Gawa 7:1-60

7  Ngunit sinabi ng mataas na saserdote: “Totoo ba ang mga bagay na ito?”  Sinabi niya: “Mga lalaki, mga kapatid at mga ama, makinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhatian+ ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham samantalang siya ay nasa Mesopotamia, bago siya nanahanan sa Haran,+  at sinabi niya sa kaniya, ‘Lumabas ka mula sa iyong lupain at mula sa iyong mga kamag-anak at pumaroon ka sa lupain na ipakikita ko sa iyo.’+  Nang magkagayon ay lumabas siya mula sa lupain ng mga Caldeo at nanahanan sa Haran. At mula roon, pagkamatay ng kaniyang ama,+ ay pinalipat siya ng Diyos ng tirahan sa lupaing ito na tinatahanan ninyo ngayon.+  Gayunma’y hindi niya siya binigyan dito ng anumang pag-aaring mamanahin, hindi, ni ng sinlapad-ng-talampakan;+ ngunit nangako siyang ibibigay ito sa kaniya bilang pag-aari,+ at sa kaniyang binhi na kasunod niya,+ samantalang noon ay wala pa siyang anak.+  Bukod diyan, ang Diyos ay nagsalita nang ganito, na ang kaniyang binhi ay magiging mga naninirahang dayuhan+ sa isang banyagang lupain+ at aalipinin sila ng bayan at pipighatiin sila sa loob ng apat na raang taon.+  ‘At ang bansang iyon na mang-aalipin sa kanila ay hahatulan ko,’+ ang sabi ng Diyos, ‘at pagkatapos ng mga bagay na ito ay lalabas sila at mag-uukol ng sagradong paglilingkod sa akin sa dakong ito.’+  “Binigyan din niya siya ng isang tipan ng pagtutuli;+ at sa gayon ay naging anak niya si Isaac+ at tinuli niya ito nang ikawalong araw,+ at ni Isaac si Jacob, at ni Jacob ang labindalawang ulo ng pamilya.+  At ang mga ulo ng pamilya ay nanibugho+ kay Jose at ipinagbili siya sa Ehipto.+ Ngunit ang Diyos ay sumasakaniya,+ 10  at hinango niya siya mula sa lahat ng kaniyang mga kapighatian at binigyan siya ng kagandahang-loob at karunungan sa paningin ni Paraon na hari ng Ehipto. At inatasan niya siyang mamahala sa Ehipto at sa kaniyang buong sambahayan.+ 11  Ngunit isang taggutom ang dumating sa buong Ehipto at Canaan, isa ngang malaking kapighatian; at ang ating mga ninuno ay hindi makasumpong ng anumang panustos.+ 12  Ngunit narinig ni Jacob na may pagkain sa Ehipto+ at isinugo niya ang ating mga ninuno sa unang pagkakataon.+ 13  At nang ikalawang pagkakataon ay nagpakilala si Jose sa kaniyang mga kapatid;+ at ang angkan ng pamilya ni Jose ay nahayag kay Paraon.+ 14  Kaya nagsugo si Jose at tinawag si Jacob na kaniyang ama at ang lahat ng kaniyang mga kamag-anak mula sa dakong iyon,+ na may bilang na pitumpu’t limang kaluluwa.+ 15  Si Jacob ay bumaba sa Ehipto.+ At siya ay namatay;+ at gayundin ang ating mga ninuno,+ 16  at inilipat sila sa Sikem+ at inilagay sa libingan+ na binili ni Abraham kapalit ng isang halaga ng salaping pilak mula sa mga anak ni Hamor sa Sikem.+ 17  “Nang nalalapit na ang panahon upang matupad ang pangako na hayagang sinabi ng Diyos kay Abraham, ang bayan ay lumago at dumami sa Ehipto,+ 18  hanggang sa bumangon ang ibang hari sa Ehipto, na hindi nakakakilala kay Jose.+ 19  Ang isang ito ay gumamit ng katusuhan sa pamamahala laban sa ating lahi+ at may-kasamaang pinilit ang mga ama na ilantad ang kanilang mga sanggol, upang hindi sila manatiling buháy.+ 20  Nang mismong panahong iyon ay ipinanganak si Moises,+ at siya ay may maladiyos na kagandahan.