Jeremias 38:1-28

38  At narinig ni Sepatias na anak ni Mattan at ni Gedalias na anak ni Pasur at ni Jucal+ na anak ni Selemias at ni Pasur na anak ni Malkias+ ang mga salita na sinasalita ni Jeremias sa buong bayan,+ na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Yaong patuloy na mananahanan sa lunsod na ito ang siyang mamamatay sa tabak,+ sa taggutom+ at sa salot.+ Ngunit yaong lalabas sa mga Caldeo ang siyang mananatiling buháy at magtatamo ng kaniyang kaluluwa bilang samsam at nang buháy.’+  Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Walang pagsalang ang lunsod na ito ay ibibigay sa kamay ng hukbong militar ng hari ng Babilonya, at tiyak na bibihagin niya ito.’ ”+  At ang mga prinsipe ay nagsimulang magsabi sa hari: “Ipapatay mo ang lalaking ito,+ pakisuyo, sapagkat sa ganiyang paraan niya pinanghihina ang mga kamay ng mga lalaking mandirigma na nalalabi sa lunsod na ito at ang mga kamay ng buong bayan, sa pagsasalita sa kanila ayon sa mga salitang ito.+ Sapagkat ang hinahanap ng lalaking ito ay hindi ang ikapapayapa ng bayang ito kundi ang ikapapahamak.”  Sa gayon ay sinabi ni Haring Zedekias: “Narito! Siya ay nasa inyong mga kamay. Sapagkat sa anumang bagay ay hindi makapananaig ang hari laban sa inyo.”+  At kinuha nila si Jeremias at inihagis siya sa imbakang-tubig ni Malkias+ na anak ng hari, na nasa Looban ng Bantay.+ Sa gayon ay ibinaba nila si Jeremias sa pamamagitan ng mga lubid. At ang imbakang-tubig ay walang tubig, kundi lusak; at si Jeremias ay nagsimulang lumubog sa lusak.+  At narinig ni Ebed-melec na Etiope,+ isang lalaking bating at nasa bahay ng hari, na inilagay nila si Jeremias sa imbakang-tubig; at ang hari ay nakaupo sa Pintuang-daan ng Benjamin.+  Kaya si Ebed-melec ay lumabas mula sa bahay ng hari at nagsalita sa hari, na sinasabi:  “O panginoon kong hari, ang mga lalaking ito ay gumawa ng masama sa lahat ng ginawa nila kay Jeremias na propeta, na inihagis nila sa imbakang-tubig, anupat mamamatay siya+ sa kinaroroonan niya dahil sa taggutom.+ Sapagkat wala nang tinapay sa lunsod.” 10  Sa gayon ay inutusan ng hari si Ebed-melec na Etiope, na sinasabi: “Kunin mo sa iyong pangangasiwa ang tatlumpung lalaki mula sa dakong ito, at iahon mo si Jeremias na propeta mula sa imbakang-tubig bago siya mamatay.”+ 11  Kaya kinuha ni Ebed-melec sa kaniyang pangangasiwa ang mga lalaki at pumasok sa bahay ng hari sa ilalim ng ingatang-yaman+ at mula roon ay kumuha ng mga sira-sirang basahan at mga sira-sirang piraso ng tela at ibinaba ang mga ito kay Jeremias sa imbakang-tubig+ sa pamamagitan ng mga lubid. 12  Pagkatapos ay sinabi ni Ebed-melec na Etiope kay Jeremias: “Pakisuyo, ilagay mo ang mga sira-sirang basahan at ang mga piraso ng tela sa iyong mga kilikili sa ilalim ng mga lubid.” Gayon nga ang ginawa ni Jeremias.+ 13  Sa wakas ay hinila nila si Jeremias sa pamamagitan ng mga lubid at iniahon siya mula sa imbakang-tubig. At si Jeremias ay patuloy na nanahanan sa Looban ng Bantay.+ 14  At nagsugo si Haring Zedekias at ipinadala si Jeremias na propeta sa kaniya+ sa ikatlong pasukang-daan,+ na nasa bahay ni Jehova,+ at sinabi ng hari kay Jeremias: “May itatanong ako sa iyo. Huwag kang maglihim sa akin ng anuman.”