Jeremias 17:1-27

17  “Ang kasalanan ng Juda ay nakasulat sa pamamagitan ng panulat na bakal.+ Sa pamamagitan ng tulis na diamante ay nakalilok iyon sa tapyas ng kanilang puso,+ at sa mga sungay ng kanilang mga altar,+  kapag inaalaala ng kanilang mga anak ang kanilang mga altar at ang kanilang mga sagradong poste sa tabi ng mayabong na punungkahoy, sa ibabaw ng matataas na burol,+  sa mga bundok sa parang. Ang iyong mga pag-aari, ang lahat ng iyong kayamanan, ay ibibigay ko bilang samsam+—ang iyong matataas na dako dahil sa kasalanan sa lahat ng iyong mga teritoryo.+  At binitiwan mo, sa sarili mo ngang kagustuhan, ang iyong minanang pag-aari na ibinigay ko sa iyo.+ Paglilingkurin din kita sa iyong mga kaaway sa lupain na hindi mo pa nakikilala;+ sapagkat pinagliyab kayong gaya ng apoy dahil sa aking galit.+ Hanggang sa panahong walang takda ay magniningas iyon.”  Ito ang sinabi ni Jehova: “Sumpain ang matipunong lalaki na naglalagak ng kaniyang tiwala sa makalupang tao+ at laman ang ginagawa niyang kaniyang bisig,+ at may pusong tumatalikod kay Jehova.+  At siya ay tiyak na magiging gaya ng punong nag-iisa sa disyertong kapatagan at hindi niya makikita kapag dumating ang mabuti;+ kundi tatahan siya sa mga dakong tigang sa ilang, sa lupain ng asin na hindi tinatahanan.+  Pagpalain ang matipunong lalaki na naglalagak ng kaniyang tiwala kay Jehova, at ang kaniyang pag-asa ay si Jehova.+  At siya ay tiyak na magiging gaya ng punungkahoy na nakatanim sa tabi ng tubig, na nagpapayaon ng mga ugat nito sa mismong tabi ng daanang-tubig; at hindi niya makikita kapag dumating ang init, kundi magiging mayabong nga ang kaniyang mga dahon.+ At sa taon ng tagtuyot+ ay hindi siya mababalisa, ni titigil man siya sa pagluluwal ng bunga.  “Ang puso ay higit na mapandaya kaysa anupamang bagay at mapanganib.+ Sino ang makakakilala nito? 10  Akong si Jehova ang sumisiyasat sa puso,+ sumusuri sa mga bato,+ upang ibigay nga sa bawat isa ang ayon sa kaniyang mga lakad,+ ayon sa bunga ng kaniyang mga pakikitungo.+ 11  Gaya ng ibong perdis na nagpipisan niyaong hindi nito ipinangitlog ay gayon siya na nag-iipon ng kayamanan, ngunit hindi sa katarungan.+ Sa kalagitnaan ng kaniyang mga araw ay iiwan niya ang mga iyon,+ at sa kaniyang wakas ay mapatutunayan siyang hangal.”+ 12  Naroon ang maluwalhating trono sa kaitaasan mula nang pasimula;+ iyon ang dako ng ating santuwaryo.+ 13  O Jehova, na pag-asa ng Israel,+ lahat niyaong mga umiiwan sa iyo ay malalagay sa kahihiyan.+ Yaong mga nag-aapostata sa akin+ ay mapapasulat sa lupa, sapagkat iniwan nila ang bukal ng tubig na buháy, si Jehova.+ 14  Pagalingin mo ako, O Jehova, at ako ay gagaling.+ Iligtas mo ako, at ako ay maliligtas;+ sapagkat ikaw ang aking pinupuri.+ 15  Narito! May mga nagsasabi sa akin: “Nasaan ang salita ni Jehova?+ Paratingin mo iyon, pakisuyo.” 16  Ngunit sa ganang akin, hindi ako nagmadali mula sa pagiging pastol na sumusunod sa iyo, at ang araw ng kawalang-pag-asa ay hindi ko hinangad. Nalalaman mo ang pananalita ng aking mga labi; sa harap ng iyong mukha ay dumating iyon. 17  Huwag kang maging kasindak-sindak sa akin.+ Ikaw ang aking kanlungan sa araw ng kapahamakan.+ 18  Ilagay mo nawa sa kahihiyan ang mga nang-uusig sa akin,+ ngunit ako mismo ay huwag mong ilagay sa kahihiyan.+ Sila nawa ang pangilabutin mo, ngunit ako mismo ay huwag mong pangilabutin. Pasapitin mo sa kanila ang araw ng kapahamakan,+ at wasakin mo sila ng pagkawasak na makalawang ulit.+ 19  Ito ang sinabi ni Jehova sa akin: “Yumaon ka, at tumayo ka sa pintuang-daan ng mga anak ng bayan na pinapasukan ng mga hari ng Juda at nilalabasan nila, at sa lahat ng mga pintuang-daan ng Jerusalem.+ 20  At sabihin mo sa kanila, ‘Dinggin ninyo ang salita ni Jehova, ninyong mga hari ng Juda at ng buong Juda at ninyong lahat na tumatahan sa Jerusalem, na pumapasok sa mga pintuang-daang ito.+ 21  Ito ang sinabi ni Jehova: “Ingatan ninyo ang inyong mga kaluluwa,+ at huwag kayong magdala sa araw ng sabbath ng anumang pasan na ipapasok ninyo sa mga pintuang-daan ng Jerusalem.+ 22  At huwag kayong maglalabas ng anumang pasan mula sa inyong mga tahanan sa araw ng sabbath; at huwag kayong gagawa ng anumang gawain.+ At pababanalin ninyo ang araw ng sabbath, gaya ng iniutos ko sa inyong mga ninuno;+ 23  ngunit hindi sila nakinig o nagkiling ng kanilang pandinig,+ at pinatigas nila ang kanilang leeg+ upang hindi makarinig at upang huwag tumanggap ng disiplina.” ’+ 24  “ ‘ “At mangyayari nga, kung mahigpit kayong susunod sa akin,”+ ang sabi ni Jehova, “na huwag magpasok ng anumang pasan sa mga pintuang-daan ng lunsod na ito sa araw ng sabbath+ at pabanalin nga ang araw ng sabbath sa hindi paggawa ng anumang gawain,+ 25  tiyak na papasok din sa mga pintuang-daan ng lunsod na ito ang mga hari na may kasamang mga prinsipe,+ nakaupo sa trono ni David,+ nakasakay sa karo at sa mga kabayo, sila at ang kanilang mga prinsipe, ang mga tao ng Juda at ang mga tumatahan sa Jerusalem; at ang lunsod na ito ay tiyak na tatahanan hanggang sa panahong walang takda. 26  At ang mga tao ay darating mula sa mga lunsod ng Juda at mula sa palibot ng Jerusalem at mula sa lupain ng Benjamin+ at mula sa mababang lupain+ at mula sa bulubunduking pook+ at mula sa Negeb,+ na may dalang buong handog na sinusunog+ at hain+ at handog na mga butil+ at olibano+ at may dalang haing pasasalamat sa bahay ni Jehova.+ 27  “ ‘ “Ngunit kung hindi ninyo ako susundin sa pagpapabanal sa araw ng sabbath at sa hindi pagdadala ng pasan,+ kundi may papasok na may dala nito sa mga pintuang-daan ng Jerusalem sa araw ng sabbath, magpapalagablab din ako ng apoy sa kaniyang mga pintuang-daan,+ at tiyak na lalamunin nito ang mga tirahang tore ng Jerusalem+ at hindi mapapatay.” ’ ”+

Talababa