Jeremias 36:1-32

36  At nangyari nga nang ikaapat na taon ni Jehoiakim+ na anak ni Josias, na hari ng Juda, ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula kay Jehova, na nagsasabi:  “Kumuha ka sa ganang iyo ng isang balumbon ng aklat,+ at isulat mo roon ang lahat ng mga salita+ na sinalita ko sa iyo laban sa Israel at laban sa Juda+ at laban sa lahat ng mga bansa,+ mula nang araw na magsalita ako sa iyo, mula nang mga araw ni Josias, hanggang sa araw na ito.+  Marahil yaong mga nasa sambahayan ni Juda ay makikinig sa lahat ng kapahamakan na iniisip kong gawin sa kanila,+ upang sila ay manumbalik, bawat isa mula sa kaniyang masamang lakad,+ at sa gayon ay mapatawad ko nga ang kanilang kamalian at ang kanilang kasalanan.”+  At tinawag ni Jeremias si Baruc+ na anak ni Nerias upang isulat ni Baruc mula sa bibig ni Jeremias ang lahat ng mga salita ni Jehova na sinalita Niya sa kaniya, sa balumbon ng aklat.+  Sa gayon ay inutusan ni Jeremias si Baruc, na sinasabi: “Ako ay nakakulong. Hindi ako makapapasok sa bahay ni Jehova.+  At ikaw ang pumasok at basahin mo nang malakas mula sa balumbon na isinulat mo mula sa aking bibig ang mga salita ni Jehova+ sa pandinig ng bayan na nasa bahay ni Jehova sa araw ng pag-aayuno;+ at sa pandinig din ng buong Juda na dumarating mula sa kanilang mga lunsod ay basahin mo nang malakas ang mga iyon.+  Marahil ay makararating sa harap ni Jehova+ ang kanilang paghiling ng lingap at manunumbalik sila, bawat isa mula sa kaniyang masamang lakad,+ sapagkat malaki ang galit at ang pagngangalit na sinalita ni Jehova laban sa bayang ito.”+  At ginawa ni Baruc+ na anak ni Nerias ang ayon sa lahat ng iniutos sa kaniya ni Jeremias na propeta, na basahin nang malakas mula sa aklat+ ang mga salita ni Jehova sa bahay ni Jehova.+  At nangyari nga nang ikalimang taon ni Jehoiakim+ na anak ni Josias, na hari ng Juda, nang ikasiyam na buwan,+ ang buong bayan na nasa Jerusalem at ang buong bayan na dumarating sa Jerusalem mula sa mga lunsod ng Juda ay naghayag ng pag-aayuno sa harap ni Jehova.+ 10  At pinasimulan ni Baruc na basahin nang malakas mula sa aklat ang mga salita ni Jeremias sa bahay ni Jehova, sa silid-kainan+ ni Gemarias+ na anak ni Sapan+ na tagakopya,+ sa mataas na looban, sa may pasukan ng bagong pintuang-daan ng bahay ni Jehova,+ sa pandinig ng buong bayan. 11  At narinig ni Micaias na anak ni Gemarias na anak ni Sapan+ ang lahat ng mga salita ni Jehova mula sa aklat. 12  Sa gayon ay bumaba siya sa bahay ng hari, sa silid-kainan ng kalihim, at, narito! doon nakaupo ang lahat ng mga prinsipe, si Elisama+ na kalihim at si Delaias+ na anak ni Semaias at si Elnatan+ na anak ni Acbor+ at si Gemarias+ na anak ni Sapan+ at si Zedekias na anak ni Hananias at ang lahat ng iba pang prinsipe. 13  At sinabi ni Micaias+ sa kanila ang lahat ng mga salita na narinig niya nang bumasa si Baruc nang malakas mula sa aklat sa pandinig ng bayan.+ 14  Sa gayon ay isinugo kay Baruc+ ng lahat ng mga prinsipe si Jehudi+ na anak ni Netanias na anak ni Selemias na anak ni Cusi, na sinasabi: “Ang balumbon na mula roon ay bumasa ka nang malakas sa pandinig ng bayan—tanganan mo iyon sa iyong kamay at pumarito ka.” At tinanganan ni Baruc na anak ni Nerias sa kaniyang kamay ang balumbon at pumaroon sa kanila.+ 15  Sa gayon ay sinabi nila sa kaniya: “Umupo ka, pakisuyo, at basahin mo iyan nang malakas sa aming pandinig.” Kaya si Baruc+ ay bumasa nang malakas sa kanilang pandinig. 