Jeremias 25:1-38

25  Ang salita na dumating kay Jeremias may kinalaman sa buong bayan ng Juda nang ikaapat na taon ni Jehoiakim+ na anak ni Josias, na hari ng Juda, na siyang unang taon ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya;  na sinalita ni Jeremias na propeta may kinalaman sa buong bayan ng Juda at may kinalaman sa lahat ng tumatahan sa Jerusalem, na sinasabi:  “Mula nang ikalabintatlong taon ni Josias+ na anak ni Amon, na hari ng Juda, at hanggang sa araw na ito, sa dalawampu’t tatlong taóng ito ay dumarating sa akin ang salita ni Jehova, at patuloy akong nagsasalita sa inyo, na bumabangon nang maaga at nagsasalita, ngunit hindi kayo nakinig.+  At isinugo ni Jehova sa inyo ang lahat ng kaniyang mga lingkod na mga propeta, na bumabangon nang maaga at isinusugo sila, ngunit hindi kayo nakinig,+ ni ikiniling man ninyo ang inyong pandinig upang makinig,+  na sinasabi nila, ‘Manumbalik kayo, pakisuyo, bawat isa mula sa kaniyang masamang lakad at mula sa kasamaan ng inyong mga pakikitungo,+ at patuloy kayong manahanan sa lupa na ibinigay ni Jehova sa inyo at sa inyong mga ninuno mula noong sinaunang panahon at hanggang sa mahabang panahong darating.+  At huwag kayong sumunod sa ibang mga diyos upang maglingkod sa kanila at yumukod sa kanila, upang hindi ninyo ako mapagalit sa gawa ng inyong mga kamay, at upang hindi ako magpangyari ng kapahamakan sa inyo.’+  “ ‘Ngunit hindi kayo nakinig sa akin,’ ang sabi ni Jehova, ‘sa layon na mapagalit ninyo ako sa gawa ng inyong mga kamay, sa ikapapahamak ninyo.’+  “Kaya ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘ “Sa dahilang hindi ninyo sinunod ang aking mga salita,  narito, magsusugo ako at kukunin ko ang lahat ng pamilya sa hilaga,”+ ang sabi ni Jehova, “na nagsusugo pa man din kay Nabucodorosor na hari ng Babilonya, na aking lingkod,+ at dadalhin ko sila laban sa lupaing ito+ at laban sa mga tumatahan dito at laban sa lahat ng mga bansang ito sa palibot;+ at itatalaga ko sila sa pagkapuksa at gagawin ko silang bagay na panggigilalasan at bagay na sisipulan+ at mga dakong wasak hanggang sa panahong walang takda.+ 10  At papawiin ko mula sa kanila ang ingay ng pagbubunyi at ang ingay ng pagsasaya,+ ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae,+ ang ingay ng gilingang pangkamay+ at ang liwanag ng lampara.+ 11  At ang buong lupaing ito ay magiging isang wasak na dako, isang bagay na panggigilalasan, at ang mga bansang ito ay kailangang maglingkod sa hari ng Babilonya nang pitumpung taon.” ’+ 12  “ ‘At mangyayari nga na kapag naganap na ang pitumpung taon+ ay hihingi ako ng sulit laban sa hari ng Babilonya at laban sa bansang iyon,’+ ang sabi ni Jehova, ‘dahil sa kanilang kamalian, laban nga sa lupain ng mga Caldeo,+ at iyon ay gagawin kong mga tiwangwang na kaguhuan hanggang sa panahong walang takda.+ 13  At pasasapitin ko sa lupaing iyon ang lahat ng aking mga salita na sinalita ko laban doon, ang lahat nga ng nakasulat sa aklat na ito na inihula ni Jeremias laban sa lahat ng mga bansa.+ 14  Sapagkat maging sila man, ang maraming bansa at mga dakilang hari,+ ay gumamit sa kanila bilang mga lingkod;+ at gagantihan ko sila ayon sa kanilang gawain at ayon sa gawa ng kanilang mga kamay.’ ”+ 15  Sapagkat ito ang sinabi sa akin ni Jehova na Diyos ng Israel: “Kunin mo ang kopang ito ng alak ng pagngangalit mula sa aking kamay, at ipainom mo ito sa lahat ng mga bansa na pagsusuguan ko sa iyo.+ 16  At sila ay iinom at magpapasuray-suray at kikilos na gaya ng mga taong baliw dahil sa tabak na isusugo ko sa kanila.”