Jeremias 32:1-44

32  Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehova nang ikasampung taon ni Zedekias na hari ng Juda,+ na siyang ikalabingwalong taon ni Nabucodorosor.+  At nang panahong iyon ay kinukubkob ng mga hukbong militar ng hari ng Babilonya ang Jerusalem;+ at kung tungkol kay Jeremias na propeta, siya ay nakakulong sa Looban ng Bantay+ na nasa bahay ng hari ng Juda;  sapagkat ikinulong siya ni Zedekias na hari ng Juda,+ na sinasabi: “Bakit ka nanghuhula,+ na sinasabi, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, ibibigay ko ang lunsod na ito sa kamay ng hari ng Babilonya, at tiyak na bibihagin niya ito;+  at si Zedekias, na hari ng Juda, ay hindi makatatakas mula sa kamay ng mga Caldeo, sapagkat walang pagsalang ibibigay siya sa kamay ng hari ng Babilonya, at ang kaniyang bibig ay makikipag-usap nga sa bibig ng isang iyon, at makikita ng kaniyang mga mata maging ang mga mata ng isang iyon” ’;+  ‘at dadalhin niya sa Babilonya si Zedekias, at doon siya mananatili hanggang sa ibaling ko sa kaniya ang aking pansin,’+ ang sabi ni Jehova; ‘bagaman patuloy kayong makipagdigma laban sa mga Caldeo, hindi kayo magtatagumpay’?”+  At sinabi ni Jeremias: “Ang salita ni Jehova ay dumating sa akin, na nagsasabi,  ‘Narito, si Hanamel na anak ni Salum na iyong tiyo sa ama ay paroroon sa iyo, na nagsasabi: “Bilhin mo sa ganang iyo ang bukid ko na nasa Anatot,+ sapagkat ang karapatang tumubos ay nauukol sa iyo upang bilhin iyon.” ’ ”+  Sa kalaunan ay pumaroon sa akin si Hanamel na anak ng aking tiyo sa ama, ayon sa salita ni Jehova, sa Looban ng Bantay,+ at nagsabi sa akin: “Bilhin mo, pakisuyo, ang bukid ko na nasa Anatot,+ na nasa lupain ng Benjamin,+ sapagkat ang karapatang magmana ay iyo, at ang karapatang tumubos ay iyo. Bilhin mo iyon sa ganang iyo.” Dito ay nalaman ko na iyon ay salita ni Jehova.+  Kaya binili ko kay Hanamel+ na anak ng aking tiyo sa ama ang bukid na nasa Anatot.+ At pinasimulan kong timbangin sa kaniya ang salapi,+ pitong siklo at sampung pirasong pilak. 10  Pagkatapos ay sumulat ako ng isang kasulatan+ at inilakip ko ang tatak+ at kumuha ako ng mga saksi+ habang tinitimbang+ ko sa timbangan ang salapi. 11  Pagkatapos nito ay kinuha ko ang kasulatan ng pagkakabili, yaong tinatakan ayon sa utos at sa mga tuntunin,+ at yaong iniwang bukás; 12  at ibinigay ko ang kasulatan ng pagkakabili kay Baruc+ na anak ni Nerias+ na anak ni Maseias sa paningin ni Hanamel na anak ng aking tiyo sa ama at sa paningin ng mga saksi, yaong mga sumusulat sa kasulatan ng pagkakabili,+ sa paningin ng lahat ng mga Judio na nakaupo sa Looban ng Bantay.+ 13  Inutusan ko ngayon si Baruc sa kanilang paningin, na sinasabi: 14  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Pagkakuha sa mga kasulatang ito, ang kasulatang ito ng pagkakabili, ang isa nga na tinatakan, at ang isa pang kasulatan na iniwang bukás,+ ilagay mo rin ang mga iyon sa isang sisidlang luwad, upang ang mga iyon ay magtagal nang maraming araw.’ 15  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Ang mga bahay at mga bukid at mga ubasan ay mabibili pa sa lupaing ito.’ ”+ 16  At ako ay nagsimulang manalangin+ kay Jehova matapos kong maibigay ang kasulatan ng pagkakabili kay Baruc+ na anak ni Nerias,+ na sinasabi: 17  “Ay, O Soberanong Panginoong Jehova!+ Narito, ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan+ at sa pamamagitan ng iyong unat na bisig.+ Ang lahat ng bagay na ito ay hindi lubhang kamangha-mangha para sa iyo,+ 18  ang Isa na nagpapakita ng maibiging-kabaitan sa libu-libo,+ at iginaganti ang kamalian ng mga ama sa dibdib ng kanilang mga anak na kasunod nila,+ ang tunay na Diyos, ang Isa na dakila,+ ang Isa na makapangyarihan,+ Jehova ng mga hukbo+ ang kaniyang pangalan,+ 19  dakila sa layunin+ at sagana sa mga gawa,+ ikaw na ang mga mata ay nakadilat sa lahat ng lakad ng mga anak ng mga tao,+ upang ibigay sa bawat isa ang ayon sa kaniyang mga lakad at ayon sa bunga ng kaniyang mga pakikitungo;+ 20  ikaw na naglagay ng mga tanda at mga himala sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito at sa Israel at sa gitna ng mga tao,+ upang makagawa ka ng pangalan para sa iyong sarili, gaya ng sa araw na ito.+ 21  At inilabas mo ang iyong bayang Israel mula sa lupain ng Ehipto,+ sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga himala+ at ng malakas na kamay at ng unat na bisig at ng matinding kakilabutan.+ 22  “Sa kalaunan ay ibinigay mo sa kanila ang lupaing ito na isinumpa mo sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila,+ isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan.+ 23  At pumasok sila at inari iyon,+ ngunit hindi nila sinunod ang iyong tinig, at ang iyong kautusan ay hindi nila nilakaran.+ Ang lahat ng bagay na iniutos mong gawin nila ay hindi nila ginawa,+ kaya pinasapit mo sa kanila ang lahat ng kapahamakang ito.+ 24  Narito! Taglay ang mga muralyang pangubkob,+ may mga lalaking dumating sa lunsod upang bihagin ito,+ at ang mismong lunsod ay ibibigay nga sa kamay ng mga Caldeo na nakikipaglaban doon,+ dahil sa tabak+ at sa taggutom+ at sa salot;+ at ang sinabi mo ay nangyari, at narito, nakikita mo.+ 25  Gayunma’y sinabi mo sa akin, O Soberanong Panginoong Jehova, ‘Bilhin mo ng salapi ang bukid sa ganang iyo+ at kumuha ka ng mga saksi,’+ bagaman ang lunsod ay ibibigay sa kamay ng mga Caldeo.”+ 26  Sa gayon ay dumating kay Jeremias ang salita ni Jehova, na nagsasabi: 27  “Narito ako, si Jehova, ang Diyos ng lahat ng laman.+ Sa akin ba ay may anumang bagay na lubhang kamangha-mangha?+ 28  Kaya ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, ibibigay ko ang lunsod na ito sa kamay ng mga Caldeo at sa kamay ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya, at bibihagin niya ito.+ 29  At ang mga Caldeo na nakikipaglaban sa lunsod na ito ay papasok at sisilaban sa apoy ang lunsod na ito at susunugin ito+ at ang mga bahay na sa mga bubong nito ay gumawa sila ng haing usok para kay Baal at nagbuhos ng mga handog na inumin para sa ibang mga diyos sa layuning galitin ako.’+ 30  “ ‘Sapagkat ang mga anak ni Israel at ang mga anak ni Juda ay naging mga manggagawa ng kasamaan sa aking paningin, mula pa sa kanilang kabataan;+ sapagkat ginagalit pa man din ako ng mga anak ni Israel sa gawa ng kanilang mga kamay,’+ ang sabi ni Jehova. 