Jeremias 35:1-19

35  Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehova nang mga araw ni Jehoiakim+ na anak ni Josias, na hari ng Juda, na nagsasabi:  “Pumaroon ka sa bahay ng mga Recabita,+ at makipag-usap ka sa kanila at dalhin mo sila sa bahay ni Jehova, sa isa sa mga silid-kainan; at bigyan mo sila ng alak na maiinom.”  Sa gayon ay kinuha ko si Jaazanias na anak ni Jeremias na anak ni Habazinias at ang kaniyang mga kapatid, at ang lahat ng kaniyang mga anak, at ang buong sambahayan ng mga Recabita,  at dinala ko sila sa bahay ni Jehova, sa silid-kainan+ ng mga anak ni Hanan na anak ni Igdalias, isang lalaki ng tunay na Diyos, na katabi ng silid-kainan ng mga prinsipe na nasa itaas ng silid-kainan ni Maaseias na anak ni Salum+ na bantay-pinto.  Pagkatapos ay inilagay ko sa harap ng mga anak ng sambahayan ng mga Recabita ang mga kopa na punô ng alak at ang mga saro at sinabi ko sa kanila: “Uminom kayo ng alak.”  Ngunit sinabi nila: “Hindi kami iinom ng alak, sapagkat si Jonadab na anak ni Recab,+ na aming ninuno, ang siyang nagbigay ng utos sa amin, na sinasabi, ‘Huwag kayong iinom ng alak, kayo man ni ang inyong mga anak, hanggang sa panahong walang takda.+  At huwag kayong magtatayo ng bahay, at huwag kayong maghahasik ng binhi; at huwag kayong magtatanim ng ubasan, ni magiging inyo man iyon. Kundi sa mga tolda kayo mananahanan sa lahat ng inyong mga araw, upang patuloy kayong mabuhay nang maraming araw sa ibabaw ng lupa na inyong pinaninirahan bilang mga dayuhan.’+  Kaya patuloy naming sinusunod ang tinig ni Jehonadab na anak ni Recab na aming ninuno sa lahat ng bagay na iniutos+ niya sa amin sa hindi pag-inom ng alak sa lahat ng aming mga araw, kami, ang aming mga asawa, ang aming mga anak na lalaki at ang aming mga anak na babae,+  at sa hindi pagtatayo ng mga bahay na matatahanan namin, upang walang ubasan o bukid o binhi ang maging amin. 10  At patuloy kaming nananahanan sa mga tolda at sinusunod namin at ginagawa ang ayon sa lahat ng iniutos sa amin ni Jonadab+ na aming ninuno.+ 11  Ngunit nangyari nga, nang sumampa si Nabucodorosor na hari ng Babilonya laban sa lupain+ ay sinabi namin, ‘Halikayo, at pumasok tayo sa Jerusalem dahil sa hukbong militar ng mga Caldeo at dahil sa hukbong militar ng mga Siryano, at manahanan tayo sa Jerusalem.’ ”+ 12  At ang salita ni Jehova ay dumating kay Jeremias, na nagsasabi: 13  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Yumaon ka, at sabihin mo sa mga tao ng Juda at sa mga tumatahan sa Jerusalem: “Hindi ba kayo patuluyang tumanggap ng payo na sundin ang aking mga salita?”+ ang sabi ni Jehova. 14  “Tinutupad ang mga salita ni Jehonadab na anak ni Recab,+ na iniutos niya sa kaniyang mga anak, na huwag uminom ng alak, at hindi sila umiinom hanggang sa araw na ito, sapagkat sinusunod nila ang utos ng kanilang ninuno.+ At sa ganang akin, nagsalita ako sa inyo, na bumabangon nang maaga at nagsasalita,+ ngunit hindi ninyo ako sinusunod.+ 15  At patuloy kong isinusugo sa inyo ang lahat ng aking mga lingkod na mga propeta,+ na bumabangon nang maaga at isinusugo sila, na sinasabi, ‘Manumbalik kayo, pakisuyo, bawat isa mula sa kaniyang masamang lakad,+ at pabutihin ninyo ang inyong mga pakikitungo,+ at huwag kayong sumunod sa ibang mga diyos upang maglingkod sa kanila.+ At patuloy kayong manahanan sa lupa na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno.’+ Ngunit hindi ninyo ikiniling ang inyong pandinig, ni nakinig man kayo sa akin.+ 16  Ngunit tinutupad ng mga anak ni Jehonadab na anak ni Recab+ ang utos ng kanilang ninuno na iniutos niya sa kanila;+ ngunit kung tungkol sa bayang ito, hindi sila nakikinig sa akin.” ’ ”+ 17  “Kaya ito ang sinabi ni Jehova, na Diyos ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Narito, pasasapitin ko sa Juda at sa lahat ng tumatahan sa Jerusalem ang lahat ng kapahamakan na sinalita ko laban sa kanila,+ sa dahilang nagsalita ako sa kanila ngunit hindi sila nakinig, at patuloy akong tumawag sa kanila ngunit hindi sila sumagot.’ ”+ 18  At sa sambahayan ng mga Recabita ay sinabi ni Jeremias: “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Sa dahilang sinunod ninyo ang utos ni Jehonadab+ na inyong ninuno at patuloy ninyong tinutupad ang lahat ng kaniyang mga utos at ginagawa ang ayon sa lahat ng iniutos niya sa inyo,+ 19  kaya ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Walang aalisin kay Jonadab na anak ni Recab na lalaking tatayong+ palagi sa harap ko.” ’ ”+

Talababa