sa Babilonya, tumanggi ka. Tingnan mo! Ang buong lupain ay nasa harap mo. Saanman mabuti at tama sa iyong paningin na pumaroon, pumaroon ka.”+  At hindi pa sana siya babalik, nang sabihin ni Nebuzaradan: “Bumalik ka kay Gedalias+ na anak ni Ahikam+ na anak ni Sapan,+ na inatasan ng hari ng Babilonya sa mga lunsod ng Juda, at manahanan kang kasama niya sa gitna ng bayan; o saanman tama sa iyong paningin na pumaroon, pumaroon ka.”+ At ang pinuno ng tagapagbantay ay nagbigay sa kaniya ng panustos na pagkain at isang regalo at pinayaon siya.+  Sa gayon ay pumaroon si Jeremias kay Gedalias+ na anak ni Ahikam sa Mizpah+ at nanahanang kasama nito sa gitna ng mga tao na naiwan sa lupain.  Sa kalaunan ay narinig ng lahat ng mga pinuno ng mga hukbong militar na nasa parang,+ nila at ng kanilang mga lalaki, na inatasan ng hari ng Babilonya si Gedalias na anak ni Ahikam sa lupain at na inatasan siya nito sa mga lalaki at sa mga babae at sa maliliit na bata at sa ilan sa mga taong maralita sa lupain, na hindi dinala sa pagkatapon sa Babilonya.+  Kaya pumaroon sila kay Gedalias sa Mizpa, si Ismael+ na anak ni Netanias at si Johanan+ at si Jonatan, na mga anak ni Karea, at si Seraias na anak ni Tanhumet at ang mga anak ni Epai na Netopatita+ at si Jezanias+ na anak ng Maacateo,+ sila at ang kanilang mga lalaki.+  At si Gedalias+ na anak ni Ahikam+ na anak ni Sapan+ ay sumumpa+ sa kanila at sa kanilang mga lalaki, na sinasabi: “Huwag kayong matakot na maglingkod sa mga Caldeo. Patuloy kayong manahanan sa lupain at maglingkod kayo sa hari ng Babilonya, at mapapabuti kayo.+ 10  At kung tungkol sa akin, narito, mananahanan ako sa Mizpa,+ upang tumayo sa harap ng mga Caldeo na paririto sa atin. At kayo naman, magtipon kayo ng alak+ at mga bungang pantag-araw at langis at ilagay ninyo sa inyong mga sisidlan at manahanan kayo sa inyong mga lunsod na nasakop ninyo.” 11  At ang lahat ng mga Judio na nasa Moab at nasa gitna ng mga anak ni Ammon at nasa Edom at yaong mga nasa lahat ng iba pang lupain,+ narinig din nila na ang hari ng Babilonya ay nagbigay ng nalabi sa Juda at na inatasan niya sa kanila si Gedalias+ na anak ni Ahikam na anak ni Sapan. 12  At ang lahat ng mga Judio ay nagsimulang bumalik mula sa lahat ng dako kung saan sila nanabog, at patuloy silang nagsiparoon sa lupain ng Juda kay Gedalias sa Mizpa.+ At nagtipon sila ng alak at mga bungang pantag-araw na pagkarami-rami. 13  Kung tungkol kay Johanan+ na anak ni Karea+ at sa lahat ng mga pinuno ng mga hukbong militar na nasa parang,+ pumaroon sila kay Gedalias sa Mizpa. 14  At sinabi nila sa kaniya: “Hindi mo ba alam na isinugo ni Baalis, na hari ng mga anak ni Ammon,+ si Ismael+ na anak ni Netanias+ upang saktan ka hanggang sa kaluluwa?” Ngunit si Gedalias na anak ni Ahikam ay hindi naniwala sa kanila.+ 15  At sinabi ni Johanan+ na anak ni Karea kay Gedalias, sa isang kubling dako sa Mizpa: “Nais kong pumaroon ngayon at pabagsakin si Ismael na anak ni Netanias, yamang walang sinumang makaaalam.+ Bakit ka nga niya sasaktan hanggang sa kaluluwa, at bakit mangangalat ang lahat niyaong sa Juda na natitipon sa iyo at malilipol ang nalabi ng Juda?”+ 16  Ngunit sinabi ni Gedalias+ na anak ni Ahikam+ kay Johanan na anak ni Karea: “Huwag mong gawin ang bagay na ito, sapagkat isang kabulaanan ang sinasalita mo may kinalaman kay Ismael.”+

Talababa