Gawa 5:1-42

5  Gayunman, isang lalaki, na Ananias ang pangalan, kasama si Sapira na kaniyang asawa, ang nagbili ng isang pag-aari  at lihim niyang ipinagkait ang bahagi ng halaga, at alam din ng kaniyang asawa ang tungkol dito, at isang bahagi lamang ang kaniyang dinala at inilagay niya ito sa paanan ng mga apostol.+  Ngunit sinabi ni Pedro: “Ananias, bakit pinalakas ni Satanas+ ang iyong loob na magbulaan+ sa banal na espiritu+ at lihim na ipagkait ang bahagi ng halaga ng bukid?  Hangga’t nananatili pa iyon sa iyo, hindi ba iyon nananatiling iyo, at pagkatapos na maipagbili iyon, hindi ba nasa pamamahala mo pa rin iyon? Bakit mo nga nilayon sa iyong puso ang ganitong gawa? Nagbulaan ka,+ hindi sa mga tao, kundi sa Diyos.”+  Pagkarinig sa mga salitang ito ay bumagsak si Ananias at nalagutan ng hininga.+ At sinapitan ng malaking takot+ ang lahat ng nakarinig nito.  Ngunit tumindig ang mga nakababatang lalaki, binalot siya ng mga tela,+ at dinala siya sa labas at inilibing.  At pagkatapos ng mga tatlong oras na pagitan ay pumasok ang kaniyang asawa, na hindi alam kung ano ang nangyari.  Sinabi ni Pedro sa kaniya: “Sabihin mo sa akin, ipinagbili ba ninyong dalawa ang bukid sa gayong halaga?” Sinabi niya: “Oo, sa gayong halaga.”  Kaya sinabi ni Pedro sa kaniya: “Bakit nga pinagkasunduan ninyong dalawa na subukin+ ang espiritu ni Jehova? Narito! Ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa ay nasa pintuan, at dadalhin ka nila sa labas.” 10  Kaagad itong bumagsak sa kaniyang paanan at nalagutan ng hininga.+ Nang pumasok ang mga kabataang lalaki ay nasumpungan nila itong patay, at dinala nila ito sa labas at inilibing sa tabi ng kaniyang asawa. 11  Dahil dito ay sinapitan ng malaking takot ang buong kongregasyon at ang lahat ng mga nakarinig ng tungkol sa mga bagay na ito. 12  Bukod diyan, sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay maraming mga tanda at mga palatandaan ang patuloy na naganap sa gitna ng mga tao;+ at silang lahat ay may-pagkakaisang nasa kolonada ni Solomon.+ 13  Totoo, wala ni isa man sa mga iba ang nagkaroon ng lakas ng loob na makisama sa kanila;+ gayunpaman, pinupuri sila ng mga tao.+ 14  Higit pa riyan, ang mga mananampalataya sa Panginoon ay patuloy na napaparagdag, mga karamihan na kapuwa mga lalaki at mga babae;+ 15  anupat kanilang inilabas ang mga maysakit maging sa malalapad na daan at inilagay sila roon na nasa maliliit na higaan at mga teheras, upang, sa pagdaraan ni Pedro, kahit man lamang ang kaniyang anino ay lumilim sa sinuman sa kanila.+ 16  Gayundin, ang karamihan mula sa mga lunsod sa palibot ng Jerusalem ay patuloy na nagkakatipon, na dinadala ang mga taong may sakit at yaong mga binabagabag ng maruruming espiritu, at silang lahat ay napagagaling. 17  Ngunit ang mataas na saserdote at ang lahat ng mga kasama niya, ang sekta ng mga Saduceo na umiiral noon, ay bumangon at napuno ng paninibugho,+ 18  at sinunggaban nila ng kanilang mga kamay ang mga apostol at inilagay sila sa pangmadlang dakong kulungan.+ 19  Ngunit nang kinagabihan ay binuksan ng anghel ni Jehova+ ang mga pinto ng bilangguan,+ inilabas sila at sinabi: 20  “Humayo kayo, at, pagtayo ninyo sa templo, patuloy ninyong salitain sa mga tao ang lahat ng mga pananalita tungkol sa buhay na ito.”