Jeremias 16:1-21

16  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Huwag kang kukuha sa ganang iyo ng asawa, at huwag kang magkaroon ng mga anak na lalaki at mga anak na babae sa dakong ito.+  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova may kinalaman sa mga anak na lalaki at may kinalaman sa mga anak na babae na ipinanganganak sa dakong ito, at may kinalaman sa kanilang mga ina na nagsisilang sa kanila at may kinalaman sa kanilang mga ama na nagpapangyari ng kanilang kapanganakan sa lupaing ito,+  ‘Mamamatay sila sa mga kamatayang sanhi ng mga karamdaman.+ Hindi sila hahagulhulan,+ ni ililibing man sila.+ Sila ay magiging gaya ng dumi sa ibabaw ng lupa;+ at sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom ay sasapit sila sa kawakasan,+ at ang kanilang mga bangkay ay magsisilbi ngang pagkain para sa mga lumilipad na nilalang sa langit at para sa mga hayop sa lupa.’+  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova, ‘Huwag kang pumasok sa bahay na may piging ng nagdadalamhati, at huwag kang pumaroon upang humagulhol at huwag kang makiramay sa kanila.’+ “ ‘Sapagkat inalis ko ang aking kapayapaan mula sa bayang ito,’ ang sabi ni Jehova, ‘maging ang maibiging-kabaitan at kaawaan.+  At tiyak na mamamatay sila, ang malalaki at ang maliliit, sa lupaing ito. Hindi sila ililibing,+ ni dadagukan man ng mga tao ang kanilang sarili para sa kanila, ni may sinumang maghihiwa sa kaniyang sarili+ o magpapakalbo para sa kanila.+  At hindi sila mamimigay sa kanila ng tinapay dahil sa pagdadalamhati upang aliwin ang sinuman dahil sa patay;+ ni ibibigay man nila sa kanila ang kopa ng kaaliwan upang inuman dahil sa kaniyang ama at dahil sa kaniyang ina.+  At huwag kang papasok sa bahay ng pagpipiging upang umupong kasama nila sa pagkain at sa pag-inom.’+  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Narito, pinaglalaho ko mula sa dakong ito sa inyong paningin at sa inyong mga araw ang tinig ng pagbubunyi at ang tinig ng pagsasaya, ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae.’+ 10  “At mangyayari nga, kapag sinabi mo sa bayang ito ang lahat ng mga salitang ito at sabihin nga nila sa iyo, ‘Sa anong dahilan sinalita ni Jehova laban sa amin ang lahat ng malaking kapahamakang ito, at ano ang aming kamalian at ano ang aming kasalanan na ipinagkasala namin laban kay Jehova na aming Diyos?’+ 11  sasabihin mo rin sa kanila, ‘ “Sa dahilang iniwan ako ng inyong mga ama,”+ ang sabi ni Jehova, “at patuloy silang sumusunod sa ibang mga diyos at naglilingkod sa kanila at yumuyukod sa kanila.+ Ngunit ako ay iniwan nila, at ang aking kautusan ay hindi nila tinupad.+ 12  At kayo ay gumawi nang mas masama kaysa sa inyong mga ama sa inyong ginagawa,+ at narito, lumalakad kayo, bawat isa ay ayon sa pagkasutil+ ng kaniyang masamang puso sa hindi pagsunod sa akin.+ 13  At itatapon ko kayo mula sa lupaing ito+ tungo sa lupain na hindi pa ninyo nakikilala,+ ni ng inyong mga ama, at doon ay maglilingkod kayo sa ibang mga diyos+ araw at gabi, sapagkat hindi ko kayo bibigyan ng anumang lingap.” ’ 14  “ ‘Kaya nga, narito! ang mga araw ay dumarating,’+ ang sabi ni Jehova, ‘kapag hindi na sasabihin: “Buháy si Jehova na nag-ahon sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto!”+ 15  kundi: “Buháy si Jehova na nag-ahon sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng hilaga at mula sa lahat ng mga lupain kung saan niya sila ipinanabog!” at tiyak na ibabalik ko sila sa kanilang lupa, na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno.’+ 16  “ ‘Narito, ipatatawag ko ang maraming mangingisda,’ ang sabi ni Jehova, ‘at sila ay tiyak na mangingisda sa kanila; at pagkatapos ay ipatatawag ko ang maraming mangangaso,+ at tiyak na hahanapin nila sila sa bawat bundok at sa bawat burol at mula sa mga awang ng malalaking bato.+ 17  Sapagkat ang aking mga mata ay nasa lahat ng kanilang lakad. Hindi sila nakubli mula sa harapan ko, ni natago man ang kanilang kamalian mula sa harap ng aking mga mata.+ 18  At, una sa lahat, igaganti ko ang kabuuang dami ng kanilang kamalian+ at ng kanilang kasalanan, dahil sa paglapastangan nila sa aking lupain.+ Ang aking mana ay pinunô nila ng mga bangkay ng kanilang mga kasuklam-suklam na bagay at ng kanilang mga karima-rimarim na bagay.’ ”+ 19  O Jehova na aking lakas at aking moog, at aking dakong matatakasan sa araw ng kabagabagan,+ sa iyo paroroon ang mga bansa mula sa mga dulo ng lupa,+ at sasabihin nila: “Tunay nga na ang aming mga ninuno ay nagmay-ari ng ganap na kabulaanan,+ kawalang-kabuluhan at mga bagay na hindi kapaki-pakinabang.”+ 20  Ang makalupang tao ba ay makagagawa ng mga diyos para sa kaniyang sarili gayong hindi naman sila mga diyos?+ 21  “Kaya narito, ipakikilala ko sa kanila; sa isang pagkakataong ito ay ipakikilala ko sa kanila ang aking kamay at ang aking kalakasan,+ at kanila ngang makikilala na ang aking pangalan ay Jehova.”+

Talababa