Jeremias 34:1-22

34  Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehova, nang si Nabucodorosor na hari ng Babilonya+ at ang kaniyang buong hukbong militar+ at ang lahat ng mga kaharian sa lupa, ang pamunuan na nasa ilalim ng kaniyang kamay,+ at ang lahat ng mga bayan ay nakikipaglaban sa Jerusalem at sa lahat ng kaniyang mga lunsod,+ na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Yumaon ka, at sabihin mo kay Zedekias na hari ng Juda,+ oo, sabihin mo sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, ibibigay ko ang lunsod na ito sa kamay ng hari ng Babilonya,+ at susunugin niya ito sa apoy.+  At ikaw ay hindi makatatakas mula sa kaniyang kamay, sapagkat walang pagsalang mahuhuli ka at sa kaniyang kamay ay ibibigay ka.+ At makikita ng iyong mga mata maging ang mga mata ng hari ng Babilonya,+ at ang kaniyang bibig ay makikipag-usap nga sa iyong bibig, at paroroon ka sa Babilonya.’  Gayunman, dinggin mo ang salita ni Jehova, O Zedekias na hari ng Juda,+ ‘Ito ang sinabi ni Jehova may kinalaman sa iyo: “Hindi ka mamamatay sa pamamagitan ng tabak.  Payapa kang mamamatay;+ at gaya ng mga pagsusunog para sa iyong mga ama, ang mga unang hari na nauna sa iyo,+ gayon sila gagawa ng pagsusunog+ para sa iyo, at ‘Ay, O panginoon!’+ ang siyang sasabihin nila sa pananaghoy+ para sa iyo, sapagkat ‘Ako ang nagsalita ng mismong salita,’ ang sabi ni Jehova.” ’ ” ’ ”  At sinalita ni Jeremias na propeta kay Zedekias na hari ng Juda ang lahat ng mga salitang+ ito sa Jerusalem,  nang ang mga hukbong militar ng hari ng Babilonya ay nakikipaglaban sa Jerusalem at sa lahat ng mga lunsod ng Juda na nalalabi,+ laban sa Lakis+ at laban sa Azeka;+ sapagkat ang mga iyon, na mga nakukutaang lunsod,+ ang siyang nalabi sa mga lunsod ng Juda.+  Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehova pagkatapos na makipagtipan si Haring Zedekias sa buong bayan na nasa Jerusalem upang maghayag sa kanila ng paglaya,+  na palayain ng bawat isa ang kaniyang alilang lalaki at ng bawat isa ang kaniyang alilang babae, lalaking Hebreo+ at babaing Hebreo, upang huwag silang gamitin bilang mga lingkod, samakatuwid nga, ang isang Judio, na kaniyang kapatid.+ 10  At sumunod ang lahat ng mga prinsipe,+ at ang buong bayan na pumasok sa tipan na palayain ng bawat isa ang kaniyang alilang lalaki at ng bawat isa ang kaniyang alilang babae, upang huwag na silang gamitin pa bilang mga lingkod, at sumunod sila at pinayaon ang mga ito.+ 11  Ngunit pagkatapos niyan ay nagbago sila+ at pinabalik ang mga alilang lalaki at ang mga alilang babae na kanilang pinalaya, at pinaglingkod nila ang mga ito bilang mga alilang lalaki at bilang mga alilang babae.+ 12  Kaya ang salita ni Jehova ay dumating kay Jeremias mula kay Jehova, na nagsasabi: 13  “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Ako ay nakipagtipan sa inyong mga ninuno+ nang araw na ilabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto,+ mula sa bahay ng mga lingkod,+ na sinasabi: 14  “Sa pagwawakas ng pitong taon ay dapat payaunin ng bawat isa sa inyo ang kaniyang kapatid,+ na isang Hebreo,+ na ipinagbili sa iyo+ at naglingkod sa iyo nang anim na taon; at palalayain mo siya mula sa pakikisama sa iyo.” Ngunit ang inyong mga ninuno ay hindi nakinig sa akin, ni ikiniling man nila ang kanilang pandinig.+ 15  At kayo naman ay nanumbalik ngayon at gumawa ng matuwid sa aking paningin sa paghahayag ng paglaya, bawat isa sa kaniyang kapuwa, at nakipagtipan kayo sa harap ko+ sa bahay na tinatawag sa aking pangalan.+ 16  Pagkatapos ay tumalikod kayo+ at nilapastangan ang aking pangalan+ at pinabalik ng bawat isa ang kaniyang alilang lalaki at ng bawat isa ang kaniyang alilang babae, na pinalaya ninyo nang malugod sa kanilang kaluluwa, at pinaglingkod ninyo sila upang maging inyong mga alilang lalaki at mga alilang babae.’+ 17  “Kaya ito ang sinabi ni Jehova, ‘Hindi kayo sumunod sa akin upang patuloy na maghayag ng paglaya,+ ang bawat isa sa kaniyang kapatid at ang bawat isa sa kaniyang kapuwa. Narito, maghahayag ako sa inyo ng paglaya,’+ ang sabi ni Jehova, ‘ukol sa tabak,+ ukol sa salot+ at ukol sa taggutom,+ at tiyak na ibibigay ko kayo sa pangangatal sa lahat ng mga kaharian sa lupa.+ 18  At ibibigay ko ang mga lalaking sumusuway sa aking tipan,+ sa dahilang hindi nila tinupad ang mga salita ng tipan na ipinakipagtipan nila sa harap ko sa pamamagitan ng guya na hiniwa nila sa dalawa+ upang makaraan sila sa pagitan ng mga piraso nito;+ 19  samakatuwid nga, ang mga prinsipe ng Juda at ang mga prinsipe ng Jerusalem,+ ang mga opisyal ng korte at ang mga saserdote at ang buong bayan ng lupain na dumaan sa pagitan ng mga piraso ng guya— 20  oo, ibibigay ko sila sa kamay ng kanilang mga kaaway at sa kamay niyaong mga naghahanap sa kanilang kaluluwa;+ at ang kanilang mga bangkay ay magiging pagkain ng mga lumilipad na nilalang sa langit at ng mga hayop sa lupa.+ 21  At si Zedekias na hari ng Juda+ at ang kaniyang mga prinsipe ay ibibigay ko sa kamay ng kanilang mga kaaway at sa kamay niyaong mga naghahanap sa kanilang kaluluwa at sa kamay ng mga hukbong militar ng hari ng Babilonya+ na umuurong mula sa inyo.’+ 22  “ ‘Narito, nag-uutos ako,’ ang sabi ni Jehova, ‘at tiyak na ibabalik ko sila sa lunsod na ito,+ at makikipaglaban sila rito at bibihagin ito at susunugin ito sa apoy;+ at ang mga lunsod ng Juda ay gagawin kong tiwangwang na kaguhuan na walang tumatahan.’ ”+

Talababa