Jeremias 14:1-22

14  Ito ang dumating bilang salita ni Jehova kay Jeremias may kinalaman sa mga tagtuyot:+  Ang Juda ay nagdalamhati,+ at ang mismong mga pintuang-daan nito ay naglaho.+ Ang mga iyon ay nalugmok sa lupa,+ at ang hiyaw nga ng Jerusalem ay pumailanlang.+  At isinugo ng kanilang mga taong mariringal ang mga walang-halaga sa kanila upang umigib ng tubig.+ Pumaroon sila sa mga estero. Wala silang nasumpungang tubig.+ Bumalik sila na walang laman ang kanilang mga sisidlan. Sila ay nalagay sa kahihiyan+ at nabigo, at tinakpan nila ang kanilang ulo.+  Dahil sa lupa na nagkabitak-bitak sapagkat walang dumating na ulan sa lupain,+ ang mga magsasaka ay napahiya; tinakpan nila ang kanilang ulo.+  Sapagkat maging ang babaing usa sa parang ay nagsilang, ngunit iniwan iyon, dahil walang murang damo.  At ang mga sebra+ ay nakatigil sa ibabaw ng mga hantad na burol; sinisinghot nila ang hangin na parang mga chakal; ang kanilang mga mata ay nanlalabo dahil walang pananim.+  Bagaman ang aming sariling mga kamalian ay nagpapatotoo laban sa amin, O Jehova, kumilos ka alang-alang sa iyong pangalan;+ sapagkat ang aming mga gawa ng kawalang-katapatan ay dumami;+ nagkasala kami laban sa iyo.+  O ikaw na pag-asa ng Israel,+ na Tagapagligtas sa kaniya+ sa panahon ng kabagabagan,+ bakit ka magiging gaya ng naninirahang dayuhan sa lupain, at gaya ng manlalakbay na lumiliko upang magpalipas ng gabi?+  Bakit ka magiging gaya ng isang lalaking lubhang namamangha, gaya ng makapangyarihang lalaki na hindi makapagligtas?+ Ngunit ikaw ay nasa gitna namin,+ O Jehova, at sa amin itinatawag ang iyong sariling pangalan.+ Huwag mo kaming biguin. 10  Ito ang sinabi ni Jehova may kinalaman sa bayang ito: “Gayon nila iniibig ang magpagala-gala;+ ang kanilang mga paa ay hindi nila pinipigilan.+ Kaya si Jehova ay hindi nalulugod sa kanila.+ Ngayon ay aalalahanin niya ang kanilang kamalian at pagtutuunan niya ng pansin ang kanilang mga kasalanan.”+ 11  At sinabi ni Jehova sa akin: “Huwag kang manalangin para sa bayang ito ukol sa anumang ikabubuti.+ 12  Kapag nag-aayuno sila, hindi ko dinirinig ang kanilang pagsusumamo;+ at kapag inihahandog nila ang buong handog na sinusunog at ang handog na mga butil, hindi ko kinalulugdan ang mga iyon;+ sapagkat sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom at ng salot ay pasasapitin ko sila sa kanilang kawakasan.”+ 13  Sa gayon ay sinabi ko: “Ay, O Soberanong Panginoong Jehova! Narito, ang mga propeta ay nagsasabi sa kanila, ‘Hindi kayo makakakita ng tabak, at walang taggutom na mangyayari sa inyo, kundi tunay na kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo sa dakong ito.’ ”+ 14  At sinabi ni Jehova sa akin: “Kabulaanan ang inihuhula ng mga propeta sa aking pangalan.+ Hindi ko sila isinugo, ni inutusan ko man sila o nagsalita sa kanila.+ Isang bulaang pangitain at panghuhula at isang walang-kabuluhang bagay+ at ang pandaraya ng kanilang puso ang sinasalita nila sa inyo bilang hula.+ 15  Kaya ito ang sinabi ni Jehova may kinalaman sa mga propeta na nanghuhula sa pangalan ko na hindi ko naman isinugo at nagsasabing walang tabak o taggutom na darating sa lupaing ito, ‘Sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom ay darating ang mga propetang iyon sa kanilang katapusan.+ 16  At ang mismong bayan na doon sila nanghuhula ay magiging bayan na itinapon sa mga lansangan ng Jerusalem dahil sa taggutom at sa tabak, at walang sinumang maglilibing sa kanila—sa kanila, sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak na lalaki at sa kanilang mga anak na babae.+ At ibubuhos ko sa kanila ang kanilang kapahamakan.’+ 17  “At sabihin mo sa kanila ang salitang ito, ‘Daluyan nawa ng mga luha ang aking mga mata gabi at araw at huwag nawang tumigil ang mga ito,+ sapagkat ang anak na dalaga ng aking bayan ay nawasak na may malakas na pagbagsak,+ na may sugat na labis na nagdudulot ng sakit.+ 18  Kung lalabas nga ako sa parang, narito ngayon, yaong mga napatay sa pamamagitan ng tabak!+ At kung papasok nga ako sa lunsod, narito rin, ang mga karamdamang dulot ng taggutom!+ Sapagkat kapuwa ang propeta at ang saserdote ay lumilibot sa isang lupain na hindi pa nila nakikilala.’ ”+ 19  Lubusan mo na bang itinakwil ang Juda,+ o kinamuhian na ba ng iyong kaluluwa ang Sion?+ Bakit mo nga kami sinaktan, anupat walang kagalingan para sa amin?+ Inaasahan ang kapayapaan, ngunit walang dumating na mabuti; at ang panahon ng kagalingan, at, narito! kakilabutan!+ 20  O Jehova, kinikilala namin ang aming kabalakyutan, ang kamalian ng aming mga ninuno,+ sapagkat nagkasala kami laban sa iyo.+ 21  Huwag mo kaming walaing-galang alang-alang sa iyong pangalan;+ huwag mong hamakin ang iyong maluwalhating trono.+ Alalahanin mo; huwag mong sirain ang iyong tipan sa amin.+ 22  Mayroon bang sinuman sa mga walang-kabuluhang idolo+ ng mga bansa na makapagpapaulan, o makapagbibigay ba ng saganang ulan ang langit?+ Hindi ba ikaw ang Isang iyon, O Jehova na aming Diyos?+ At umaasa kami sa iyo, sapagkat ikaw ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito.+

Talababa