Jeremias 29:1-32

29  At ito ang mga salita ng liham na ipinadala ni Jeremias na propeta mula sa Jerusalem sa nalalabi sa matatandang lalaki ng itinapong bayan at sa mga saserdote at sa mga propeta at sa buong bayan, na dinala ni Nabucodonosor sa pagkatapon sa Babilonya mula sa Jerusalem,+  pagkatapos na si Jeconias+ na hari at ang ginang+ at ang mga opisyal ng korte, ang mga prinsipe ng Juda at Jerusalem,+ at ang mga bihasang manggagawa at ang mga tagapagtayo ng mga balwarte+ ay makaalis sa Jerusalem.  Ito ay sa pamamagitan ng kamay ni Elasa na anak ni Sapan+ at ni Gemarias na anak ni Hilkias, na isinugo ni Zedekias+ na hari ng Juda sa Babilonya kay Nabucodonosor na hari ng Babilonya, na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, sa buong bayang itinapon, na pinayaon ko sa pagkatapon+ sa Babilonya mula sa Jerusalem,  ‘Magtayo kayo ng mga bahay at tahanan ninyo, at magtanim kayo ng mga hardin at kainin ninyo ang bunga ng mga iyon.+  Kumuha kayo ng mga asawa at magkaanak kayo ng mga anak na lalaki at mga anak na babae;+ at kumuha kayo ng mga asawa para sa inyong mga anak na lalaki at ibigay ninyo ang inyong mga anak na babae sa mga asawang lalaki, upang magsilang sila ng mga anak na lalaki at mga anak na babae; at dumami kayo roon, at huwag kayong kumaunti.  Gayundin, hanapin ninyo ang kapayapaan ng lunsod na doon ay pinayaon ko kayo sa pagkatapon, at ipanalangin ninyo iyon kay Jehova, sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon ng kapayapaan para sa inyo.+  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Huwag kayong magpalinlang sa inyong mga propeta na nasa gitna ninyo at sa inyong mga manghuhula,+ at huwag kayong makinig sa kanilang mga panaginip na napapanaginipan nila.+  Sapagkat ‘may kabulaanan silang nanghuhula sa inyo sa aking pangalan. Hindi ko sila isinugo,’+ ang sabi ni Jehova.” ’ ” 10  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova, ‘Ayon sa pagtatapos ng pitumpung taon sa Babilonya ay ibabaling ko sa inyo ang aking pansin,+ at pagtitibayin ko sa inyo ang aking mabuting salita sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito.’+ 11  “ ‘Sapagkat nalalaman kong lubos ang mga kaisipan na iniisip ko tungkol sa inyo,’+ ang sabi ni Jehova, ‘mga kaisipang ukol sa kapayapaan, at hindi ukol sa kapahamakan,+ upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa.+ 12  At kayo ay tiyak na tatawag sa akin at paririto at mananalangin sa akin, at pakikinggan ko kayo.’+ 13  “ ‘At hahanapin nga ninyo ako at masusumpungan ako,+ sapagkat sasaliksikin ninyo ako nang inyong buong puso.+ 14  At hahayaan kong ako ay masumpungan ninyo,’+ ang sabi ni Jehova. ‘At pipisanin ko ang inyong kalipunan ng mga bihag at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at mula sa lahat ng mga dako kung saan ko kayo ipinanabog,’+ ang sabi ni Jehova. ‘At ibabalik ko kayo sa dako na mula roon ay pinayaon ko kayo sa pagkatapon.’+ 15  “Ngunit sinabi ninyo, ‘Si Jehova ay nagbangon para sa atin ng mga propeta sa Babilonya.’ 