31  ‘Sapagkat ang lunsod na ito, mula nang araw na ito ay itayo nila, hanggang sa araw na ito, ay walang iba kundi sanhi ng galit ko+ at sanhi ng pagngangalit ko, upang alisin ito mula sa harap ng aking mukha,+ 32  dahil sa lahat ng kasamaan ng mga anak ni Israel+ at ng mga anak ni Juda+ na ginawa nila upang galitin ako,+ sila, ang kanilang mga hari,+ ang kanilang mga prinsipe,+ ang kanilang mga saserdote+ at ang kanilang mga propeta,+ at ang mga tao ng Juda at ang mga tumatahan sa Jerusalem. 33  At patuloy nilang inihaharap sa akin ang likod at hindi ang mukha;+ bagaman tinuturuan sila, na bumabangon nang maaga at nagtuturo, ngunit walang sinuman sa kanila ang nakikinig upang tumanggap ng disiplina.+ 34  At inilagay nila ang kanilang mga kasuklam-suklam na bagay sa bahay na tinatawag sa aking sariling pangalan, upang dungisan ito.+ 35  Bukod diyan, itinayo nila ang matataas na dako ni Baal+ na nasa libis ng anak ni Hinom,+ upang ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae ay paraanin sa apoy+ para kay Molec,+ isang bagay na hindi ko iniutos sa kanila,+ ni pumasok man sa aking puso na gawin ang karima-rimarim na bagay na ito,+ sa layuning pagkasalahin ang Juda.’+ 36  “Kaya ngayon, ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel may kinalaman sa lunsod na ito na sinasabi ninyo na ibibigay nga sa kamay ng hari ng Babilonya sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom at ng salot,+ 37  ‘Narito, titipunin ko sila mula sa lahat ng mga lupain kung saan ko sila ipananabog sa aking galit at sa aking pagngangalit at sa matinding poot;+ at ibabalik ko sila sa dakong ito at patatahanin sila nang tiwasay.+ 38  At sila ay tiyak na magiging aking bayan,+ at ako ang magiging kanilang Diyos.+ 39  At bibigyan ko sila ng iisang puso+ at ng iisang daan upang laging matakot sa akin, sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak na kasunod nila.+ 40  At makikipagtipan ako sa kanila ng isang tipan na namamalagi nang walang takda,+ na hindi ako hihiwalay sa likuran nila, upang gawan ko sila ng mabuti;+ at ang pagkatakot sa akin ay ilalagay ko sa kanilang puso upang huwag lumihis mula sa akin.+ 41  At magbubunyi ako sa kanila upang gawan sila ng mabuti,+ at itatatag ko sila sa lupaing ito+ sa katapatan nang aking buong puso at nang aking buong kaluluwa.’ ” 42  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova, ‘Kung paanong dinala ko sa bayang ito ang lahat ng malaking kapahamakang ito, gayon ko dadalhin sa kanila ang lahat ng kabutihan na sinasalita ko may kinalaman sa kanila.+ 43  At ang mga bukid ay tiyak na mabibili sa lupaing ito+ na tungkol dito ay sasabihin ninyo: “Iyon ay tiwangwang na kaguhuan+ na walang tao at alagang hayop. Ibinigay iyon sa kamay ng mga Caldeo.” ’+ 44  “ ‘Sa pamamagitan ng salapi ay bibili ng mga bukid ang mga tao, at magkakaroon ng pagtatala sa kasulatan+ at pagtatatak at pagkuha ng mga saksi+ sa lupain ng Benjamin+ at sa mga dakong nakapalibot sa Jerusalem+ at sa mga lunsod ng Juda+ at sa mga lunsod ng bulubunduking pook at sa mga lunsod ng mababang lupain+ at sa mga lunsod sa timog,+ sapagkat ibabalik ko ang kanilang mga bihag,’+ ang sabi ni Jehova.”

Talababa