Gawa 8:1-40

8  Si Saul, sa ganang kaniya, ay sumasang-ayon sa pagpaslang sa kaniya.+ Nang araw na iyon ay bumangon ang malaking pag-uusig+ laban sa kongregasyon na nasa Jerusalem; ang lahat maliban sa mga apostol ay nangalat+ sa lahat ng mga pook ng Judea at Samaria.  Ngunit si Esteban ay dinala ng mapagpitagang mga lalaki sa paglilibingan,+ at nagsagawa sila ng isang malaking pananaghoy+ sa kaniya.  Gayunman, si Saul ay nagsimulang makitungo sa kongregasyon nang may kalupitan. Isa-isang pinapasok ang mga bahay at, kinakaladkad sa labas kapuwa ang mga lalaki at mga babae, dinadala niya sila sa bilangguan.+  Gayunman, yaong mga nangalat ay lumibot sa lupain na ipinahahayag ang mabuting balita ng salita.+  Si Felipe, halimbawa, ay bumaba sa lunsod ng Samaria+ at pinasimulang ipangaral sa kanila ang Kristo.  Ang mga pulutong ay may-pagkakaisang nagbigay-pansin sa mga bagay na sinasabi ni Felipe habang sila ay nakikinig at nagmamasid sa mga tanda na kaniyang ginagawa.  Sapagkat marami ang may maruruming espiritu,+ at ang mga ito ay sumisigaw sa malakas na tinig at lumalabas. Bukod diyan, maraming mga paralisado+ at mga pilay ang pinagaling.  Kaya nagkaroon ng malaking kagalakan sa lunsod na iyon.+  At sa lunsod ay may isang lalaki na nagngangalang Simon, na bago pa nito ay nagsasagawa na ng mga sining ng mahika+ at pinamamangha ang bansa ng Samaria, na sinasabing siya ay isang taong dakila.+ 10  At silang lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, ay nagbibigay-pansin sa kaniya at nagsasabi: “Ang taong ito ay siyang Kapangyarihan ng Diyos, na matatawag na Dakila.” 11  Kaya nagbibigay-pansin sila sa kaniya dahil sa loob ng mahabang panahon ay pinamamangha niya sila sa pamamagitan ng kaniyang mga sining ng mahika. 12  Ngunit nang maniwala sila kay Felipe, na nagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos+ at tungkol sa pangalan ni Jesu-Kristo, sila ay nabautismuhan, kapuwa ang mga lalaki at mga babae.+ 13  Si Simon din mismo ay naging isang mananampalataya, at, pagkatapos na mabautismuhan, nanatili siyang kasama ni Felipe;+ at namangha siya sa pagmamasid sa mga tanda at sa dakila at makapangyarihang mga gawa na nagaganap. 14  Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos,+ isinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan; 15  at ang mga ito ay bumaba at nanalangin upang tumanggap sila ng banal na espiritu.+ 16  Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila, kundi nabautismuhan lamang sila sa pangalan ng Panginoong Jesus.+ 17  Nang magkagayon ay ipinatong nila sa kanila ang kanilang mga kamay,+ at nagsimula silang tumanggap ng banal na espiritu. 18  Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinibigay ang espiritu, nag-alok siya sa kanila ng salapi,+ 19  na sinasabi: “Bigyan din ninyo ako ng awtoridad na ito, upang ang sinumang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng banal na espiritu.” 20  Ngunit sinabi ni Pedro sa kaniya: “Malipol nawang kasama mo ang iyong pilak, sapagkat inisip mong ariin sa pamamagitan ng salapi ang walang-bayad na kaloob ng Diyos.+ 21  Wala kang bahagi ni mana man sa bagay na ito, sapagkat ang iyong puso ay hindi tuwid sa paningin ng Diyos.+ 22  Kaya nga pagsisihan mo ang kasamaan mong ito, at magsumamo ka kay Jehova+ na, kung maaari, ang katha ng iyong puso ay ipatawad sa iyo; 23  sapagkat nakikita kong ikaw ay apdong nakalalason+ at isang gapos ng kalikuan.”+ 24  Bilang sagot ay sinabi ni Simon: “Magsumamo kayo kay Jehova para sa akin+ upang huwag dumating sa akin ang alinman sa mga bagay na sinabi ninyo.” 25  Kaya nga, nang makapagpatotoo sila nang lubusan at masabi ang salita ni Jehova, bumalik sila sa Jerusalem, at ipinahayag nila ang mabuting balita sa maraming nayon ng mga Samaritano.+ 26  Gayunman, ang anghel ni Jehova+ ay nagsalita kay Felipe, na sinasabi: “Tumindig ka at pumaroon sa timog sa daan na pababa mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza.” (Ito ay isang daan sa disyerto.) 27  Sa gayon ay tumindig siya at pumaroon, at, narito! isang bating+ na Etiope,+ isang taong may kapangyarihan sa ilalim ni Candace na reyna ng mga Etiope, at siyang namamahala sa lahat ng kaniyang kayamanan. Siya ay pumaroon sa Jerusalem upang sumamba,+ 28  ngunit pabalik na siya at nakaupo sa kaniyang karo at binabasa nang malakas ang propetang si Isaias.+ 29  Kaya sinabi ng espiritu+ kay Felipe: “Lumapit ka at sumama ka sa karong ito.” 30  Tumakbo si Felipe sa tabi at narinig na binabasa niya nang malakas si Isaias na propeta, at sinabi niya: “Talaga bang nalalaman mo ang iyong binabasa?” 31  Sinabi niya: “Ang totoo, paano ko nga iyon magagawa, malibang may pumatnubay sa akin?” At namanhik siya kay Felipe na sumakay at umupong kasama niya. 32  Ang bahagi nga ng Kasulatan na binabasa niya nang malakas ay ito: “Gaya ng isang tupa ay dinala siya sa patayan, at gaya ng isang kordero na walang imik sa harap ng manggugupit nito, gayon niya hindi ibinubuka ang kaniyang bibig.+ 33  Sa panahon ng kaniyang pagkaaba ay inalis sa kaniya ang kahatulan.+ Sino ang magsasabi ng mga detalye ng kaniyang salinlahi? Sapagkat ang kaniyang buhay ay inalis mula sa lupa.”+ 34  Bilang sagot ay sinabi ng bating kay Felipe: “Nagsusumamo ako sa iyo, Tungkol kanino ito sinasabi ng propeta? Tungkol sa kaniyang sarili o tungkol sa iba pang tao?” 35  Ibinuka ni Felipe ang kaniyang bibig+ at, nagsisimula sa Kasulatang+ ito, ipinahayag niya sa kaniya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. 36  At habang nagpapatuloy sila sa daan, dumating sila sa isang dakong may tubig, at sinabi ng bating: “Narito! Isang dakong may tubig; ano ang nakapipigil sa akin upang mabautismuhan?”+ 37  —— 38  Sa gayon ay iniutos niyang itigil ang karo, at kapuwa sila lumusong sa tubig, kapuwa si Felipe at ang bating; at kaniyang binautismuhan siya. 39  Nang makaahon na sila sa tubig, mabilis na kinuha ng espiritu ni Jehova si Felipe,+ at hindi na siya nakita pa ng bating, sapagkat nagpatuloy itong humayo sa kaniyang lakad na nagsasaya. 40  Ngunit si Felipe ay nasumpungang nasa Asdod, at lumibot siya sa teritoryo at patuloy na ipinahayag+ ang mabuting balita sa lahat ng mga lunsod hanggang sa makarating siya sa Cesarea.+

Talababa