+ At inalagaan siya nang tatlong buwan sa tahanan ng kaniyang ama. 21  Ngunit nang siya ay ilantad, kinuha siya ng anak na babae ni Paraon at pinalaki siya bilang kaniyang sariling anak.+ 22  Dahil dito ay tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan+ ng mga Ehipsiyo. Sa katunayan, siya ay makapangyarihan sa kaniyang mga salita+ at mga gawa. 23  “Nang nagaganap nga ang panahon ng kaniyang ikaapatnapung taon, pumasok sa kaniyang puso na magsiyasat sa kaniyang mga kapatid, na mga anak ni Israel.+ 24  At nang may makita siyang isa na pinakikitunguhan nang di-makatarungan, ipinagtanggol niya ito at naglapat ng paghihiganti para sa isa na inaabuso sa pamamagitan ng pagpatay sa Ehipsiyo.+ 25  Inakala niya na maiintindihan ng kaniyang mga kapatid na binibigyan sila ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng kaniyang kamay,+ ngunit hindi nila ito naintindihan. 26  At nang sumunod na araw ay nagpakita siya sa kanila habang sila ay nag-aaway, at tinangka niyang pagkasunduin sila sa kapayapaan,+ na sinasabi, ‘Mga lalaki, kayo ay magkapatid. Bakit ninyo pinakikitunguhan nang di-makatarungan ang isa’t isa?’+ 27  Ngunit itinulak siya niyaong isa na nakikitungo sa kaniyang kapuwa nang di-makatarungan, na sinasabi, ‘Sino ang nag-atas sa iyo na maging tagapamahala at hukom sa amin?+ 28  Hindi mo ibig na patayin ako katulad ng pagpatay mo sa Ehipsiyo kahapon, hindi ba?’+ 29  Dahil sa pananalitang ito ay tumakas si Moises at naging isang naninirahang dayuhan sa lupain ng Midian,+ kung saan siya nagkaanak ng dalawang lalaki.+ 30  “At nang maganap ang apatnapung taon, nagpakita sa kaniya sa ilang ng Bundok Sinai ang isang anghel sa nagliliyab na apoy ng isang tinikang-palumpong.+ 31  At nang makita ito ni Moises ay namangha siya sa tanawin.+ Ngunit habang papalapit siya upang magsiyasat, ang tinig ni Jehova ay dumating, 32  ‘Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob.’+ Palibhasa’y pinanaigan ng panginginig, hindi na nangahas si Moises na magsiyasat pa nang higit. 33  Sinabi ni Jehova sa kaniya, ‘Alisin mo ang mga sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay banal na lupa.+ 34  Totoong nakita ko ang masamang pakikitungo sa aking bayan na nasa Ehipto,+ at narinig ko ang kanilang daing+ at bumaba ako upang hanguin sila.+ At ngayon halika, isusugo kita sa Ehipto.’+ 35  Ang Moises na ito, na kanilang itinatwa, na sinasabi, ‘Sino ang nag-atas sa iyo na maging tagapamahala at hukom?’+ ang taong ito ay isinugo+ ng Diyos bilang kapuwa tagapamahala at manunubos sa pamamagitan ng kamay ng anghel na nagpakita sa kaniya sa tinikang-palumpong. 36  Ang taong ito ang naglabas+ sa kanila pagkatapos na gumawa ng mga palatandaan at mga tanda sa Ehipto+ at sa Dagat na Pula+ at sa ilang sa loob ng apatnapung taon.+ 37  “Ito ang Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, ‘Ibabangon ng Diyos para sa inyo mula sa inyong mga kapatid ang isang propeta na tulad ko.’+ 38  Siya ito+ na napasagitna ng kongregasyon+ sa ilang kasama ng anghel+ na nagsalita sa kaniya sa Bundok Sinai at kasama ng ating mga ninuno, at tumanggap siya ng buháy na mga sagradong kapahayagan+ upang ibigay sa inyo. 39  Sa kaniya tumangging maging masunurin ang ating mga ninuno, kundi tinabig nila siya+ at sa kanilang mga puso ay nagbalik sila sa Ehipto,+ 40  na sinasabi kay Aaron, ‘Igawa mo kami ng mga diyos upang manguna sa amin. Sapagkat ang Moises na ito, na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto, hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa kaniya.’