Jeremias 37:1-21

37  At si Haring Zedekias+ na anak ni Josias+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili ni Conias+ na anak ni Jehoiakim,+ na ginawang hari ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya sa lupain ng Juda.+  At siya at ang kaniyang mga lingkod at ang bayan ng lupain ay hindi nakinig sa mga salita ni Jehova+ na sinalita niya sa pamamagitan ni Jeremias na propeta.+  At isinugo ni Haring Zedekias si Jehucal+ na anak ni Selemias at si Zefanias+ na anak ni Maaseias+ na saserdote kay Jeremias na propeta, na sinasabi: “Pakisuyo, manalangin ka para sa amin kay Jehova na ating Diyos.”+  At si Jeremias ay pumapasok at lumalabas sa gitna ng bayan,+ sapagkat hindi nila siya inilagay sa bahay-kulungan.  At isang hukbong militar ni Paraon ang lumabas mula sa Ehipto;+ at narinig ng mga Caldeo na kumukubkob sa Jerusalem ang ulat tungkol sa kanila. Kaya umurong sila mula sa Jerusalem.+  Sa gayon ay dumating kay Jeremias na propeta ang salita ni Jehova, na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Ito ang dapat ninyong sabihin sa hari ng Juda, na siyang nagsusugo sa inyo sa akin upang mag-usisa sa akin:+ “Narito! Ang hukbong militar ni Paraon na pumapariyan sa inyo sa layuning tumulong ay babalik nga sa kanilang lupain, sa Ehipto.+  At ang mga Caldeo ay tiyak na babalik at makikipaglaban sa lunsod na ito at bibihagin ito at susunugin ito sa apoy.”+  Ito ang sinabi ni Jehova: “Huwag ninyong linlangin ang inyong mga kaluluwa,+ na sinasabi, ‘Ang mga Caldeo ay walang pagsalang aalis mula sa atin,’ sapagkat hindi sila aalis. 10  Sapagkat kung mapabagsak man ninyo ang buong hukbong militar ng mga Caldeo na lumalaban sa inyo+ at may matira sa kanila na mga lalaking inulos,+ babangon sila sa kani-kaniyang tolda at susunugin nga sa apoy ang lunsod na ito.” ’ ” 11  At nangyari nga nang ang hukbong militar ng mga Caldeo ay makaurong mula sa Jerusalem+ dahil sa hukbong militar ni Paraon,+ 12  si Jeremias ay lumabas ng Jerusalem upang pumaroon sa lupain ng Benjamin+ at kunin ang kaniyang bahagi mula roon sa gitna ng bayan. 13  At nangyari nga nang siya ay nasa Pintuang-daan ng Benjamin,+ ang opisyal na may hawak ng pangangasiwa, na ang pangalan ay Irias na anak ni Selemias na anak ni Hananias, ay naroon. Kaagad niyang pinigilan si Jeremias na propeta, na sinasabi: “Sa mga Caldeo ka kumakampi!” 14  Ngunit sinabi ni Jeremias: “Kabulaanan!+ Hindi ako kumakampi sa mga Caldeo.” Ngunit hindi siya pinakinggan nito. Kaya dinakip ni Irias si Jeremias at dinala siya sa mga prinsipe. 15  At ang mga prinsipe+ ay nagalit kay Jeremias,+ at sinaktan nila siya+ at inilagay siya sa bahay-pangawan,+ sa bahay ni Jehonatan+ na kalihim, sapagkat ito ang ginawa nilang bahay-kulungan.+ 16  Nang makarating si Jeremias sa bahay ng imbakang-tubig+ at sa mga nakaarkong silid, si Jeremias nga ay patuloy na nanahanan doon nang maraming araw. 17  At nagsugo si Haring Zedekias at ipinakuha siya, at ang hari ay nagsimulang magtanong sa kaniya ng mga tanong sa kaniyang bahay sa isang kubling dako.+ At sinabi niya: “Mayroon bang salita mula kay Jehova?” Dito ay sinabi ni Jeremias: “Mayroon!” At sinabi pa niya: “Ibibigay ka sa kamay ng hari ng Babilonya!”+ 18  Pagkatapos ay sinabi ni Jeremias kay Haring Zedekias: “Sa anong paraan ako nagkasala laban sa iyo at laban sa iyong mga lingkod at laban sa bayang ito,+ anupat inilagay ninyo ako sa bahay-kulungan? 19  Nasaan nga ang inyong mga propeta na nanghula sa inyo, na sinasabi, ‘Ang hari ng Babilonya ay hindi paririto laban sa inyo at laban sa lupaing ito’?+ 20  At ngayon ay makinig ka, pakisuyo, O panginoon kong hari. Makarating nawa sa harap mo ang paghiling ko ng lingap,+ pakisuyo, at huwag mo akong pabalikin sa bahay ni Jehonatan+ na kalihim, upang hindi ako mamatay roon.”+ 21  Kaya nag-utos si Haring Zedekias, at sa gayon ay inilagay nila si Jeremias sa pag-iingat sa Looban ng Bantay;+ at binibigyan siya ng isang bilog na tinapay araw-araw mula sa lansangan ng mga magtitinapay,+ hanggang sa maubos ang lahat ng tinapay sa lunsod.+ At si Jeremias ay patuloy na nanahanan sa Looban ng Bantay.+

Talababa