+ 15  Dito ay sinabi ni Jeremias kay Zedekias: “Kung sasabihin ko sa iyo, hindi mo ba ako papatayin nang walang pagsala? At kung magpapayo ako sa iyo, hindi mo ako pakikinggan.”+ 16  Sa gayon ay sumumpa si Haring Zedekias kay Jeremias sa kubling dako, na sinasabi: “Buháy si Jehova, na gumawa ng kaluluwang ito para sa atin,+ hindi kita papatayin, at hindi kita ibibigay sa kamay ng mga lalaking ito na naghahanap sa iyong kaluluwa.”+ 17  At sinabi ni Jeremias kay Zedekias: “Ito ang sinabi ni Jehova, na Diyos ng mga hukbo,+ na Diyos ng Israel,+ ‘Kung lalabasin mo nga ang mga prinsipe ng hari ng Babilonya,+ ang iyong kaluluwa ay tiyak na mananatili ring buháy at ang lunsod na ito ay hindi susunugin sa apoy, at ikaw at ang iyong sambahayan ay tiyak na mananatiling buháy.+ 18  Ngunit kung hindi mo lalabasin ang mga prinsipe ng hari ng Babilonya, ang lunsod na ito ay ibibigay rin sa kamay ng mga Caldeo, at susunugin nga nila ito sa apoy,+ at ikaw ay hindi makatatakas mula sa kanilang kamay.’ ”+ 19  Sa gayon ay sinabi ni Haring Zedekias kay Jeremias: “Ako ay natatakot sa mga Judio na kumampi sa mga Caldeo,+ dahil baka ibigay ako ng mga iyon sa kanilang kamay at baka pahirapan nga nila ako.”+ 20  Ngunit sinabi ni Jeremias: “Hindi nila gagawin ang gayong pagbibigay. Sundin mo, pakisuyo, ang tinig ni Jehova sa bagay na sinasalita ko sa iyo, at mapapabuti ka,+ at ang iyong kaluluwa ay mananatiling buháy. 21  Ngunit kung ikaw ay tatangging lumabas,+ ito ang bagay na ipinakita sa akin ni Jehova: 22  At, narito! ang lahat ng mga babae na naiwan sa bahay ng hari ng Juda+ ay inilalabas sa mga prinsipe ng hari ng Babilonya,+ at sinasabi nila,‘Ang mga lalaking may pakikipagpayapaan sa iyo ay nanghikayat sa iyo+ at nanaig sa iyo.+Pinalubog nila sa burak ang iyong paa; umurong sila patungo sa kabilang direksiyon.’+ 23  At ang lahat ng mga asawa mo at mga anak mo ay ilalabas nila sa mga Caldeo, at ikaw ay hindi makatatakas mula sa kanilang kamay,+ kundi sa pamamagitan ng kamay ng hari ng Babilonya ay susunggaban ka, at dahil sa iyo ay susunugin sa apoy ang lunsod na ito.”+ 24  At sinabi ni Zedekias kay Jeremias: “Wala nawang sinumang tao ang makaalam ng tungkol sa mga bagay na ito, upang hindi ka mamatay. 25  At sakaling marinig ng mga prinsipe+ na nakipag-usap ako sa iyo at pumaroon nga sila sa iyo at magsabi sa iyo, ‘Sabihin mo sa amin, pakisuyo, Ano ang sinalita mo sa hari? Huwag kang maglihim sa amin ng anuman, at hindi ka namin papatayin. At ano ang sinalita sa iyo ng hari?’ 26  sasabihin mo rin sa kanila, ‘Pinararating ko sa harap ng hari ang aking paghiling ng lingap, na huwag niya akong pabalikin sa bahay ni Jehonatan+ upang mamatay roon.’ ” 27  Sa kalaunan ay pumaroon kay Jeremias ang lahat ng mga prinsipe at nagsimulang magtanong sa kaniya. Sinabi naman niya sa kanila ang ayon sa lahat ng mga salitang ito na iniutos ng hari.+ Sa gayon ay tumahimik sila sa harap niya, sapagkat ang bagay na iyon ay hindi narinig. 28  At si Jeremias ay patuloy na nanahanan sa Looban ng Bantay+ hanggang sa araw na mabihag ang Jerusalem.+ At nangyari nga iyon nang mabihag ang Jerusalem.+

Talababa