Jeremias 27:1-22

27  Nang pasimula ng kaharian ni Jehoiakim na anak ni Josias,+ na hari ng Juda, ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula kay Jehova, na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova sa akin, ‘Gumawa ka sa ganang iyo ng mga panali at mga pamatok,+ at ilagay mo sa iyong leeg ang mga iyon.+  At ipadala mo ang mga iyon sa hari ng Edom+ at sa hari ng Moab+ at sa hari ng mga anak ni Ammon+ at sa hari ng Tiro+ at sa hari ng Sidon+ sa pamamagitan ng kamay ng mga mensahero na pumaparoon sa Jerusalem kay Zedekias na hari ng Juda.  At magbigay ka sa kanila ng utos para sa kanilang mga panginoon, na sinasabi: “ ‘ “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel;+ ito ang dapat ninyong sabihin sa inyong mga panginoon,  ‘Ako ang gumawa ng lupa,+ ng sangkatauhan+ at ng mga hayop+ na nasa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan+ at sa pamamagitan ng aking unat na bisig;+ at ibinigay ko iyon sa sinumang marapat sa aking paningin.+  At ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng mga lupaing ito sa kamay ni Nabucodonosor na hari ng Babilonya,+ na aking lingkod;+ at maging ang mababangis na hayop sa parang ay ibinigay ko sa kaniya upang maglingkod sa kaniya.+  At ang lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kaniya+ at sa kaniyang anak at sa kaniyang apo hanggang sa dumating ang panahon ng kaniyang sariling lupain,+ at gagamitin siya ng maraming bansa at ng mga dakilang hari bilang lingkod.’+  “ ‘ “ ‘At mangyayari nga na ang bansa at ang kaharian na hindi maglilingkod sa kaniya, kay Nabucodonosor nga na hari ng Babilonya; at yaong hindi maglalagay ng leeg nito sa ilalim ng pamatok ng hari ng Babilonya, sa pamamagitan ng tabak+ at ng taggutom+ at ng salot+ ay ibabaling ko ang aking pansin sa bansang iyon,’ ang sabi ni Jehova, ‘hanggang sa malipol ko sila sa pamamagitan ng kaniyang kamay.’+  “ ‘ “ ‘At kung tungkol sa inyo, huwag kayong makinig sa inyong mga propeta+ at sa inyong mga manghuhula at sa inyong mga mánanaginíp+ at sa inyong mga mahiko at sa inyong mga manggagaway,+ na nagsasabi sa inyo: “Hindi kayo maglilingkod sa hari ng Babilonya.”+ 10  Sapagkat kabulaanan ang inihuhula nila sa inyo, sa layuning mailayo kayo mula sa inyong lupain; at pananabugin ko nga kayo, at kayo ay malilipol.+ 11  “ ‘ “ ‘At kung tungkol sa bansa na maglalagay ng leeg nito sa ilalim ng pamatok ng hari ng Babilonya at maglilingkod nga sa kaniya, pananatilihin ko rin sila sa kanilang lupain,’ ang sabi ni Jehova, ‘at tiyak na sasakahin nila iyon at tatahanan iyon.’ ” ’ ”+ 12  Maging kay Zedekias+ na hari ng Juda ay nagsalita ako ayon sa lahat ng mga salitang ito,+ na sinasabi: “Ilagay ninyo ang inyong mga leeg sa ilalim ng pamatok ng hari ng Babilonya at maglingkod kayo sa kaniya at sa kaniyang bayan at patuloy na mabuhay.+ 13  Bakit nga ikaw at ang iyong bayan ay mamamatay sa tabak,+ sa taggutom+ at sa salot+ ayon sa sinalita ni Jehova sa bansa na hindi maglilingkod sa hari ng Babilonya? 14  At huwag kayong makinig sa mga salita ng mga propeta na nagsasabi sa inyo, ‘Hindi kayo maglilingkod sa hari ng Babilonya,’+ sapagkat kabulaanan ang inihuhula nila sa inyo.+ 15  “ ‘Sapagkat hindi ko sila isinugo,’ ang sabi ni Jehova, ‘kundi nanghuhula sila sa aking pangalan nang may kabulaanan, upang maipanabog ko kayo,+ at kayo ay malilipol,+ kayo at ang mga propeta na nanghuhula sa inyo.’ ”+ 16  At sa mga saserdote at sa buong bayang ito ay nagsalita ako, na sinasabi: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Huwag kayong makinig sa mga salita ng inyong mga propeta na nanghuhula sa inyo, na sinasabi: “Narito! Ang mga kagamitan sa bahay ni Jehova ay malapit na ngayong ibalik mula sa Babilonya!”+ Sapagkat kabulaanan ang inihuhula nila sa inyo.+ 17  Huwag kayong makinig sa kanila. Maglingkod kayo sa hari ng Babilonya at patuloy na mabuhay.+ Bakit nga magiging wasak na dako ang lunsod na ito?+ 18  Ngunit kung sila ay mga propeta at kung ang salita ni Jehova ay nasa kanila, pakisuyo, mamanhik sila kay Jehova ng mga hukbo,+ na ang mga kagamitan na natitira sa bahay ni Jehova at sa bahay ng hari ng Juda at sa Jerusalem ay huwag mapunta sa Babilonya.’ 19  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo may kinalaman sa mga haligi+ at may kinalaman sa dagat+ at may kinalaman sa mga karwahe+ at may kinalaman sa nalalabi sa mga kagamitan na natitira sa lunsod na ito,+ 20  na hindi kinuha ni Nabucodonosor na hari ng Babilonya nang dalhin niya si Jeconias+ na anak ni Jehoiakim, na hari ng Juda, sa pagkatapon sa Babilonya mula sa Jerusalem, kasama ang lahat ng mga taong mahal ng Juda at ng Jerusalem;+ 21  sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, may kinalaman sa mga kagamitan na natitira sa bahay ni Jehova at sa bahay ng hari ng Juda at Jerusalem,+ 22  ‘ “Sa Babilonya dadalhin ang mga iyon+ at doon mananatili ang mga iyon hanggang sa araw ng pagbabaling ko ng aking pansin sa kanila,”+ ang sabi ni Jehova. “At iaahon ko ang mga iyon at isasauli sa dakong ito.” ’ ”+

Talababa