+ 21  Pagkarinig nito, sila ay pumasok sa templo nang magbukang-liwayway at nagsimulang magturo. At nang dumating ang mataas na saserdote at ang mga kasama niya, tinipon nila ang Sanedrin at ang buong kapulungan ng matatandang lalaki ng mga anak ni Israel,+ at nagsugo sila sa piitan upang dalhin ang mga ito. 22  Ngunit nang makarating doon ang mga opisyal ay hindi nila nasumpungan ang mga ito sa bilangguan. Kaya sila ay bumalik at nag-ulat, 23  na sinasabi: “Ang piitan ay nasumpungan naming nakatrangka nang buong tibay at ang mga bantay ay nakatayo sa mga pintuan, ngunit nang mabuksan ay wala kaming nasumpungang sinuman sa loob.” 24  Buweno, nang ang mga salitang ito ay marinig kapuwa ng kapitan ng templo at ng mga punong saserdote, sila ay napasakalituhan tungkol sa mga bagay na ito kung ano nga ang kalalabasan nito.+ 25  Ngunit may isang taong dumating at nag-ulat sa kanila: “Narito! Ang mga lalaking inilagay ninyo sa bilangguan ay nasa templo, na nakatayo at nagtuturo sa mga tao.”+ 26  Nang magkagayon ay pumaroon ang kapitan kasama ang kaniyang mga opisyal at dinala sila, ngunit sa paraang walang dahas, dahil natatakot+ silang batuhin sila ng mga tao. 27  Kaya dinala nila sila at pinatayo sila sa bulwagan ng Sanedrin. At ang mataas na saserdote ay nagtanong sa kanila 28  at nagsabi: “Mahigpit namin kayong pinag-utusan+ na huwag nang magturo salig sa pangalang ito, at gayunman, narito! pinunô ninyo ng inyong turo ang Jerusalem,+ at determinado kayong ipataw sa amin ang dugo+ ng taong ito.” 29  Bilang sagot ay sinabi ni Pedro at ng iba pang mga apostol: “Dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip na mga tao.+ 30  Ibinangon+ ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus, na inyong pinatay, na ibinayubay sa isang tulos.+ 31  Dinakila ng Diyos ang isang ito sa kaniyang kanan+ bilang Punong Ahente+ at Tagapagligtas,+ upang magbigay ng pagsisisi+ sa Israel at ng kapatawaran ng mga kasalanan.+ 32  At mga saksi kami sa mga bagay na ito,+ at gayundin ang banal na espiritu,+ na siyang ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kaniya bilang tagapamahala.” 33  Nang marinig nila ito, labis silang nasugatan at nais na patayin sila.+ 34  Ngunit may isang taong tumindig sa Sanedrin, isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel,+ isang guro ng Kautusan na iginagalang ng lahat ng mga tao, at nagbigay ng utos na ilabas sandali ang mga lalaki.+ 35  At sinabi niya sa kanila: “Mga lalaki ng Israel,+ bigyang-pansin ninyo ang inyong sarili sa binabalak ninyong gawin may kaugnayan sa mga taong ito. 36  Bilang halimbawa, bago ang mga araw na ito ay bumangon si Teudas, na nagsasabing siya ay dakila,+ at ilang mga lalaki, mga apat na raan, ang sumama sa kaniyang pangkat.+ Ngunit siya ay pinatay, at ang lahat ng mga sumunod sa kaniya ay nagkawatak-watak at nauwi sa wala. 37  Pagkatapos niya ay bumangon si Hudas na taga-Galilea noong mga araw ng pagpaparehistro,+ at nakahila siya ng mga tao upang sumunod sa kaniya. Gayunma’y nalipol ang taong iyon, at ang lahat ng mga sumusunod sa kaniya ay nangalat. 38  Kaya nga, sa kasalukuyang mga kalagayan, sinasabi ko sa inyo, Huwag ninyong panghimasukan ang mga taong ito, kundi pabayaan ninyo sila; (sapagkat, kung ang pakanang ito o ang gawaing ito ay mula sa mga tao, ito ay maibabagsak;+ 39  ngunit kung ito ay mula sa Diyos,+ hindi ninyo sila maibabagsak;)+ sa halip, baka masumpungan pa kayong lumalaban mismo sa Diyos.”+ 40  Sa gayon ay pinakinggan nila siya, at tinawag nila ang mga apostol, pinagpapalo sila,+ at inutusan silang tumigil na sa pagsasalita salig sa pangalan ni Jesus,+ at pinawalan sila. 41  Nang magkagayon ay yumaon ang mga ito mula sa harap ng Sanedrin, na nagsasaya+ sapagkat ibinilang silang karapat-dapat na walaing-dangal alang-alang sa kaniyang pangalan.+ 42  At bawat araw sa templo at sa bahay-bahay+ ay nagpatuloy sila nang walang humpay sa pagtuturo+ at pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Kristo, si Jesus.+

Talababa