16  At nangyari nga, nang marinig nila ang lahat ng mga salita, sila ay nagtinginan sa isa’t isa nang may panghihilakbot; at sinabi nila kay Baruc: “Walang pagsalang sasabihin namin sa hari ang lahat ng mga salitang ito.”+ 17  At si Baruc ay tinanong nila, na sinasabi: “Sabihin mo sa amin, pakisuyo, Paano mo naisulat ang lahat ng mga salitang ito mula sa kaniyang bibig?”+ 18  Sa gayon ay sinabi ni Baruc sa kanila: “Mula sa kaniyang bibig ay patuloy niyang ipinahahayag sa akin ang lahat ng mga salitang ito, at ako ay sumusulat sa aklat sa pamamagitan ng tinta.”+ 19  Nang maglaon ay sinabi ng mga prinsipe kay Baruc: “Yumaon ka, magkubli ka, ikaw at si Jeremias, upang walang sinumang makaalam ng inyong kinaroroonan.”+ 20  Pagkatapos ay pumaroon sila sa hari, sa looban,+ at ang balumbon ay ipinagkatiwala nila sa silid-kainan+ ni Elisama+ na kalihim; at pinasimulan nilang sabihin ang lahat ng mga salita sa pandinig ng hari. 21  Sa gayon ay isinugo ng hari si Jehudi+ upang kunin ang balumbon. Kaya kinuha niya iyon mula sa silid-kainan ni Elisama+ na kalihim.+ At pinasimulan ni Jehudi na basahin iyon nang malakas sa pandinig ng hari at sa pandinig ng lahat ng mga prinsipe na nakatayo sa tabi ng hari. 22  At ang hari ay nakaupo sa bahay na pantaglamig,+ nang ikasiyam na buwan,+ at may braserong+ nagniningas sa harap niya. 23  At nangyari nga, nang makabasa si Jehudi ng tatlo o apat na tudling ng pahina, pinilas niya iyon ng kutsilyo ng kalihim, at inihagis din iyon sa apoy na nasa brasero hanggang sa ang buong balumbon ay matupok sa apoy na nasa brasero.+ 24  At hindi sila nakadama ng panghihilakbot;+ ni hinapak man ng hari at ng lahat ng kaniyang mga lingkod, na nakikinig sa lahat ng mga salitang ito, ang kanilang mga kasuutan.+ 25  At maging sina Elnatan+ at Delaias+ at Gemarias+ ay nakiusap sa hari na huwag sunugin ang balumbon, ngunit hindi siya nakinig sa kanila.+ 26  Bukod diyan, inutusan ng hari si Jerameel na anak ng hari at si Seraias na anak ni Azriel at si Selemias na anak ni Abdeel na kunin si Baruc na kalihim at si Jeremias na propeta.+ Ngunit iningatan silang nakakubli ni Jehova.+ 27  At ang salita ni Jehova ay dumating pa kay Jeremias matapos na sunugin ng hari ang balumbon na kinaroroonan ng mga salita na isinulat ni Baruc+ mula sa bibig ni Jeremias,+ na nagsasabi: 28  “Kumuha kang muli sa ganang iyo ng isang balumbon, isa pa, at isulat mo roon ang lahat ng mga unang salita na nasa unang balumbon, na sinunog ni Jehoiakim na hari ng Juda.+ 29  At laban kay Jehoiakim na hari ng Juda ay dapat mong sabihin, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Sinunog mo ang balumbong ito,+ na sinasabi, ‘Bakit mo isinulat doon,+ na sinasabi: “Ang hari ng Babilonya ay darating nang walang pagsala at wawasakin nga ang lupaing ito at paglalahuin ang tao at hayop mula rito”?’+ 30  Kaya ito ang sinabi ni Jehova laban kay Jehoiakim na hari ng Juda, ‘Hindi siya magkakaroon ng sinumang uupo sa trono ni David,+ at ang kaniyang bangkay ay itatapon+ sa init ng araw at sa matinding lamig ng gabi. 31  At ihihingi ko ng sulit laban sa kaniya+ at laban sa kaniyang supling at laban sa kaniyang mga lingkod ang kanilang kamalian,+ at pasasapitin ko sa kanila at sa mga tumatahan sa Jerusalem at sa mga tao ng Juda ang lahat ng kapahamakan na sinalita ko laban sa kanila,+ at hindi sila nakinig.’ ” ’ ”+ 32  At si Jeremias ay kumuha ng isa pang balumbon at ibinigay iyon kay Baruc na anak ni Nerias, na kalihim,+ at isinulat niya roon mula sa bibig+ ni Jeremias ang lahat ng mga salita ng aklat na sinunog sa apoy ni Jehoiakim na hari ng Juda;+ at dinagdagan ang mga iyon ng mas marami pang katulad na mga salita.

Talababa