Jeremias 24:1-10

24  At may ipinakita sa akin si Jehova, at, narito! dalawang basket ng igos na nakalagay sa harap ng templo ni Jehova, pagkatapos na dalhin ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya sa pagkatapon si Jeconias+ na anak ni Jehoiakim,+ na hari ng Juda, at ang mga prinsipe ng Juda at ang mga bihasang manggagawa+ at ang mga tagapagtayo ng mga balwarte, mula sa Jerusalem upang madala niya sila sa Babilonya.+  Kung tungkol sa isang basket, ang mga igos ay napakabuti, tulad ng mga unang igos;+ at kung tungkol sa isa pang basket, ang mga igos ay napakasama, anupat hindi makakain ang mga iyon dahil sa kasamaan.  At sinabi ni Jehova sa akin: “Ano ang nakikita mo, Jeremias?” Kaya sinabi ko: “Mga igos, ang mabubuting igos ay napakabuti, at ang masasama ay napakasama, anupat hindi makakain ang mga iyon dahil sa kasamaan.”+  Sa gayon ay dumating sa akin ang salita ni Jehova, na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Tulad ng mabubuting igos na ito, gayon ko ituturing ang mga tapon ng Juda, na payayaunin ko mula sa dakong ito patungo sa lupain ng mga Caldeo,+ sa ikabubuti.+  At itititig ko sa kanila ang aking mata sa ikabubuti,+ at tiyak na pababalikin ko sila sa lupaing ito.+ At itatayo ko sila, at hindi ko gigibain; at itatanim ko sila, at hindi ko bubunutin.+  At bibigyan ko sila ng isang puso upang makilala ako,+ na ako ay si Jehova; at sila ang magiging aking bayan,+ at ako ang magiging kanilang Diyos, sapagkat manunumbalik sila sa akin nang kanilang buong puso.+  “ ‘At tulad ng masasamang igos na hindi makakain dahil sa kasamaan,+ ito sa katunayan ang sinabi ni Jehova: “Gayon ko ibibigay si Zedekias+ na hari ng Juda at ang kaniyang mga prinsipe at ang nalabi sa Jerusalem na natitira sa lupaing ito+ at yaong mga nananahanan sa lupain ng Ehipto+  ibibigay ko rin sila ukol sa pangangatal, ukol sa kapahamakan, sa lahat ng mga kaharian sa lupa,+ ukol sa kadustaan at ukol sa isang kasabihan, ukol sa kakutyaan+ at ukol sa sumpa,+ sa lahat ng dako kung saan ko sila ipananabog.+ 10  At isusugo ko laban sa kanila ang tabak,+ ang taggutom+ at ang salot,+ hanggang sa malipol sila mula sa lupa na ibinigay ko sa kanila at sa kanilang mga ninuno.” ’ ”+

Talababa