Jeremias 19:1-15

19  Ito ang sinabi ni Jehova: “Yumaon ka, at kunin mo ang isang luwad na prasko ng magpapalayok+ at ang ilan sa matatandang lalaki ng bayan at ang ilan sa matatandang lalaki ng mga saserdote.  At lumabas ka sa libis ng anak ni Hinom,+ na nasa pasukan ng Pintuang-daan ng mga Basag na Palayok. At doon ay ihayag mo ang mga salita na sasalitain ko sa iyo.+  At sabihin mo, ‘Dinggin ninyo ang salita ni Jehova, O kayong mga hari ng Juda at kayong mga tumatahan sa Jerusalem.+ Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo,+ na Diyos ng Israel: “ ‘ “Narito, magpapasapit ako ng kapahamakan sa dakong ito, na kapag narinig iyon ng sinuman, ang kaniyang mga tainga ay mangingilabot;+  sa dahilang iniwan nila ako+ at lubusan nilang iniba ang dakong ito+ at gumawa sila rito ng haing usok para sa ibang mga diyos na hindi nila nakilala,+ sila at ang kanilang mga ninuno at ang mga hari ng Juda; at ang dakong ito ay pinunô nila ng dugo ng mga walang-sala.+  At itinayo nila ang matataas na dako ng Baal upang sunugin sa apoy ang kanilang mga anak bilang mga buong handog na sinusunog para sa Baal,+ isang bagay na hindi ko iniutos o sinalita,+ at hindi man lamang pumasok sa aking puso.” ’+  “ ‘ “Kaya nga, narito! dumarating ang mga araw,” ang sabi ni Jehova, “kapag ang dakong ito ay hindi na tatawaging Topet+ at ang libis ng anak ni Hinom,+ kundi ang libis ng pagpatay.  At pawawalang-saysay ko ang panukala ng Juda at ng Jerusalem sa dakong ito,+ at pangyayarihin kong mabuwal sila sa pamamagitan ng tabak sa harap ng kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng kamay niyaong mga naghahanap sa kanilang kaluluwa.+ At ang kanilang mga bangkay ay ibibigay ko bilang pagkain sa mga lumilipad na nilalang sa langit at sa mga hayop sa lupa.+  At ang lunsod na ito ay gagawin kong bagay na panggigilalasan at bagay na sisipulan.+ Ang bawat isa na dumaraan doon ay tititig sa panggigilalas at sisipol dahil sa lahat ng mga salot nito.+  At ipakakain ko sa kanila ang laman ng kanilang mga anak na lalaki at ang laman ng kanilang mga anak na babae; at kakainin nila ang laman ng kani-kaniyang kapuwa, dahil sa kahigpitan at dahil sa kaigtingan na ipanggigipit sa kanila ng kanilang mga kaaway at niyaong mga naghahanap sa kanilang kaluluwa.” ’+ 10  “At basagin mo ang prasko sa paningin ng mga lalaki na yayaong kasama mo. 11  At sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Sa gayunding paraan ay babasagin ko ang bayang ito at ang lunsod na ito kung paanong binabasag ng isa ang sisidlan ng magpapalayok anupat hindi na iyon makukumpuni;+ at maglilibing sila sa Topet+ hanggang sa wala nang dakong mapaglilibingan.” ’+ 12  “ ‘Ganiyan ang gagawin ko sa dakong ito,’ ang sabi ni Jehova, ‘at sa mga tumatahan dito, upang ang lunsod na ito ay gawin ngang gaya ng Topet.+ 13  At ang mga bahay sa Jerusalem at ang mga bahay ng mga hari ng Juda ay magiging gaya ng dako ng Topet,+ marurumi, samakatuwid nga, ang lahat ng bahay na sa mga bubong nito ay gumawa sila ng haing usok para sa buong hukbo ng langit+ at nagbuhos ng mga handog na inumin para sa ibang mga diyos.’ ”+ 14  At si Jeremias ay dumating mula sa Topet,+ na pinagsuguan sa kaniya ni Jehova upang doon manghula, at tumayo sa looban ng bahay ni Jehova at nagsabi sa buong bayan:+ 15  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Narito, pasasapitin ko sa lunsod na ito at sa lahat ng mga lunsod nito ang buong kapahamakan na sinalita ko laban dito, sapagkat pinatigas nila ang kanilang leeg upang huwag sundin ang aking mga salita.’ ”+

Talababa