Jeremias 39:1-18

39  Nang ikasiyam na taon ni Zedekias na hari ng Juda, nang ikasampung buwan,+ si Nabucodorosor na hari ng Babilonya at ang kaniyang buong hukbong militar ay dumating sa Jerusalem at pinasimulan nilang kubkubin iyon.+  Nang ikalabing-isang taon ni Zedekias, nang ikaapat na buwan, noong ikasiyam na araw ng buwan, ang lunsod ay napasok.+  At ang lahat ng mga prinsipe ng hari ng Babilonya ay pumasok at umupo sa Gitnang Pintuang-daan,+ samakatuwid nga, sina Nergal-sarezer, Samgar-nebo, Sarsekim, Rabsaris, Nergal-sarezer na Rabmag at ang lahat ng iba pang prinsipe ng hari ng Babilonya.  At nangyari nga nang makita sila ni Zedekias na hari ng Juda at ng lahat ng mga lalaking mandirigma, sila ay nagsimulang tumakas+ at lumabas nang kinagabihan mula sa lunsod sa daan ng hardin ng hari,+ sa pintuang-daan sa pagitan ng doblihang pader; at sila ay nagsilabas sa daan ng Araba.+  At hinabol sila ng isang hukbong militar ng mga Caldeo,+ at naabutan nila si Zedekias sa mga disyertong kapatagan ng Jerico.+ Sa gayon ay kinuha nila siya at dinala siya kay Nabucodorosor na hari ng Babilonya sa Ribla+ sa lupain ng Hamat+ upang makapaglapat ito sa kaniya ng mga hudisyal na pasiya.+  At pinatay ng hari ng Babilonya+ ang mga anak ni Zedekias sa Ribla sa kaniyang paningin,+ at ang lahat ng mga taong mahal ng Juda ay pinatay ng hari ng Babilonya.+  At ang mga mata ni Zedekias ay binulag niya,+ pagkatapos ay iginapos niya ito ng mga pangaw na tanso, upang dalhin ito sa Babilonya.  At ang bahay ng hari at ang mga bahay ng mga tao ay sinunog ng mga Caldeo sa apoy,+ at ang mga pader ng Jerusalem ay giniba nila.+  At ang iba pa sa mga tao na naiwan sa lunsod, at ang mga humiwalay na kumampi sa kaniya, at ang iba pa sa mga tao na naiwan ay dinala ni Nebuzaradan+ na pinuno ng tagapagbantay+ sa pagkatapon sa Babilonya.+ 10  At ang iba sa bayan, ang mga maralita na walang anumang pag-aari, ay hinayaan ni Nebuzaradan na pinuno ng tagapagbantay na maiwan sa lupain ng Juda;+ at binigyan niya sila ng mga ubasan at sapilitang pinaglingkod nang araw na iyon.+ 11  Bukod diyan, nag-utos si Nabucodorosor na hari ng Babilonya may kinalaman kay Jeremias sa pamamagitan ni Nebuzaradan na pinuno ng tagapagbantay, na sinasabi: 12  “Kunin mo siya at ituon mo sa kaniya ang iyong mga mata, at huwag mo siyang gawan ng anumang masama.+ Kundi kung ano ang salitain niya sa iyo, gayon ang gawin mo sa kaniya.”+ 13  Sa gayon ay nagsugo si Nebuzaradan+ na pinuno ng tagapagbantay at si Nebusazban na Rabsaris, at si Nergal-sarezer na Rabmag at ang lahat ng mga pangunahing lalaki ng hari ng Babilonya; 14  nagsugo nga sila at kinuha si Jeremias mula sa Looban ng Bantay+ at ipinaubaya siya kay Gedalias+ na anak ni Ahikam+ na anak ni Sapan,+ upang iuwi siya sa kaniyang bahay, upang manahanan siya sa gitna ng bayan. 15  At dumating kay Jeremias ang salita ni Jehova samantalang nakakulong siya noon sa Looban ng Bantay,+ na nagsasabi: 16  “Yumaon ka, at sabihin mo kay Ebed-melec+ na Etiope, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Narito, pangyayarihin kong magkatotoo ang aking mga salita sa lunsod na ito sa ikapapahamak at hindi sa ikabubuti,+ at tiyak na mangyayari ang mga ito sa harap mo sa araw na iyon.” ’+ 17  “ ‘At ililigtas kita sa araw na iyon,’+ ang sabi ni Jehova, ‘at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga lalaki na iyong kinatatakutan.’+ 18  “ ‘Sapagkat walang pagsalang maglalaan ako sa iyo ng pagtakas, at hindi ka mabubuwal sa pamamagitan ng tabak; at tiyak na mapapasaiyo ang iyong kaluluwa bilang samsam,+ sapagkat nagtiwala ka sa akin,’+ ang sabi ni Jehova.”

Talababa