Jeremias 15:1-21

15  At sinabi ni Jehova sa akin: “Kung sina Moises+ at Samuel+ ay nakatayo sa harap ko, ang aking kaluluwa ay hindi kikiling sa bayang ito.+ Paaalisin sila mula sa harap ng aking mukha, upang palabasin sila.+  At mangyayari nga na kung sasabihin nila sa iyo, ‘Saan kami lalabas?’ sabihin mo rin sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Ang sinumang ukol sa nakamamatay na salot, sa nakamamatay na salot! At ang sinumang ukol sa tabak, sa tabak! At ang sinumang ukol sa taggutom, sa taggutom!+ At ang sinumang ukol sa pagkabihag, sa pagkabihag!” ’+  “ ‘At mag-aatas ako sa kanila ng apat na pamilya,’+ ang sabi ni Jehova, ‘ang tabak upang pumatay, at ang mga aso upang kumaladkad, at ang mga lumilipad na nilalang sa langit+ at ang mga hayop sa lupa upang kumain at lumipol.  At ibibigay ko sila ukol sa pangangatal sa lahat ng mga kaharian sa lupa+ dahilan kay Manases na anak ni Hezekias, na hari ng Juda, dahil sa ginawa niya sa Jerusalem.+  Sapagkat sino ang mahahabag sa iyo, O Jerusalem, at sino ang makikiramay sa iyo,+ at sino ang babaling upang magtanong tungkol sa iyong kalagayan?’  “ ‘Iniwan mo ako,’+ ang sabi ni Jehova. ‘Lumalakad ka nang paurong.+ At iuunat ko ang aking kamay laban sa iyo at lilipulin kita.+ Nagsawa na ako sa panghihinayang.+  At tatahipin ko sila sa pamamagitan ng tinidor+ sa mga pintuang-daan ng lupain. Uulilahin ko sila sa anak.+ Pupuksain ko ang aking bayan, yamang hindi sila nanunumbalik mula sa kanilang sariling mga lakad.+  Sa akin ay dumami ang kanilang mga babaing balo nang higit pa kaysa sa mga butil ng buhangin sa mga dagat. Dadalhin ko sa kanila, laban sa ina, sa kabataang lalaki, ang mananamsam sa katanghaliang tapat.+ Bigla kong pasasapitin sa kanila ang pagkabagabag at mga kaligaligan.+  Ang babaing nanganganak ng pito ay naglaho; ang kaniyang kaluluwa ay naghabol ng hininga.+ Ang kaniyang araw ay lumubog habang araw pa;+ iyon ay napahiya at nalito.’ ‘At sa tabak ay ibibigay ko ang nalabi sa kanila sa harap ng kanilang mga kaaway,’+ ang sabi ni Jehova.” 10  Sa aba ko,+ o aking ina, sapagkat isinilang mo ako, isang lalaking nasasangkot sa away at isang lalaking nasasangkot sa pakikipaghidwaan sa buong lupa.+ Hindi ako nagpapautang, at hindi nila ako pinauutang. Silang lahat ay sumusumpa sa akin.+ 11  Sinabi ni Jehova: “Tiyak na paglilingkuran kita sa ikabubuti.+ Tiyak na mamamagitan ako para sa iyo sa panahon ng kapahamakan+ at sa panahon ng kabagabagan, laban sa kaaway.+ 12  Mapagdudurug-durog ba ng isa ang bakal, ang bakal na mula sa hilaga, at ang tanso? 13  Ang iyong mga pag-aari at ang iyong kayamanan ay ibibigay ko bilang samsam,+ hindi bilang kapalit ng isang halaga, kundi dahil sa lahat ng iyong mga kasalanan, sa lahat nga ng iyong mga teritoryo.+ 14  At patatawirin ko silang kasama ng iyong mga kaaway patungo sa isang lupain na hindi mo pa nakikilala.+ Sapagkat isa ngang apoy ang nagliyab sa aking galit.+ Nagniningas iyon laban sa inyo.” 15  Ikaw mismo ang nakaaalam.+ O Jehova, alalahanin mo ako+ at ibaling mo sa akin ang iyong pansin at ipaghiganti mo ako sa mga nang-uusig sa akin.+ Sa iyong kabagalang magalit ay huwag mo akong kunin.+ Bigyang-pansin mo ang pagpapasan ko ng kadustaan dahil sa iyo.+ 16  Ang iyong mga salita ay nasumpungan, at kinain ko ang mga iyon;+ at sa akin ang iyong salita ay naging pagbubunyi+ at pagsasaya ng aking puso;+ sapagkat ang iyong pangalan ay itinatawag sa akin,+ O Jehova na Diyos ng mga hukbo.+ 17  Hindi ako umupong kasama ng matalik na kapisanan niyaong mga nagbibiruan+ at ako ay nagbunyi.+ Dahil sa iyong kamay ay umupo lamang akong mag-isa,+ sapagkat pinunô mo ako ng pagtuligsa.+ 18  Bakit malala ang aking kirot+ at di-malunasan ang aking sugat?+ Ayaw nitong gumaling. Sa akin ay naging tulad ka nga ng isang bagay na mapanlinlang,+ tulad ng tubig na di-mapagkakatiwalaan.+ 19  Kaya ito ang sinabi ni Jehova: “Kung manunumbalik ka ay ibabalik kita.+ Sa harap ko ay tatayo ka.+ At kung ilalabas mo yaong mahalaga mula sa walang-kabuluhang mga bagay, ikaw ay magiging gaya ng sarili kong bibig. Sila ay manunumbalik sa iyo, ngunit ikaw ay hindi manunumbalik sa kanila.” 20  “At sa bayang ito ay ginawa kitang isang nakukutaang pader na tanso;+ at tiyak na makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi sila mananaig sa iyo.+ Sapagkat ako ay sumasaiyo, upang iligtas ka at upang hanguin ka,”+ ang sabi ni Jehova. 21  “At hahanguin kita mula sa kamay ng masasama,+ at tutubusin kita mula sa palad ng mga mapaniil.”

Talababa