16  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova sa hari na nakaupo sa trono ni David+ at sa buong bayan na nananahanan sa lunsod na ito, sa inyong mga kapatid na hindi yumaong kasama ninyo sa pagkatapon,+ 17  ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Narito, isusugo ko laban sa kanila ang tabak,+ ang taggutom+ at ang salot,+ at gagawin ko silang tulad ng pumutok na mga igos na hindi makakain dahil sa kasamaan.” ’+ 18  “ ‘At tutugisin ko sila ng tabak, ng taggutom at ng salot, at ibibigay ko sila ukol sa pangangatal sa lahat ng mga kaharian sa lupa,+ bilang sumpa at bilang bagay na panggigilalasan at bilang bagay na sisipulan at bilang kadustaan sa gitna ng lahat ng mga bansa kung saan ko nga sila ipananabog,+ 19  sa dahilang hindi sila nakinig sa aking mga salita,’ ang sabi ni Jehova, ‘na ipinarating ko sa kanila sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta, na bumabangon nang maaga at isinusugo sila.’+ “ ‘Ngunit hindi kayo nakinig,’+ ang sabi ni Jehova. 20  “At kayo naman, dinggin ninyo ang salita ni Jehova, ninyong buong bayang itinapon,+ na pinayaon ko sa Babilonya mula sa Jerusalem.+ 21  Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, may kinalaman kay Ahab na anak ni Kolaias at kay Zedekias na anak ni Maaseias, na mga nanghuhula sa inyo ng kabulaanan sa aking pangalan,+ ‘Narito, ibibigay ko sila sa kamay ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya, at pababagsakin niya sila sa inyong paningin.+ 22  At mula sa kanila ay tiyak na kukunin ang isang sumpa sa bahagi ng buong kalipunan ng mga tapon ng Juda na nasa Babilonya, na nagsasabi: “Pangyarihin nawa ni Jehova na ikaw ay maging tulad ni Zedekias at tulad ni Ahab,+ na inihaw ng hari ng Babilonya sa apoy!”+ 23  sa dahilang nagsagawa sila ng kahangalan sa Israel,+ at patuloy silang nangangalunya sa mga asawa ng kanilang mga kasamahan+ at patuloy nilang sinasalita nang may kabulaanan sa aking pangalan ang salita na hindi ko iniutos sa kanila.+ “ ‘ “At ako ang Isa na nakaaalam at isang saksi,”+ ang sabi ni Jehova.’ ” 24  “At kay Semaias+ ng Nehelam ay sasabihin mo, 25  ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Sa dahilang ikaw ay nagpadala ng mga liham+ sa iyong pangalan sa buong bayan na nasa Jerusalem, at kay Zefanias+ na anak ni Maaseias, na saserdote, at sa lahat ng mga saserdote, na sinasabi, 26  ‘Ginawa kang saserdote ni Jehova bilang kahalili ni Jehoiada na saserdote, upang maging dakilang tagapangasiwa ng bahay ni Jehova+ sa sinumang lalaki na nababaliw+ at gumagawing tulad ng isang propeta, at ilalagay mo siya sa mga pangawan at sa pikota;+ 27  ngayon nga, bakit hindi mo sinaway si Jeremias ng Anatot,+ na gumagawing gaya ng isang propeta sa inyo?+ 28  Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit siya nagsugo sa amin sa Babilonya, na sinasabi: “Iyon ay magtatagal pa! Magtayo kayo ng mga bahay at tahanan ninyo, at magtanim kayo ng mga hardin at kainin ninyo ang bunga ng mga iyon,+—” ’ ” ’ ” 29  At binasa ni Zefanias+ na saserdote ang liham na ito sa pandinig ni Jeremias na propeta. 30  Sa gayon ay dumating kay Jeremias ang salita ni Jehova, na nagsasabi: 31  “Magsugo ka sa buong bayang itinapon,+ na sinasabi, ‘Ito ang sinabi ni Jehova may kinalaman kay Semaias ng Nehelam: “Sa dahilang si Semaias ay nanghula sa inyo, gayunma’y hindi ko siya isinugo, at tinangka niyang pagtiwalain kayo sa kabulaanan,+ 32  kaya ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, ibabaling ko ang aking pansin kay Semaias+ ng Nehelam at sa kaniyang supling.’+ “ ‘ “ ‘Hindi siya magkakaroon ng isa mang lalaki na mananahanan sa gitna ng bayang ito;+ at hindi niya makikita ang mabuti na gagawin ko para sa aking bayan,’+ ang sabi ni Jehova, ‘sapagkat nagsalita siya ng tahasang paghihimagsik laban kay Jehova.’ ” ’ ”+

Talababa