Jeremias 33:1-26

33  At ang salita ni Jehova ay dumating kay Jeremias sa ikalawang pagkakataon, habang nakakulong pa siya sa Looban ng Bantay,+ na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova na Maylikha+ ng lupa, si Jehova na Tagapag-anyo+ nito upang itatag ito nang matibay,+ Jehova ang kaniyang pangalan,+  ‘Tumawag ka sa akin, at ako ay sasagot sa iyo+ at agad na magsasabi sa iyo ng dakila at di-malirip na mga bagay na hindi mo pa nalalaman.’ ”+  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel may kinalaman sa mga bahay sa lunsod na ito at may kinalaman sa mga bahay ng mga hari ng Juda na giba dahil sa mga muralyang pangubkob at dahil sa tabak;+  may kinalaman sa mga pumaparoon upang makipaglaban sa mga Caldeo at upang ang mga dako ay punuin nila ng mga bangkay ng mga tao na pinabagsak ko sa aking galit at sa aking pagngangalit,+ at dahil sa lahat niyaong sa kanilang kasamaan ay ikinubli ko ang aking mukha mula sa lunsod na ito,+  ‘Narito, dadalhin ko sa kaniya ang paggaling at kalusugan;+ at pagagalingin ko sila at magsisiwalat ako sa kanila ng saganang kapayapaan at katotohanan.+  At ibabalik ko ang mga nabihag sa Juda at ang mga nabihag sa Israel,+ at itatayo ko sila gaya ng sa pasimula.+  At dadalisayin ko sila mula sa lahat ng kanilang kamalian na ipinagkasala nila laban sa akin,+ at patatawarin ko ang lahat ng kanilang mga kamalian na ipinagkasala nila laban sa akin at isinalansang nila laban sa akin.+  At sa akin ay magiging isa siyang pangalang may pagbubunyi,+ isang kapurihan at isang kagandahan ukol sa lahat ng mga bansa sa lupa na makaririnig sa lahat ng kabutihan na iuukol ko sa kanila.+ At sila ay tiyak na manghihilakbot+ at maliligalig+ dahil sa lahat ng kabutihan at dahil sa lahat ng kapayapaan na iuukol ko sa kaniya.’ ”+ 10  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Sa dakong ito na sasabihin ninyong giba na walang tao at walang alagang hayop, sa mga lunsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem na nakatiwangwang+ na walang tao at walang tumatahan at walang alagang hayop, maririnig pa roon+ 11  ang ingay ng pagbubunyi at ang ingay ng pagsasaya,+ ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae, ang tinig ng mga nagsasabi: “Pumuri kayo kay Jehova ng mga hukbo, sapagkat si Jehova ay mabuti;+ sapagkat hanggang sa panahong walang takda ang kaniyang maibiging-kabaitan!” ’+ “ ‘Magdadala sila ng handog na pasasalamat sa bahay ni Jehova,+ sapagkat ibabalik ko ang mga nabihag sa lupain gaya ng sa pasimula,’+ ang sabi ni Jehova.” 12  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Sa gibang dakong ito na walang tao at maging alagang hayop+ at sa lahat ng mga lunsod nito ay magkakaroon pa ng pastulan ng mga pastol na nagpapahiga sa kawan.’+ 13  “ ‘Sa mga lunsod ng bulubunduking pook, sa mga lunsod ng mababang lupain+ at sa mga lunsod sa timog+ at sa lupain ng Benjamin+ at sa mga dakong nakapalibot sa Jerusalem+ at sa mga lunsod ng Juda+ ay daraan pa ang mga kawan sa ilalim ng mga kamay niyaong bumibilang,’+ ang sabi ni Jehova.” 14  “ ‘Narito! Dumarating ang mga araw,’+ ang sabi ni Jehova, ‘at tiyak na tutuparin ko ang mabuting salita na sinalita ko,+ may kinalaman sa sambahayan ng Israel+ at may kinalaman sa sambahayan ni Juda. 15  Sa mga araw na iyon at sa panahong iyon ay pasisibulin ko para kay David ang isang sibol na matuwid,+ at tiyak na maglalapat siya ng katarungan at katuwiran sa lupain.+ 16  Sa mga araw na iyon ang Juda ay maliligtas+ at ang Jerusalem ay tatahang tiwasay.+ At ito ang itatawag sa kaniya, Si Jehova Ang Ating Katuwiran.’ ”+ 17  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova, ‘Walang lalaking mula kay David ang aalisin sa pag-upo sa trono ng sambahayan ng Israel.+ 18  At kung tungkol sa mga saserdote, na mga Levita, walang lalaking aalisin sa harap ko na palaging maghahandog ng buong handog na sinusunog at magpapausok ng handog na mga butil at maghaharap ng hain.’ ”+ 19  At ang salita ni Jehova ay dumating pa kay Jeremias, na nagsasabi: 20  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Kung masisira ninyo ang aking tipan sa araw at ang aking tipan sa gabi, upang ang araw at gabi ay hindi nga dumating sa kanilang kapanahunan,+ 21  sa gayunding paraan ay masisira ang aking tipan kay David na aking lingkod+ upang hindi siya magkaroon ng anak na lalaki na mamamahala bilang hari sa kaniyang trono;+ gayundin sa mga Levita, na mga saserdote, na aking mga lingkod.+ 22  Kung paanong ang hukbo ng langit ay hindi mabibilang, ni ang buhangin man sa dagat ay matatakal,+ gayon ko pararamihin ang binhi ni David na aking lingkod at ang mga Levita na naglilingkod sa akin.’ ”+ 23  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating kay Jeremias, na nagsasabi: 24  “Hindi mo ba nakita kung ano ang sinalita niyaong mga kabilang sa bayang ito, na sinasabi, ‘Ang dalawang pamilya na pinili ni Jehova,+ itatakwil din niya sila’? At ang aking sariling bayan ay patuloy nilang pinakikitunguhan nang walang galang,+ upang hindi na iyon manatili pa bilang isang bansa sa harap nila. 25  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Kung hindi ko nga itinakda ang aking tipan sa araw at gabi,+ ang mga batas ng langit at lupa,+ 26  itatakwil ko rin naman maging ang binhi ni Jacob at ni David na aking lingkod,+ upang hindi ako kumuha mula sa kaniyang binhi ng mga tagapamahala sa binhi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sapagkat titipunin ko ang kanilang mga bihag+ at kahahabagan ko sila.’ ”+

Talababa