+ 41  Kaya gumawa sila ng isang guya nang mga araw na iyon+ at nagdala ng hain sa idolo at nagsimulang magpakasaya sa mga gawa ng kanilang mga kamay.+ 42  Kaya bumaling ang Diyos at ibinigay sila+ upang mag-ukol ng sagradong paglilingkod sa hukbo ng langit, gaya ng nakasulat sa aklat ng mga propeta,+ ‘Hindi naman kayo sa akin naghandog ng mga hayop at mga hain sa loob ng apatnapung taon sa ilang, hindi ba, O sambahayan ng Israel?+ 43  Kundi ang tolda ni Moloc+ at ang bituin+ ng diyos na si Repan ang inyong dinala, ang mga larawan na ginawa ninyo upang sambahin sila. Dahil dito ay itatapon+ ko kayo sa ibayo pa ng Babilonya.’ 44  “Nasa ating mga ninuno ang tolda ng patotoo sa ilang, gaya ng iniutos niya nang nagsasalita kay Moises na gawin iyon ayon sa parisan na kaniyang nakita.+ 45  At ipinasok din ito ng ating mga ninuno na nagmana nito kasama ni Josue+ sa lupain na pag-aari ng mga bansa,+ na pinalayas ng Diyos mula sa harap ng ating mga ninuno.+ Dito iyon nanatili hanggang noong mga araw ni David. 46  Nakasumpong siya ng lingap+ sa paningin ng Diyos at hiniling niya ang pribilehiyo na maglaan ng tirahan+ para sa Diyos ni Jacob. 47  Gayunman, si Solomon ang nagtayo ng bahay para sa kaniya.+ 48  Gayunpaman, ang Kataas-taasan ay hindi tumatahan sa mga bahay na ginawa ng mga kamay;+ gaya ng sinasabi ng propeta, 49  ‘Ang langit ay aking trono,+ at ang lupa ay aking tuntungan.+ Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? sabi ni Jehova. O ano ang dako para sa aking pagpapahinga?+ 50  Kamay ko ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito, hindi ba?’+ 51  “Mga taong mapagmatigas at di-tuli ang mga puso+ at mga tainga, lagi ninyong sinasalansang ang banal na espiritu; kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, gayundin ang ginagawa ninyo.+ 52  Sino sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno?+ Oo, pinatay+ nila yaong mga nagpatalastas nang patiuna may kinalaman sa pagdating ng Isa na matuwid,+ na sa kaniya kayo ngayon ay naging mga tagapagkanulo at mga mamamaslang,+ 53  kayo na tumanggap ng Kautusan na inihatid ng mga anghel+ ngunit hindi tumupad nito.” 54  Buweno, sa pagkarinig sa mga bagay na ito ay nasugatan ang kanilang mga puso+ at pinasimulang pagngalitin+ ang kanilang mga ngipin laban sa kaniya. 55  Ngunit siya, puspos ng banal na espiritu, ay tumitig sa langit at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos,+ 56  at sinabi niya: “Narito! Namamasdan kong bukás ang langit+ at ang Anak ng tao+ na nakatayo sa kanan ng Diyos.”+ 57  Sa gayon ay sumigaw sila sa sukdulan ng kanilang tinig at itinakip sa kanilang mga tainga ang kanilang mga kamay+ at may-pagkakaisang dumaluhong sa kaniya. 58  At matapos siyang itapon sa labas ng lunsod,+ pinasimulan nilang pagbabatuhin siya.+ At inilapag ng mga saksi+ ang kanilang mga panlabas na kasuutan sa paanan ng isang kabataang lalaki na tinatawag na Saul.+ 59  At pinagbabato nila si Esteban habang siya ay nagsusumamo at nagsasabi: “Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu.”+ 60  Nang magkagayon, pagkaluhod ng kaniyang mga tuhod, sumigaw siya sa malakas na tinig: “Jehova, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito.”+ At pagkasabi nito ay natulog siya sa kamatayan.

Talababa