Jeremias 26:1-24

26  Nang pasimula ng maharlikang pamamahala ni Jehoiakim+ na anak ni Josias, na hari ng Juda, ang salitang ito ay dumating mula kay Jehova, na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Tumayo ka sa looban ng bahay ni Jehova,+ at salitain mo may kinalaman sa lahat ng mga lunsod ng Juda na pumapasok upang yumukod sa bahay ni Jehova ang lahat ng mga salita na iuutos ko sa iyo na salitain sa kanila.+ Huwag mong babawasan ng isa mang salita.+  Marahil ay makikinig sila at manunumbalik, bawat isa mula sa kaniyang masamang lakad,+ at ikalulungkot ko ang kapahamakan na iniisip kong ilapat sa kanila dahil sa kasamaan ng kanilang mga pakikitungo.+  At sabihin mo sa kanila: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Kung hindi kayo makikinig sa akin sa pamamagitan ng paglakad sa aking kautusan+ na inilagay ko sa harap ninyo,+  sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng aking mga lingkod na mga propeta, na isinusugo ko sa inyo, na bumabangon pa nga nang maaga at isinusugo sila, na hindi ninyo pinakinggan,+  ang bahay na ito ay gagawin ko namang gaya niyaong sa Shilo,+ at ang lunsod na ito ay gagawin kong isang sumpa sa lahat ng mga bansa sa lupa.’ ” ’ ”+  At narinig ng mga saserdote at ng mga propeta at ng buong bayan si Jeremias habang sinasalita ang mga salitang ito sa bahay ni Jehova.+  Kaya nangyari nga nang matapos ni Jeremias na salitain ang lahat ng iniutos sa kaniya ni Jehova na salitain sa buong bayan, sinunggaban siya ng mga saserdote at ng mga propeta at ng buong bayan, na sinasabi: “Ikaw ay tiyak na mamamatay.+  Bakit ka nanghuhula sa pangalan ni Jehova, na sinasabi, ‘Magiging gaya niyaong sa Shilo+ ang bahay na ito, at ang mismong lunsod na ito ay mawawasak anupat mawawalan ng tumatahan’?” At ang buong bayan ay patuloy na nagtipun-tipon sa palibot ni Jeremias sa bahay ni Jehova. 10  Sa kalaunan ay narinig ng mga prinsipe ng Juda ang mga salitang ito, at sila ay umahon sa bahay ni Jehova+ mula sa bahay ng hari at umupo sa pasukan ng bagong pintuang-daan ni Jehova.+ 11  At ang mga saserdote at ang mga propeta ay nagsimulang magsabi sa mga prinsipe at sa buong bayan: “Nararapat sa lalaking ito ang hatol na kamatayan,+ sapagkat inihula niya may kinalaman sa lunsod na ito ang gaya nga ng narinig ninyo ng inyong sariling pandinig.”+ 12  Sa gayon ay sinabi ni Jeremias sa lahat ng mga prinsipe at sa buong bayan: “Si Jehova ang nagsugo sa akin upang ihula may kinalaman sa bahay na ito at may kinalaman sa lunsod na ito ang lahat ng mga salita na narinig ninyo.+ 13  At ngayon ay pabutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga pakikitungo,+ at sundin ninyo ang tinig ni Jehova na inyong Diyos, at ikalulungkot ni Jehova ang kapahamakan na sinalita niya laban sa inyo.+ 14  At kung tungkol sa akin, narito, ako ay nasa inyong kamay.+ Gawin ninyo sa akin ang waring mabuti at waring tama sa inyong paningin.+ 15  Gayunma’y alamin nga ninyo, na kung ako ay inyong papatayin, dugong walang-sala ang ipinapataw ninyo sa inyong sarili at sa lunsod na ito at sa mga tumatahan sa kaniya,+ sapagkat katotohanang isinugo ako ni Jehova sa inyo upang salitain sa inyong pandinig ang lahat ng mga salitang ito.”+ 16  Nang magkagayon ay sinabi ng mga prinsipe+ at ng buong bayan sa mga saserdote at sa mga propeta: “Hindi nararapat sa lalaking ito ang hatol na kamatayan,+ sapagkat nagsalita siya sa atin sa pangalan ni Jehova na ating Diyos.”+ 17  Bukod diyan, ang ilan sa matatandang lalaki sa lupain ay tumindig at nagsimulang magsabi sa buong kongregasyon ng bayan:+ 18  “Si Mikas+ ng Moreset+ ay nanghuhula noong mga araw ni Hezekias na hari ng Juda+ at nagsabi sa buong bayan ng Juda, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Ang Sion ay aararuhing gaya lamang ng isang bukid,+ at ang Jerusalem ay magiging mga bunton lamang ng mga guho,+ at ang bundok ng Bahay ay magiging matataas na dako ng kagubatan.” ’+ 19  Pinatay nga ba siya ni Hezekias na hari ng Juda at ng lahat niyaong sa Juda? Hindi ba niya kinatakutan si Jehova at pinalambot ang mukha ni Jehova,+ anupat ikinalungkot ni Jehova ang kapahamakan na sinalita niya laban sa kanila?+ Kaya gumagawa tayo ng malaking kapahamakan laban sa ating mga kaluluwa.+ 20  “At mayroon ding isang lalaki na nanghuhula sa pangalan ni Jehova, si Urias na anak ni Semaias mula sa Kiriat-jearim.+ At patuloy siyang nanghuhula laban sa lunsod na ito at laban sa lupaing ito kaayon ng lahat ng mga salita ni Jeremias. 21  At narinig ni Haring Jehoiakim+ at ng lahat ng kaniyang makapangyarihang lalaki at ng lahat ng mga prinsipe ang kaniyang mga salita, at pinagsikapan ng hari na patayin siya.+ Nang marinig ito ni Urias ay kaagad siyang natakot+ at tumakas at pumasok sa Ehipto. 22  Ngunit nagsugo si Haring Jehoiakim ng mga lalaki sa Ehipto, si Elnatan na anak ni Acbor+ at ang iba pang mga lalaking kasama niya patungo sa Ehipto. 23  At inilabas nila si Urias mula sa Ehipto at dinala siya kay Haring Jehoiakim, na pumatay naman sa kaniya sa pamamagitan ng tabak+ at naghagis ng kaniyang bangkay sa dakong libingan ng mga anak ng bayan.” 24  Bukod diyan, ang kamay nga ni Ahikam+ na anak ni Sapan+ ang sumasa kay Jeremias, upang huwag siyang maibigay sa kamay ng bayan at maipapatay.+

Talababa