+ 17  At kinuha ko ang kopa mula sa kamay ni Jehova at pinainom ko ang lahat ng mga bansa na pinagsuguan sa akin ni Jehova:+ 18  samakatuwid nga, ang Jerusalem at ang mga lunsod ng Juda at ang kaniyang mga hari, ang kaniyang mga prinsipe, upang gawin silang isang wasak na dako, isang bagay na panggigilalasan,+ isang bagay na sisipulan at isang sumpa, gaya ng sa araw na ito;+ 19  si Paraon na hari ng Ehipto at ang kaniyang mga lingkod at ang kaniyang mga prinsipe at ang kaniyang buong bayan;+ 20  at ang buong haluang pangkat, at ang lahat ng hari sa lupain ng Uz,+ at ang lahat ng hari sa lupain ng mga Filisteo+ at ang Askelon+ at ang Gaza+ at ang Ekron+ at ang nalabi ng Asdod;+ 21  ang Edom+ at ang Moab+ at ang mga anak ni Ammon;+ 22  at ang lahat ng hari ng Tiro+ at ang lahat ng hari ng Sidon+ at ang mga hari sa pulo na nasa pook ng dagat; 23  at ang Dedan+ at ang Tema+ at ang Buz at silang lahat na ginupitan ng buhok sa dakong pilipisan;+ 24  at ang lahat ng hari ng mga Arabe+ at ang lahat ng hari sa haluang pangkat na tumatahan sa ilang; 25  at ang lahat ng hari ng Zimri at ang lahat ng hari ng Elam+ at ang lahat ng hari ng mga Medo;+ 26  at ang lahat ng hari ng hilaga na nasa malapit at malayo, sunud-sunod, at ang lahat ng iba pang kaharian sa lupa na nasa ibabaw ng lupa; at ang hari ng Sesac+ ay iinom pagkatapos nila. 27  “At sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Uminom kayo at magpakalasing at dumuwal at mabuwal anupat hindi kayo makabangon+ dahil sa tabak na isusugo ko sa inyo.” ’+ 28  At mangyayari nga na kung tatanggi silang kunin ang kopa mula sa iyong kamay upang uminom, sabihin mo rin sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Iinom kayo nang walang pagsala.+ 29  Sapagkat, narito! pasisimulan ko sa lunsod na tinatawag sa aking pangalan ang pagpapasapit ng kapahamakan,+ at kayo kaya ay makaliligtas sa kaparusahan?” ’+ “ ‘Hindi kayo makaliligtas sa kaparusahan, sapagkat isang tabak ang tatawagin ko laban sa lahat ng tumatahan sa lupa,’ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. 30  “At ikaw naman, ihuhula mo sa kanila ang lahat ng mga salitang ito, at sabihin mo sa kanila, ‘Mula sa kaitaasan ay uungal si Jehova,+ at mula sa kaniyang banal na tahanan ay ilalakas niya ang kaniyang tinig.+ Walang pagsalang uungal siya sa kaniyang tinatahanang dako. Isang sigaw na gaya niyaong sa mga yumayapak sa pisaan ng ubas ang ihihiyaw niya laban sa lahat ng tumatahan sa lupa.’+ 31  “ ‘Isang ingay ang tiyak na makararating hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa, sapagkat may usapin si Jehova sa mga bansa.+ Siya mismo ay papasok sa paghatol sa lahat ng laman.+ Kung tungkol sa mga balakyot, ibibigay niya sila sa tabak,’+ ang sabi ni Jehova. 32  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Narito! Isang kapahamakan ang humahayo sa bansa at bansa,+ at isang malakas na unos ang pupukawin mula sa pinakamalalayong bahagi ng lupa.+ 33  At ang mga mapapatay ni Jehova sa araw na iyon ay tiyak na mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa.+ Hindi sila hahagulhulan, ni pipisanin man sila o ililibing.+ Magiging gaya sila ng dumi sa ibabaw ng lupa.’+ 34  “Magpalahaw kayo, kayong mga pastol, at humiyaw kayo!+ At gumumon kayo,+ kayong mariringal sa kawan,+ sapagkat ang inyong mga araw para sa pagpatay at sa inyong pangangalat ay naganap na,+ at kayo ay babagsak na parang kanais-nais na sisidlan!+ 35  At ang dakong matatakbuhan ay naglaho mula sa mga pastol, at ang paraan ng pagtakas mula sa mariringal sa kawan.+ 36  Makinig kayo! Ang hiyaw ng mga pastol, at ang pagpapalahaw ng mariringal sa kawan, sapagkat sinasamsaman ni Jehova ang kanilang pastulan. 37  At ang mapayapang mga tinatahanang dako ay naging walang-buhay dahil sa nag-aapoy na galit ni Jehova.+ 38  Iniwan niya ang kaniyang kublihan na gaya ng may-kilíng na batang leon,+ sapagkat ang kanilang lupain ay naging bagay na panggigilalasan dahil sa mapagmalupit na tabak at dahil sa kaniyang nag-aapoy na galit.”+

Talababa